Přejít na: Obsah | Konec stránky

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Národní památkový ústav řeší v současné době 16 projektů NAKI, a to samostatně i ve spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi:


Archeologická mapa Čech. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat

 • Řešitelé: Mgr. Martin Tomášek (NPÚ), PhDr. Martin Kuna, CSc., DrSc. (Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.)
 • Doba řešení: 2012–2015

Cílem projektu je vytvoření Archeologické mapy ČR (AMČR) – interaktivního systému správy informací o archeologickém dědictví na našem území. Řešení zahrnuje realizaci on-line systému sběru dat od oprávněných organizací (včetně možnosti jejich prohlížení a editace), sjednocení způsobu sběru dat pro obě základní české databáze se specifickým využitím a usměrnění toku informací v české archeologii, a to zejména vytvořením příslušných datových modelů a řešením návaznosti systému na registr zásahů a digitální archiv ARÚP. K dalším úkolům projektu patří revize podstatné části prostorových údajů a prezentace archeologického dědictví širší veřejnosti v kontextu topografické mapy a turistických údajů, a to formou archeologických průvodců územím Čech, resp. Moravy a Slezska.

Kód projektu: DF12P01OVV003


Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech

 • Řešitelé: PhDr. Petr Hrubý (NPÚ), PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
 • Doba řešení: 2012–2015

Cílem projektu je přispět k zachování kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech, která je z hlediska historické zátěže a aktuálního stavu regionu jednou z nejproblematičtějších oblastí ČR. U vybraných ohrožených památek bude provedena podrobná geodetická a fotogrammetrická dokumentace, stereofotogrammetrie, tvorba 3D modelů; digitální nedestruktivní diagnostika konstrukcí a materiálů, termoluminiscenční kamerové měření a RTG analýza. Budou vytvořeny metodiky dokumentace a digitalizace jednotlivých typů ohrožených památek, databáze ohroženého nemovitého kulturního dědictví se zaměřením na technicko-stavební stav jednotlivých objektů a specializované mapy ohrožených památek. Součástí projektu Milešov je realizace výstavního katalogu, odborné monografie a školního programu s metodikou s cílem propagovat problematiku kulturního dědictví regionu na školách.

Kód projektu: DF12P01OVV009


Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů – součást Národního kulturního dědictví

 • Řešitelé: PhDr. Petr Koukal, Ph.D. (NPÚ), Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. (Akademie múzických umění v Praze)
 • Doba řešení: 2012–2015

Cílem projektu je aplikování hudebně akustických a kulturně historických vědeckovýzkumných poznatků do praxe v oblasti ochrany, péče, dokumentování a restaurování národního fondu historických varhan jako jedné skupiny nejohroženějších památek, a jejich komplexní dokumentace včetně zvuku a akustiky prostor jejich umístění.

Kód projektu: DF12P01OVV012


Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy

 • Řešitelé: Ing. arch. Alexandra Křížová (NPÚ), Ing. Milena Forejtníková (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce)
 • Doba řešení: 2012–2015

Cílem navrhovaného projektu je vyhodnotit míru potenciálního ohrožení vybraných kategorií památek (národní kulturní památky a památky světového kulturního dědictví) a chráněných území (městské památkové rezervace, vesnické památkové rezervace, archeologické památkové rezervace a ostatní památkové rezervace) významnými přírodními, průmyslovými a zemědělskými riziky jednotným postupem pro celé území ČR. Bude provedeno zatřídění památek podle míry potenciálního ohrožení pro každé riziko zvlášť, následně bude provedena syntéza všech ohrožení a komplexní zhodnocení výše uvedených kategorií památek a chráněných území.

Kód projektu: DF12P01OVV035


Industriální dědictví Moravy a Slezska

 • Řešitelé: Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. (NPÚ), PhDr. Mgr. Petra Mertová, Ph.D. (Technické muzeum v Brně)
 • Doba řešení: 2012–2015

Zkoumání průmyslového dědictví představuje v památkové péči poměrně mladé téma. Dosud bylo primárním úkolem co nejobšírnější pokrytí území ČR základním (plošným) výzkumem a vyhodnocení dochovaných areálů, objektů a technického zařízení z pohledu památkové péče. Projekt si klade za cíl zhodnocení dřívějších výzkumů, jejich aktualizaci a doplnění. Výsledky budou prezentovány formou specializované mapy s odborným obsahem Technické památky Moravy a Slezska, zahrnující potenciální výskyt technických památek na základě přirozeného vývoje regionu, definovaného výskytem nerostných surovin, jejich těžbou a následným zpracováním, vhodnými přírodními podmínkami a jejich využitím a vývojem dopravních systémů; dále formou výstavy a odborných publikací.

Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě

Kód projektu: DF12P01OVV039


Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace

 • Řešitel: PhDr. Miloš Kadlec
 • Doba řešení: 2011–2015

Projekt se věnuje poznání šlechtického interiéru (autentické instalace); studiu každodenního života prostředí šlechtických sídel za využití autentických výpovědí osobností z těchto prostředí s cílem prezentovat výstupy veřejnosti formou expozic, dílčích výstav a vydávání jednotné ediční řady publikací. Projekt se dále věnuje poznání skutečné praxe a principů v oblasti muzikologie, choreologie, taneční, uměnovědné a architektonické v souvislosti s dobovými pravidly a zásadami (aranžování, společenské chování, konstrukční vybavenost). V rámci projektu bude zhodnoceno a zmapováno původní vybavení nepřístupných památkových objektů se snahou docílit obnovení přerušených vazeb na původní prostředí i další vztahy. Výsledky výzkumu každodenního života a kulturního vlivu aristokracie budou prezentovány v širokém evropském kontextu ve formě interiérových instalací, výstav, odborných publikací a katalogů. Cílem prezentací výstupů výzkumu je podnítit zájem veřejnosti o vlastní minulost, problematiku památkové péče, zatraktivnit volnočasové nabídky. Připravované metodické texty budou vodítkem pro práci s památkovým fondem při přípravě instalací i praktických ukázek dobových výrazových principů charakteristických pro divadelní kulturu a festivity, inspirací a návodem dobových forem využití zámeckého prostředí.

Kód projektu: DF11P01OVV026


Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování

 • Řešitel: Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.
 • Doba řešení: 2012–2015

Projekt je motivován současnou problematickou situací v přijímání systémů péče o území s historickými hodnotami. Hlavním cílem projektu je aplikace a rozvíjení nových metod identifikace hodnot v chráněných územích. Výsledky projektu budou využitelné jako nástroje k trvale udržitelnému rozvoji této části kulturního dědictví ČR (jako části kulturní diverzity v Evropě). Výstupy projektu poslouží jako základna pro zásadní posílení společenského konsensu na zodpovědnosti za zachování hodnot chráněných území v ČR. Závěrečná etapa projektu je zaměřena na široké sdílení výsledků projektu s klíčovými účastníky v procesu trvalé udržitelnosti (státní instituce, samosprávy, vlastníci, atd.).

Kód projektu: DF12P01OVV044


Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

 • Řešitelé: Ing. arch. Věra Kučová (NPÚ), Ing. Martin Weber (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.), Doc. Dr. Ing. Alena Salašová (Mendelova univerzita v Brně), Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (České vysoké učení technické v Praze)
 • Doba řešení: 2012–2015

Cílem projektu je prohloubení poznatků o kulturně-historických hodnotách kulturní krajiny, zaměřené na zhodnocení a rozvinutí systému ochrany a péče v rámci kategorie krajinných památkových zón. Projekt usiluje o zlepšení podmínek pro ochranu a uchování této části kulturního dědictví a nalezení mezioborového metodického konsensu v této oblasti. Výsledky projektu budou využitelné pro edukaci široké veřejnosti v této oblasti. Analýza kompozičních principů i prohloubení poznatků o dalších hodnotách těchto území budou přímo využitelné pro regulaci činností v již vyhlášených 19 krajinných památkových zón a jejich udržitelného rozvoje. Zvýšení povědomí a ochrana hodnot historické kulturní krajiny je důležitou součástí národního přístupu ke krajině, ale i příspěvkem k implementaci mezinárodních úmluv.

Kód projektu: DF12P01OVV001


Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky

 • Řešitelé: PhDr. Pavel Hájek (NPÚ), PhDr. Petr Mašek (Národní muzeum), PhDr. Zdeněk Bartl (Národní knihovna České republiky)
 • Doba řešení: 2012–2015

Náplní projektu je provést výzkum zámeckých knihovních fondů 16. století s cílem vytvořit výsledky využitelné pro uchování, prezentaci a edukaci v oblasti historických knihovních fondů. Projekt zahrnuje analýzu a modifikaci stávajících knihovnických a knihovědných metod a jejich aplikaci pro systematické poznání a vyhodnocení tištěné produkce 16. století ve fondech zámeckých knihoven ČR Druhou oblastí je zpracování a ověření certifikované metodiky preventivní péče o historické knihovní fondy ve specifických podmínkách NPÚ. Výsledky zpracování a analýzy budou použity pro prezentaci fondů zámeckých knihoven, kde se pozornost soustředí kromě klasických metod i na nové metody a formy zpřístupnění. Zpřístupněn bude webový portál fondů zámeckých knihoven s důrazem na tisky 16. století, včetně unikátních tisků, existujících pouze ve fondech zámeckých knihoven.

