Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Svazky edice Odborné a metodické publikace

počet návštěv
60358
Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
|< < 1 2 >|

63. Rostliny v nádobách a stavby pro jejich přezimování v památkách zahradního umění

náhled
met63-rostliny-v-nadobach-v-zahradnim-umeni
popis
Autoři: Lenka KŘESADLOVÁ, Evžen KOPECKÝ, Jiří OLŠAN, Eduard CHVOSTA, Dagmar FETTEROVÁ, Jiří JANÁL. Metodika je určena především pro majitele a správce historických areálů a další osoby a subjekty, které vstupují do procesu péče o památky zahradního umění, včetně pracovníků státní správy.
pracoviště
obecná platnost
rok
2015

51. Metodika tvorby rozšířeného bibliografického popisu starých tisků se zaměřením na tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky

náhled
elpubl141111-hajek-akol-Metodika-rozsireneho-bibliografickeho-popisu
popis
ISBN 978-80-7480-003-0
autor
HÁJEK, Pavel, HÁJKOVÁ, Zuzana, MAŠEK, Petr
pracoviště
ÚOP v Českých Budějovicích
rok
2014

45. Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce

náhled
np150130-metodika-orientalni-koberce 85x120
popis
Metodika je určena pracovníkům památkové péče, zejména těm, kteří se s tímto materiálem pravidelně setkávají (provádějí základní evidenci mobiliárních fondů na státních hradech a zámcích). Seznamuje s původem, technologií výroby, symbolikou, původním a druhotným využitím orientálních koberců a postupně vede po jednotlivývh krocích ke zpracování tohoto materiálu (základní evidence, dokumentace, podává návody pro péči o historické orientální koberce, stanovuje režim zacházení a výstavní využití).
pracoviště
obecná platnost
rok
2014

44. Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách

náhled
np150130-metodika-pruvodcovske-cinnosti
popis
Metodika je primárně určena vlastníkům a správcům zpřístupněných památkových objektů a areálů a všem jejich zaměstnancům, stálým i sezónním, podílejících se na bezproblémovém a plynulém průběhu průvodcovské služby a veškerých činností, které s ní souvisí. Metodika je psána především s ohledem na provoz památek ve správě NPÚ – z toho vychází institucionální zajištění výběru průvodců či jejich kontroly. Poslouží však stejně i pro management památek ve správě obcí, krajů nebo v soukromých rukou – příslušné pasáže metodiky je však třeba vztáhnout k odlišné organizační struktuře dalších správců památek.
pracoviště
obecná platnost
rok
2014

43. Metodika datování a interpretace portrétů 16.-18. století pomocí historické módy

náhled
metodika datování portrétů
popis
Metodikou chceme pomoci kolegům historikům, památkářům a kurátorům v lepší orientaci v módě raného novověku a relevantní zahraniční odborné literatuře, která je dostupná v elektronické podobě na webu Národního památkového ústavu. Slovníček odborných termínů z oblasti módy, módních doplňků, šperků a textilních materiálů nabízí základní orientaci v této problematice.
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2013

42. Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků

náhled
42 - Metodické principy UNESCO
další informace

Metodika doplňuje a rozvíjí informativní publikaci Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, vydanou NPÚ v roce 2009. Zaměřuje se na otázky ochrany a správy statků světového dědictví. Představuje a vysvětluje klíčový pojem Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, jímž je mimořádná univerzální hodnota. Současně si na základě Úmluvy všímá procesu vlastního zápisu statků na Seznam světového dědictví. Dvojice závěrečných kapitol se věnuje ochraně a správě statků světového dědictví.

pracoviště
Generální ředitelství
rok
2011

40. Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací

náhled
40
popis
Postupy a zásady stavební a restaurátorské obnovy památkových objektů určených pro umístění památkových interiérových instalací a následně i vlastní přípravu a tvorbu památkových interiérových instalací a reinstalací.
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2011

