E-shop Národního památkového ústavu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Forum Urbes Medii Aevi VII/1 –2. Kláštery ve středověkých městech střední Evropy. Archeologické výzkumy na památkových objektech

Kolektiv (sborník)

Vyd.: Archaia Brno, Národní památkový ústav

První svazek osvědčeného sborníku, který je sestaven z příspěvků konference FUMA, ovšem doplněných o aktuální příspěvky o probíhajících či nedávno ukončených archeologických, ale také navazujících stavebně-historických průzkumech. Jde především o výzkumy a průzkumy v prostředí historických měst, kde je spojení obou vědních disciplín tradičně velmi těsné.

Obsah

Číslo 1

 • K typologii nejstarších českých mendikantských chrámů, str. 8
  † Jan Muk
 • Thomas Küntzel
  Klöster und Städte – Reflexionen zu einem ambivalenten Verhältnis, str. 12

  Monasteries and Towns – Reflections on Their Ambivalent Relationship
  Kláštery a města – úvahy o ambivalentním vztahu
 • Judit Benda – András Végh
  Two forgotten Friaries of the Suburb of Buda (Ofen). Excavations of the Augustinianand Carmelite Friaries, str. 36

  Dva zapomenuté kláštery na předměstí Budy. Výzkum augustiniánského a karmelitánského kláštera
  Zwei vergessene Klöster in den Vororten von Buda. Forschung Augustiner und Karmeliter-Kloster
 • Radek Bláha – Miroslav Kovář – Jiří Sigl
  Středověké kláštery v Hradci Králové – stav výzkumu a jeho další perspektivy, str. 44

  Mittelaterliche Klöster in Hradec Králové – Forschungsstand und weitere Perspektiven
 • Martin Tomášek – Jolana Šanderová
  Nové poznatky o poloze a stavební podobě zaniklého minoritského kláštera v Čáslavi, str. 56

  New Information on the Situation and Construction of a Minorite Monastery, Now Defunct, in Čáslav
  Neue Erkenntnisse über die Lage und Bauform des untergegangenen Minoritenklosters in Čáslav
 • Karel Nováček – Petr Kočár
  K počátkům minoritského konventu v Plzni, str. 64

  On the beginnings of the Monastery of Friars Minor in Plzeň
  Zu den Anfängen des Minoritenkonvents in Pilsen
 • Lubomír Jan Konečný
  K počátkům klášterů brněnských minoritů a dominikánů, str. 76

  On the early Friars Minor and Dominican friaries in Brno
  Zu den Anfängen der Minoriten- und Dominikanerklöster in Brünn
 • Petr Holub – Tomáš Kyncl – David Merta – Lenka Šabatová
  Zvonice minoritského kláštera v Brně, str. 90

  Bell tower of the Convent of Friars Minor in Brno
  Glockenturm des Minoritenklosters in Brünn
 • David Merta
  Bývalý premonstrátský klášter v Brně-Zábrdovicích, str. 108

  (poznámky ke středověkým stavebním dějinám)
  Former Premonstratensian monastery in Brno-Zábrdovice (remarks on medieval building history)
  Das ehemalige Prämonstratenserkloster in Brünn-Obrowitz (eine Bemerkung zur mittelalterlichen Baugeschichte)
 • Miroslav Kovář
  Předběžná zpráva o nových nálezech v klášteře augustiniánů eremitů u sv. Tomáše v Praze na Malé Straně (příspěvek k poznání jeho stavebního vývoje ve středověku), str. 118

  Preliminary report on new finds in the St. Thomas monastery of Augustinian Eremites in Lesser Town of Prague (a contribution to knowledge of its building development in the Middle Ages) Ein Vorbericht über die neuen Funde im St. Thomaskloster der Augustiner-Eremiten in der Prager Kleinseite (ein Beitrag zur Kenntnis seiner baulichen Entwicklung im Mittelalter)
 • Michal Bureš – Jan Pařez
  K počátkům stavebních aktivit v areálu Na Karmeli v Mladé Boleslavi, str. 136

  The Origins of Building Activities in the Karmel Complex, Mladá Boleslav
  Anfänge der Bauaktivitäten im Areal Auf dem Karmel/Na Karmeli in Mladá Boleslav
 • Kateřina Samojská – Petr Juřina
  Středověký špitál na místě bývalých kasáren na náměstí Republiky na Novém Městě pražském ve světle historických pramenů, str. 154

  Medieval Hospital on the Site of a Former Barracks in náměstí Republiky Square, in Prague's New Town, in the Light of Historical Sources
  Mittelalterliches Spital auf der Stelle der ehemaligen Kaserne auf dem Platz der Republik in der Prager Neustadtim Licht historischer Quellen
 • Petr Holub – David Merta
  Das Franziskanerkloster in Jamnitz, str. 162

  Franciscan church in Jemnice
  Františkánský kostel v Jemnici
 • Daniel Pivko
  Stavebné a dekoračné kamene stredovekých kostolov a kláštorov v Bratislave, str. 174

  Stone Types Used for Building and Decoration in the Medieval Churches and Monasteries of Bratislava
  Bau und Dekorationssteine mittelalterlicher Kirchen und Klöster in Bratislava

Číslo 2

 • Jelena Ambrožová – Zuzana Petříková – Pavla Popelářová – Petra Sedláčková – Martin Tomášek
  Péče o archeologickou část kulturního dědictví na lokalitách zapsaných na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO, str. 188

  Maintenance of archaeological heritage on the UNESCO World Heritage sites
  Bodendenkmalpflege an den UNESCO-Welterbestätten
 • Jelena Ambrožová – Lenka Militká
  Státní archeologický seznam 2012 – rozšířený on-line veřejný přístup, str. 200

  National Register of Archaeological Monuments and Sites 2012 – extended public on-line access
  Staatliche Bodendenkmalliste 2012 – erweiterter öffentlicher Onlinezugang
 • Petr Vachůt
  Plánování nedělního výletu: portál kudyznudy.cz nebo sascr.cz?, str. 202

  Planning a Sunday trip: portal kudyznudy.cz or sascr.cz?
  Die Planung eines Sonntagsausflugs: Portal kudyznudy.cz oder sascr.cz?
 • Miroslav Dejmal – Jiří Grünseisen – Michal Vágner – Hynek Zbranek
  Zámecká jízdárna v Lednici – záchranný archeologický výzkum, str. 204

  Riding hall at Lednice Chateau – an archaeological rescue excavation
  Die Reithalle am Schloss Lednice – eine archäologische Rettungsgrabung
 • Antonín Zůbek
  Postup a metodika výzkumu v kryptě pod kostelem sv. Jakuba v Brně, str. 216

  Procedure and methods of research in the crypt below the St. James Church in Brno
  Forschungsverfahren und -methodik in der Krypta unter der St. Jakobskirche in Brno
 • František Prekop – Ondřej Švejcar
  Záchranný a preventivní výzkum hradiště Kolová, k. ú. Libavské Údolí, str. 226

  Rescue and trial excavation at the Kolová hillfort, cadastral territory Libavské Údolí
  Rettungs- und Sichtungsgrabung im Burgwall Kolová, Katastergebiet Libavské Údolí
Do košíku ks
399,-
DPH 0%
399,- Kč bez DPH

Další informace

vazba: brožovaná

místo vydání: Brno

rok vydání: 2013

počet stran: 246

jazyk: česky

resumé atp.: anglicky

způsoby odběru: balík, Knihkupectví NPÚ a informační centrum

vydavatel: NPÚ, generální ředitelství

ISBN: 978-80-903588-9-8

formát - šířka v mm: 225

formát - výška v mm: 300