Publikace ÚOP středních Čech
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí

HAVRDA, Jan, TRYML, Michal

Vyšla publikace, která se pokouší zpřístupnit hlavní výsledky archeologických a stavebně historických bádání na území jižní části Malé Strany. Jejich kombinací s několika málo písemnými prameny a přírodovědnými expertizami byl učiněn pokus o vylíčení příběhu zaniklé středověké osady na úpatí Petřína.

Práce představuje ucelený pohled na dějiny někdejší neagrární středověké osady Nebovidy v zázemí Pražské hradu. Je založena na vyhodnocení jak četných archeologických nálezů, tak i pramenů písemných. Práce vychází z výsledků výzkumů pražského pracoviště NPÚ, realizovaných během posledních 35ti letech v jižní části Malé Strany, které zásadně změnily pohled na vývoj středověkého osídlení pražského podhradí. K významným objevům učiněným v daném mikroregionu patří nálezy raně středověkého opevnění, odkrytí neznámých románských a gotických staveb, dokumentace středověkých pohřebišť, komunikací, sídlištních situací i výrobních objektů dokládajících výrobu a zpracování železa i barevných kovů.

Druhou část knihy tvoří příspěvky specialistů, věnované historii kostela sv. Vavřince (J. Varhaník), jeho nástěnným malbám (Z. Všetečková), antropologickému rozboru kosterního materiálu ze zkoumaného pohřebiště (P. Kubálek), flóře a vegetaci Nebovid (P. Kočár a R. Kočárová) i nálezům neželezné metalurgie (Jan Zavřel). Třetí část publikace tvoří katalog provedených archeologických výzkumů rozdělených do 27 výzkumných akcí se sumarizací nejdůležitějších výsledků. Nejstarší z výzkumů byl realizován v roce 1969, poslední proběhl v roce 2013. Součástí knihy je kvalitní obrazový doprovod čítající více než pět set obrázků a přes dvě desítky tabulek. Výsledné pojetí ocení jak zainteresovaní specialisté, tak širší okruh zájemců o historii Prahy.

Publikace vyšla v řadě monografií Archeologické prameny k dějinám Prahy, kterou vydává NPÚ ÚOP Praha. Vznikla v rámci výzkumného cíle Odborné knihy, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Knihu je možné zakoupit u vydavatele za 298 Kč, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním  městě Praze, Na Perštýně 12, Praha 1 (prodej:  holasova.andrea@npu.cz)

OBSAH

I. ČÁST Nebovidy

 • Úvod
 • Výpověď písemných pramenů
 • Přírodní prostředí a zdroje nerostných surovin
 • Nejstarší osídlení
 • Raně středověké opevnění podhradí
 • Románská architektura
 • Gotické kláštery
 • Hřbitovní areály
 • Komunikace
 • Řemeslná výroba
 • Osada Nebovidy
 • Diskuse a závěr
 • Exkurs. Archeologické kulturní dědictví

II . ČÁST studie

 • Kostel sv. Vavřince. Přehled dosavadních průzkumů stavby, Jiří Varhaník
 • Středověké nástěnné malby v kostele sv. Vavřince pod Petřínem na Malé Straně v Praze, Zuzana Všetečková
 • Pohřebiště u kostela sv. Vavřince v Nebovidech. Základní antropologické zpracování, Pavel Kubálek
 • Flóra a vegetace Nebovid, Petr Kočár – Romana Kočárová
 • Stopy neželezné metalurgie, Jan Zavřel

III. ČÁST — katalog archeologických výzkumů

 • A         Hellichova ulice ppč. 1054, výstavba odvodňovacího potrubí, výzkum 1969
 • B         Hellichova ulice ppč. 1054, rekonstrukce středotlakého plynovodu, výzkum 1977
 • C         Karmelitská ulice a Nebovidská ulice, výkopy pro inženýrské sítě, výzkum 1979
 • D         Hellichova ulice čp. 459, kanalizační šachta, výzkum 1979
 • E          ulice Újezd čp. 450, teplovod na nádvoří Tyršova domu, výzkum 1983–85
 • F          Hellichova ulice čp. 553, rekonstrukce kostela sv. Vavřince, výzkumy 1967–68, 1984, 1985
 • G         Nosticova ulice čp. 634, rekonstrukce objektu, výzkum
 • H         ulice Újezd před čp. 450, přeměna el. napětí, výzkum
 • I           Újezd čp. 450, rekonstrukce tělocvičny Tyršova domu, výzkum
 • J          Karmelitská ulice čp. 528 a Újezd čp. 389, výkopy pro inženýrské sítě, výzkum
 • K         Nosticova ulice, výkop pro inženýrské sítě, výzkum 1992
 • L          Nosticova ulice čp. 463, rekonstrukce domu, výzkum. 1996
 • M         Hellichova ulice čp. 632, novostavba domu, výzkum 1999
 • N         Maltézské náměstí čp. 471, rekonstrukce Nostického paláce, výzkum 1998
 • O         Pelclova ulice čp. 460, rekonstrukce domu, výzkum 2000
 • P          Karmelitská ulice čp. 528, výstavba teplovodu, výzkum 1999–
 • Q         Karmelitská ulice čp. 529, rekonstrukce domu, výzkumy 1985 a 2000
 • R         ulice Újezd, rekonstrukce tramvajové tratě a inženýrských sítí, výzkum 2001
 • S          Karmelitská ulice a ulice Újezd, rekonstrukce tramvajové tratě a inženýrských sítí, výzkum 2002
 • T          Karmelitská ulice čp. 388, rekonstrukce objektu, výzkum 2002
 • U         ulice Újezd u čp. 450, zjišťovací sonda na nádvoří Tyršova domu, výzkum
 • V         Karmelitská ulice čp. 378, rekonstrukce domu na hotel Mandarin, výzkum 2003–2005
 • W        Nebovidská čp. 459, rekonstrukce objektu na hotel Mandarin, výzkum 2003–2004
 • X         Hellichova ulice, rekonstrukce dešťové kanalizace, výzkum 2008
 • Y         Hellichova ulice, výkop pro hydroizolaci domu čp. 300, výzkum 2008
 • Z          Všehrdova ulice před čp. 430 a Karmelitská ulice před čp. 528, kanalizační šachty, výzkum 2009
 • Ž          Hellichova ulice čp. 464, rekonstrukce domu, výzkum 2011

IV. ČÁST

 • Prameny a nepublikované práce
 • Literatura

SUMMARY

part I - NEBOVIDY

 • Nebovidy. Mediaeval settlement around Prague Castle

part II - PAPERS

 • The church of St. Lawrence, Jiří Varhaník
 • Mediaeval wall paintings in the church of St. Lawrence, Zuzana Všetečková
 • Burial Ground at the church of St. Lawrence. Preliminary results of antropological research, Pavel Kubálek
 • Traces of recovered metalurgical objects, Jan Zavřel The flora and vegetation of Nebovidy, Petr Kočár – Romana Kočárová

Další informace

kraj: Praha hl. m.

místo vydání: Praha

rok vydání: 2014

počet stran: 476

jazyk: česky

resumé atp.: anglicky

dostupnost: e-shop, k prodeji

ISBN: 978-80-87220-12-2

formát - šířka v mm: 215

formát - výška v mm: 305