39. Mikroklima v historických interiérech, 2011

náhled
elpubl120104-meto-mikroklima
popis
Publikace určená vlastníkům a správcům památkových objektů s památkovými interiérovými instalacemi a dalším pracovníkům pečujícím o památkově cenné interiéry s památkovými interiérovými instalacemi.
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2011

38. Obnova okenních výplní a výkladců, 2010

náhled
2011-02-08-Obnova-okennich-vyplni-a-vykladcu
popis
Metodika informuje památkáře, projektanty i vlastníky o ohrožení historických oken kvůli neužívání odpovídajících materiálů a architektonických forem. Je vhodné sjednotit věcná kritéria tak, aby byl zákon o státní památkové péči shodně dodržován.
další informace

Osvědčení o uznání metodiky vydané Ministerstvem kultury: PDF. Doporučení MK ČR k užívání metodiky v praxi: PDF.

pracoviště
Generální ředitelství
rok
2010

37. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, 2009

náhled
37
popis
Principy sestavování Seznamu světového dědictví a hlavní výhody, úskalí a závazky, které ze zařazení památky či památkového chráněného území na tento seznam vyplývají. Pozice Seznamu světového dědictví v aktivitách UNESCO.
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2009

36. Barevnost fasád, 2009

náhled
36
další informace

Metodika, základní orientační pomůcka pro všechny, kteří se budou věnovat problematice barevnosti fasád, přináší soubor znalostí a zkušenosti o průzkumu a dokumentaci fasád historických objektů a jejich vyhodnocení a současně, v návaznosti na ně, podává návod, jak přistupovat k obnově exteriérů historických staveb.

V souvislostí s metodikou Barevnost fasád je nutné upozornit i na připravený Návrh metodického vyjádření NPÚ k obnově tradičních fasád. V průběžně s přípravou metodického vyjádření proběhla na webové stránce NPÚ rozsáhlá diskuse. Dne 7. prosince 2004 byla k té samé problematice uskutečněna konference Povrchové úpravy exteriéru stavebních památek;

Prosíme uživatele metodiky, aby si do nimi zakoupené publikace laskavě vložili následující errata:
PDF.

autor
MACEK, Petr
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2009

34. Epigrafika v památkové péči, 2007

náhled
34
popis
Základní metodické zásady pro práci s epigrafickými památkami, repertorium nejzákladnějších faktografických poznatků. Zásady dokumentace nápisů a jejich primárního zpracování.
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2007

33. Péče o památkově významné venkovní komunikace, 2007

náhled
33
popis
Přístup památkové péče k tomuto segmentu historického dědictví. Posuzování půdorysných, výškových a zejména povrchových úprav komunikací z hlediska ochrany jejich vlastní památkové hodnoty i zachování kulturního a historického charakteru.
další informace

Prosíme uživatele metodiky, aby si do nimi zakoupené publikace laskavě vložili následující errata:
PDF.

pracoviště
Generální ředitelství
rok
2007

32. Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana, 2006

náhled
32
další informace

Metodika si klade za cíl stanovit a poskytnout svým uživatelům obecná pravidla, jak postupovat v péči o varhany a zvony a při jejich obnově, restaurování a dlouhodobé pravidelné údržbě. Památkové ochraně zvonů se věnují také Zprávy památkové péče 69/2009/1 (In Medias Res: Památková ochrana zvonů, s. 1, 3-18, 46-55). Současně připomínáme, že Národní památkový ústav připravil a vydal Metodický pokyn k památkové ochraně varhan, které jsou kulturními památkami.