Kód projektu: DF12P01OVV024


Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky

 • Řešitelé: PhDr. Martina Veselá (NPÚ), prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta), Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (Masarykova univerzita)
 • Doba řešení: 2012–2015

Cílem projektu je vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek. Cílovými skupinami projektu jsou děti a mládež, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost. Tvorba programů a podpora jejich aplikace umožní využití více než 100 zpřístupněných objektů ve správě NPÚ. Z hlediska obsahů i forem budou programy respektovat různé typy učení, včetně celoživotního. V návaznosti na celosvětové trendy budou edukační aktivity využívat jak vzdělávací potenciál autentického prostředí památkových objektů, tak digitálních technologií. Přispějí tak nejen k efektivní prezentaci památkových hodnot, ale také k rozvoji vzdělanosti, kreativity a hodnotové orientace cílových skupin ve prospěch dobrovolné a udržitelné péče o kulturní dědictví.

Kód projektu: DF12P01OVV014

Edukační centrum v Ostravě
Památky nás baví – web projektu. Facebook.
Aktuální informace o projektu.
Současné přístupy k edukaci na památkových objektech NPÚ. Sympozium v Brně, 29. 11. 2013.
Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví. Mezinárodní konference v Telči, 24.-26.9.2015.
Závěry konference.
Putovní výstava Památky nás baví – informace o její závěrečné prezentaci na zámku v Kroměříži, 3.-25.10.2015.


Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století

 • Řešitelé: Mgr. Kateřina Cichrová (NPÚ), Ing. Zdeněk Novák (Národní zemědělské muzeum Praha)
 • Doba řešení: 2013–2017

Projekt je zaměřen na hloubkové poznání kvalit kultivované krajiny vybraných objektů v širších společenských souvislostech, jehož výsledky přispějí k detailnějšímu poznání vzniku, vývoje, formy a funkce kulturní krajiny vytvořené na území vybraných aristokratických panství. Jedním z důvodů jsou také dlouhodobé středoevropské stereotypy návštěvnických cílů, soustředěné tradičně více na interiéry památkových objektů, jejichž okolí zůstává obvykle stranou zájmu široké veřejnosti. Přestože jsou vybrané lokality různorodé, nabízejí možnost srovnávacích studií se zacílením na určité fenomény (např. lovecké areály, přírodní divadla, prvky okrasných farem, transformace starších forem v krajinářské parky apod.). Nedílnou součástí projektu jsou odborné workshopy, zaměřené na problémy revitalizace některých zaniklých detailů areálů včetně návrhů na jejich budoucí udržitelnost v součinnosti s veřejností.

Kód projektu: DF13P01OVV001


Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Zhodnocení a interpretace sbírkových fondů militarií na státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu

 • Řešitelé: Mgr. Petr Czajkowski (NPÚ)
 • Doba řešení: 2013–2017

Hlavním cílem je širší a hlubší poznání hodnot a metod ochrany a prezentace sbírek militarií, přičemž výsledky budou využitelné jako nástroje jejich rozvoje v budoucnosti. Projekt vychází a navazuje na dosavadní široký sběr dat týmem specialistů NPU a naváže na respektovanou tradici studia a ochrany kulturního dědictví České republiky (jako části kulturní diverzity v Evropě). Projekt je motivován současnou nevyváženou situací v dokumentaci, identifikaci a interpretaci části mobiliárního fondu na státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu, týkající se sbírek zbraní a zbroje (militaria). Odborné zhodnocení výsledků bude prezentováno v posledním roce (2017) uskutečněnou výstavou, doprovázenou závěrečným vědeckým katalogem.

Kód projektu: DF13P01OVV020


Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy

 • Řešitelé: PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (NPÚ), PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.)
 • Doba řešení: 2013–2017

Cílem projektu je vytvoření interaktivního informačního systému archeologických pramenů Prahy, který poté umožní zajistit hospodárné nakládání s archeologickým fondem evropského významu a jeho využívání pro základní výzkum, památkovou péči, státní správu, územní rozvoj a plánování i pro prezentaci kulturního dědictví v návaznosti na využití existujících informačních systémů starších generací. Navazujícím cílem je vytvořit jednoznačné propojení dat ve stávajících a obecněji zaměřených evidenčních a databázových systémech různých typů, obsahu a funkcí existujících v rámci archeologie ČR i mimo ni, včetně průběžné aktualizace a revize údajů. Dostupnost širšího spektra dat a typů dokumentů vytvoří obecně využitelný strukturovaný systém umožňující průběžnou aktualizaci a operativní využívání v prostředí moderních technologií a zhodnocení potenciálu z hlediska dat a nástrojů.

