NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Mařenice. Reliéf Nejsvětější Trojice a Madony u Mařenic

Téma: Kříže a kalvárie, Sochařská díla ve skále
Liberecký kraj
Mařenice  reliéf Nejsvětější Trojice  celkový pohled

Datace: 1704, 1930
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: pískovcový blok
Návrh na prohlášení kulturní památkou

S neobyčejně zajímavým reliéfem s tématikou Nejsvětější Trojice a Madony se lze setkat při cestě vedoucí z Mařenic do Kunratic nedaleko tzv. Třídomí. Reliéf leží blízko dalšího ze souboru pískovcových reliéfů Českolipska – reliéfu s tématikou Útěku Sv. Rodiny do Egypta. Reliéf Nejsvětější Trojice nalezneme vlevo od dnes již málo využívané komunikace vedoucí kolem starého pískovcového lomu. Reliéf dnes tvoří celou stěnu pravidelného skalního bloku směřujícího svou opracovanou západní stěnou k cestě. Na bocích reliéfu se nacházejí zbytky v současnosti již destruovaných kamenných zídek. Celek reliéfu je tématicky členěn do dvou částí. Horní část představuje zobrazení Nejsvětější Trojice v podobě tzv. Gnadenstuhlu-tedy Trůnu milosti-tématu v baroku velmi oblíbeného. Ve spodní části se nachází zobrazení Madony. Panna Marie s Ježíškem tvoří střed kompozice, obě dvě figury jsou korunovány a společně zahaleny pláštěm opatřeným motivem růží. Jedná se tedy o jedno z dalších zobrazení některé z dobově oblíbených milostných soch Madon. Prostor pro Madonu je vymezen baldachýnem opatřeným na vrcholu mohutnou korunou. Baldachýn v dolní části opatřený čabrakami se střapci pak z obou stran přidržují andělé a obklopují pilastry s naznačenými konkávně prohnutými plochami, na nichž spočívají masivní stlačené voluty. Na levém z pilastrů je vytesán letopočet 1704 a na pravém pak letopočet 1930. Zpod rohů baldachýnu vyhlížejí hlavičky andílků a nad korunou baldachýnu lze ještě spatřit trojici věnců. Jakousi zónu oddělující Nejsvětější Trojici od Madony tvoří souvislý pás andělských hlaviček a andělů se sepnutýma rukama. Horní část reliéfu tvoří zobrazení Nejsvětější Trojice v podobě tzv. „Gnadenstuhlu“, nebo-li „Trůnu milosti“. Ústřední motiv Boha Otce sedícího na trůně a držícího v rozpažených rukách kříž s tělem  Krista s holubicí Ducha svatého pod nimi je zasazen v architektonickém rámci z polosloupů. Výjev po stranách doplňují ještě dva adorující mohutní andělé. Další stafáž, složenou vždy ze trojice andělských hlav, lze spatřit v rozích výjevu vedle Boha Otce s tiárou na hlavě. Především spodní část reliéfu nese stopy polychromie různými nátěry.

Literatura uvádí jako rok vzniku reliéfu letopočet 1740 a za jejího autora považuje truhláře Schiera z nedalekých Mařenic, který prý tento reliéf vytesal jen „za trochu jídla“ (Koch b. d., s. 153). Reliéf je však dosud opatřen letopočtem 1704 na levém z pilastrů rámujících spodní výjev s Madonou. K zásadní změně situace reliéfu, který byl původně vytesán do mohutné pískovcové skály, došlo během 19. století (Wünsch 1882, s. 66). Tehdy byla sice skála z větší části vytěžena, reliéf však z pietních důvodů ponechán a jeho nově vzniklá zadní a boční strany byly pečlivě opracovány. Rok 1930, který lze spatřit na pravém z pilastrů, zřejmě znamená datum obnovy reliéfu. Vzhledem k tomuto datu předpokládá literatura, že na obnově reliéfu se mohla podílet dvojice aktivních členů místní sekce horského spolku Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen, tedy okrašlovacího spolku z nedalekých Kunratic (mj. Kühn 2004, s. 299). Předseda spolku K. Beckert se svým přítelem K. Bundesmannem jsou totiž společně autory řady děl s romantickými motivy, tesaných do skal v blízkém okolí právě během první poloviny 20. století.

Text: Petra Šternová

Foto: Petra Šternová



Další údaje

okres
Česká Lípa
souřadnice
50.790452,14.676676
Galerie fotografií

Mařenice, Reliéf Nejsvětější Trojice a Madony

foto
Petra Šternová
dne
18. 4. 2011
Možnosti řazení

Mařenice. Reliéf Madony

:: Celkový pohled
dne: 18. 4. 2011
foto: Petra Šternová

Mařenice. Reliéf Nejsvětější Trojice

:: Celkový pohled
dne: 18. 4. 2011
foto: Petra Šternová

Mařenice. Reliéf Nejsvětější Trojice

:: Detail modlícího se anděla
dne: 18. 4. 2011
foto: Petra Šternová

Mařenice. Reliéfy Nejsvětější Trojice a Madony

:: Celkový pohled
dne: 18. 4. 2011
foto: Petra Šternová