Prosíme uživatele metodiky, aby si do nimi zakoupené publikace laskavě vložili následující errata:
PDF.

pracoviště
Generální ředitelství
rok
2006

31. Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb, 2005

náhled
31
popis
Stanovení postupu při průzkumu a dokumentaci historických staveb v rozsahu operativního průzkumu a dokumentace, a to se zvláštním zřetelem k zaznamenání maximálního množství informací o struktuře, vývoji a památkové hodnotě.
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2005

30. Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, 2005

náhled
30
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2005

29. Péče o výplně historických okenních a dveřních otvorů, 2004

náhled
29
popis
Soubor znalostí a zkušeností získaných při údržbě a opravách stavebních prvků okenních a dveřních výplní. Průzkum, dokumentaci a správné vyhodnocení získaných informací. Doporučené postupy obnovy a rekonstrukce. Návrhy postupů při jejich nahrazování.
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2004

28. Novostavby v památkově chráněných sídlech, 2004

náhled
28
popis
Přístupy památkové péče a tvůrčích architektů. Principy posuzování novostaveb v památkově chráněných územích. Přehled právních předpisů a jiných normativních opatření a řídících aktů vydaných a účinných na úseku státní památkové péče.
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2004

27. Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, 2004

náhled
27
popis
Cílem metodiky je souhrnně popsat a ve vzájemných souvislostech objasnit nezbytné, potřebné a užitečné odborné činnosti nutné ke kvalitní obnově památkově chráněného stavebního díla.
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2004

26. Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, 2003

náhled
26b
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2003

26. Péče o střechy historických budov - 2. doplněné vydání, 2003

náhled
26a
popis
Doplněné a rozšířené vydání metodiky z roku 1997 (sv. 15). Nově zpracovaná problematika krytiny a jejího provedení na střechách historických staveb. Problematice souvisejících architektonických detailů podílejících se výrazně na podobě střech.
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2003

25. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, 2002

náhled
25
popis
Průběžná péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Dopady působení teploty a vlhkosti, záření, atmosférického znečištění a prachu na sbírkové předměty, možnosti jejich biologického napadení a poškození.
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2002

23. Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, 2001

náhled
23
popis
Upřesněné a doplněné vydání metodiky z roku 1997 (sv. 14). Změna v posunu metodiky od důrazu na konkrétní využití SHP pro aktuální potřeby státní památkové péče k obecněji platnému shromažďování a zpracovávání informací o objektu.
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2001

22. Dřeviny na městských veřejných prostranstvích, 2001

náhled
22
popis
Uchování způsobu užití dřevin ve veřejných městských prostranstvích. Vliv dřevin na tepelný a světelný režim, chemické složení vzduchu, snižování prašnosti a hlučnosti, vzdušné proudění a hygienickou jakost vzduchu.
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2001

21. Metodika ochrany dřeva, 2000

náhled
21
popis
Ochrany dřeva a dřevěných konstrukcí staveb. Význam dřeva z pohledu památkové péče. Popis charakteristik a vysvětlení možností jeho ochrany dřeva jako materiálu. Možností ochrany dřevěných konstrukcí.
pracoviště
Generální ředitelství
rok
2000

20. Barevná fotodokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků, 2000

náhled
20
popis
Digitální fotodokumentace v evidenci mobiliárních fondů, za využití barevné fotografie nahrazující černobílou a výměnou čtvercového formátu negativu za negativ obdélný.
pracoviště
Generální ředitelství

18. Principy péče o lidové stavby, 1999

náhled
18
popis
Přístup k údržbě a opravám jednotlivých konstrukcí a povrchů lidových staveb. Priority ochrany lidových staveb aplikovatelné při rozhodování o postupu konzervace a oprav.
pracoviště
Generální ředitelství

17. Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin hradů,1998

náhled
17
popis
Památková ochrana, údržba a stavební úpravy hradních zřícenin. Na svou dobu vydání (1962) mimořádně kvalitní text je předkládán v aktualizované podobě (z roku 1998), jejímž autorem je prof. dr. Tomáš Durdík.
další informace

Současně doporučujeme analýzu a zhodnocení metodiky Ochrana, údržba a stavební opravy zřícenin hradů po 12 letech od jejího vydání: Zříceniny hradů a městské hradby v současné praxi památkové péče a sborník Zříceniny historických staveb.