Kód projektu: DF13P01OVV014


Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí

 • Řešitelé: Mgr. Eva Staňková (NPÚ), Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury), Ing. František Svoboda, Ph.D. (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní faktulta)
 • Doba řešení: 2013–2016

Cílem projektu je identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny kulturní krajiny zrozené v období baroka, která výrazně přetvořila význam a vzhled krajinného rámce novověké společnosti. K průzkumu byly vybrány dvě svým způsobem unikátní lokality pohraničního území Mikulovska a východního Znojemska, tato území jsou unikátní pozoruhodným zachováním a variabilitou až heroických tvůrčích snah raně novověkého člověka vtisknout okolní krajině pečeť svého duchovního génia. Součástí projektu je vytvoření digitální mapové rekonstrukce barokní kulturní krajiny včetně již jen částečně dochované osnovy komunikací spojujících jednotlivé významné lokality a objekty kultu; bude vytvořen soupis dochované drobné sakrální architektury, soch a dalších umělecko-historických děl. Prostřednictvím archivního bádání budou dále řešeny otázky spojené se vznikem a formováním předmětné kulturní krajiny se zřetelem na budování sakrálních staveb a vkládání exteriérových uměleckých děl do krajinného rámce a na ekonomiku zrodu a fungování v čase se proměňujících forem řešené kulturní krajiny včetně otázky investic a zisků plynoucích ze zkoumané kulturní krajiny ve vazbě na změny „paradigmatu“ krajiny zejména v 2. polovině 20. století a v současnosti.

Kód projektu: DF13P01OVV019


Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti

 • Řešitelé: PhDr. Zdeněk Vácha (NPÚ), Ing. Alena Selucká (Technické muzeum v Brně), Akad. mal. Igor Fogaš (Moravská galerie v Brně)
 • Doba řešení: 2013–2017

Cílem projektu je zpracování metodik pro optimální dlouhodobé uchovávání movitého kulturního dědictví sbírkotvorných institucí a památkových objektů. Záměrem je zhodnocení současných technologií a systémů ochrany tohoto dědictví z pohledu preventivní péče a návrh jejich optimalizace. Pozornost bude věnována též postupům snižujícím energetickou náročnost uchovávání movitostí. Metodiky budou formulovány na základě vyhodnocení konkrétních muzejních objektů a kulturních památek, dále vznikne databáze na základě daných evaluačních kritérií. Součástí projektu je i experimentální část zahrnující ověření vybraných postupů měření parametrů vnitřního prostředí a metody jeho regulace. Pro měření parametrů prostředí i pro odzkoušení metod regulace budou kromě současných systémů experimentálně prověřeny i doposud u nás neaplikované postupy – jde o tzv. metodu conservation heating, jež bude po stránce účinnosti a energetické náročnosti porovnávána se současnými systémy regulace klimatu. V rámci návrhů způsobů regulace prostředí moderních objektů budou zkoumány též možnosti minimalizace energetické náročnosti, u památek potom zejména otázky spojené s minimalizací intervence. Metodiky budou obsahovat návody pro optimální uchovávání a manipulaci s předměty, též jako výukový materiál.

Kód projektu: DF13P01OVV016


Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí

 • Řešitelé: PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D. (NPÚ), PhDr. Jan Hozák (Národní technické muzeum), Mgr. Petra Medříková (Moravská galerie v Brně), Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (České vysoké učení technické, Fakulta stavební), Mgr. Libor Jůn, Ph.D. (Akademie múzických umění v Praze, FAMU)
 • Doba řešení: 2013–2017

Cílem projektu je aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k vytvoření systému metodik zaměřených na zdokonalení péče a ochrany historického fotografického materiálu (dále jen HFM). Vytvořené metodiky budou uplatněny na vybraných celcích a souborech HFM tak, aby se ověřily jejich prezentační a interpretační možnosti. Cílovými skupinami projektu jsou příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury ČR a spravující HFM a také organizace a instituce s HFM, které mají jiného zřizovatele. K vytvoření metodiky a jejímu ověření poslouží cílené průzkumy a vyhodnocení HFM ve fondech vybraných organizací reprezentujích jednotlivé typy institucí pod správou MK (muzeum, galerie, památkový ústav). Ty mají ve svých fondech uvedený materiál, evidují ho, spravují a pečují o něj. Prioritou projektu je metodické podchycení oblastí, v nichž tento typ pomůcek odborného a vědeckého pracovníka buď zcela chybí, nebo má dílčí, nahodilý a velmi různorodý charakter. Vytvoření komplexních a výzkumem podložených certifikovaných metodik, průběžně ověřovaných v praxi po dobu trvání projektu, poskytne metodickou podporu státním i nestátním organizacím spravujícím historický fotografický fond. Každá z metodik bude uplatnitelná na všech úrovních zmíněných organizací a institucí a umožní jak atraktivnější prezentaci fotografických památek směrem k veřejnosti, tak jejich lepší ochranu.

Kód projektu: DF13P01OVV007