Publikace ÚOP středních Čech
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Staletá Praha 1/2013

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v hl. městě Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.

Obsah:

Příběh tří Mikulášů od věže. Příspěvek k otázce jejich totožnosti. Martin Musílek 2
Identifikaci tří nositelů jména Mikuláš s přídomkem od Věže, význačných osobností z elit 13. a 14. století v Praze a Brně, doplňují schémata rozrodů nejen pražských Velfloviců.

Poznámky ke stavebnímu vývoji severní kaple a chóru kostela P. Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně. Miroslav Kovář 16
Klíčové situace pro poznání stavebního uspořádání a vývoje raně gotické severní dvojpodlažní kaple a sousedního gotického presbytáře kostela P. Marie pod řetězem v areálu johanitské komendy.

Z historie zvonů farnosti kostela Matky Boží před Týnem v Praze. Jiří Mazal 35
Početný soubor existujících i zaniklých zvonů ze dvou kostelů staroměstské farnosti tvoří již od počátku 14. století nedílnou součást dějin Prahy i každodenního života.

Praha stoletá (3). K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu. Jan E. Svoboda 59
Autor shrnuje výsledky více než dvacetiletého bádání a upřesňuje autorské atribuce pražských domů z období od konce 19. století do 30. let 20. století.

Historické okenní výplně barokních vikýřů Velkopřevorského paláce čp. 485 na Malé Straně v Praze. Veronika Bartošová, Dorota Havlíková 83
Vzor zpracování výkresové dokumentace při obnovách kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích.

Hotel Praha. Od architektonické soutěže po jeho uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobu. Hedvika Křížová 91
Podrobné zhodnocení jedné z opomíjených architektonických realizací z 80. let 20. století, společného díla předních českých architektů a výtvarníků, postup výstavby a ocenění vnitřního vybavení.

Karel Honzík - památkář? Na okraj dvou neznámých rukopisů. Ladislav Zikmund-Lender 109
Zasazení ideových východisek významného českého levicového architekta na základě dvou dosud nepublikovaných rukopisů do dobového kontextu památkové péče a urbanismu Prahy.

Replika dlažby vyšehradskéhu typu v bazilice sv. Vavřince na Vyšehradě. Vícegenerační archeologický výzkum a současná prezentace archeologické památky. Ivana Boháčová. 114
Systematický archeologický výzkum v části baziliky sv. Vavřince a instalace repliky románské dlažby vyšehradského typu si vyžádaly revizi dosud nevyčerpaného archivního materiálu a pokus o osobité řešení skladby terakotové podlahy.

Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody 1982-1989. Autorský rejstřík. Tematický rejstřík. Místní rejstřík. 126

AKTUALITY

Sté výročí narození Jana Čeřovského 149

Památkové aktuality 153

Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2012 153

Nově prohlášené movité kulturní památky v letech 2011–2012 161

Errata k roč. XXVIII 166

Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (7). Ondřej Šefců 167

Další informace

kraj: Praha hl. m.

vazba: brožovaná

místo vydání: Praha

rok vydání: 2013

počet stran: 188

jazyk: česky

dostupnost: e-shop, k prodeji

formát - šířka v mm: 210

formát - výška v mm: 297