pracoviště
Generální ředitelství
rok
1998

16. Péče o kamenné sochařské a stavební památky, 1998

náhled
16
popis
Základní odborné a etické principy pro oblast restaurování uměleckých sochařských děl z kamene. Prakticky orientované metodické zásady, vztahujících se ke kamenným architektonickým dílům.
další informace

V souvislosti s metodikou upozorňujeme na metodické vyjádření Ochrana povrchových úprav památek a jejich částí zhotovených z kamene publikované ve Zprávách památkové péče 65/2005/1, s. 69 – 70, (PDF). Zároveň upozorňujeme na zprávu ze semináře STOP Barevné úpravy kamene památkových objektů.

pracoviště
Generální ředitelství
rok
1998

15. Péče o střechy historických budov, 1997

náhled
15
popis
Obecní principy péče o střechy historických budov, jejich krovů, krytiny a dalších střešních a nadstřešních prvků. Soubor hlavních zásad týkajících se obnovy střech jako celku. Zásady opravy, výměny a náhrady střešní krytiny, oprav a úprav krovů.
pracoviště
Generální ředitelství

14. Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, 1997

náhled
14
popis
Zavedený způsob zpracování standardního nedestruktivního stavebně-historického průzkumu, který vychází z postupů specializovaného pracoviště Státního ústavu rekonstrukce památkových měst a objektů Praha (SURPMO).
pracoviště
Generální ředitelství

11. J. J. Winckelmann a Čechy

náhled
11-obalka 85x120
popis
Hugo Rokyta, Praha 1988. Životopis, cesta do Říma. Začátky české vědy o starožitnostech. Recepce díla v dnešní době.
pracoviště
Generální ředitelství

10. Výtvarný vývoj varhanních skříní v Čechách

náhled
10-obalka 77x120
popis
Typy varhanních skříní od renesance po 20. století.
pracoviště
Generální ředitelství

04. Vývoj památkové péče v českých zemích

náhled
meto4hobzekob 85x120
popis
Stručný nástin. Josef Hobzek
pracoviště
Generální ředitelství

03. Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty

náhled
Kláštery v českých zemích - obálka 87x120
popis
Josef Hobzek.
pracoviště
Generální ředitelství

02. Údržba lidových stavb

náhled
02-obalka 87x120
popis
Pravidla pro úpravy lidových staveb, pokyny k základním stavebním úpravám - střechy, krovy, krby, sporáky ,pece, brány, vrata, ploty, zahrady. Odstranění vlhkosti, ochrana proti napadení.
pracoviště
Generální ředitelství

40.b Minulost a současné otázky prezentace zámeckých interiérů (1982)

popis
V souvislosti s metodikou č. 40 upozorňujeme na práci Oldřicha J. Blažíčka, Minulost a současné otázky prezentace zámeckých interiérů
pracoviště
Generální ředitelství

40.c Péče o památkové interiéry a jednotlivé druhy památkového mobiliáře (1963)

popis
Příručka pro správce státních hradů a zámků a všechny pracovníky odpovídající za stav uložení movitého památkového inventáře.

Metodika minimálního katalogizačního záznamu – zpracování historických knižních fondů ve správě Národního památkového ústavu pro účely zákona o účetnictví a základní principy pořizování fotodokumentace knižních sbírek

náhled
metodika minimálního
popis
(Digitalizace lokálních katalogů zámeckých knihoven pomocí systému Clavius), příloha Zpráv památkové péče 60/2009, Praha 2009.
další informace

Osvědčení o uznání metodiky vydané Ministerstvem kultury: PDF. Doporučení MK ČR k užívání metodiky v praxi: PDF.

pracoviště
Generální ředitelství
rok
2009

08. Seminář o lidové architektuře, Plástovice CB 1987, Praha 1988

náhled
Seminář o lidové architektuře%2c obálka 85x120
popis
podstatná část referátů přednesených na semináři o lidové architektuře v Plástocích CB ve dnech 5. - 8. 10. 1987.
pracoviště
Generální ředitelství
|< < 1 2 >|