Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vyhlášení výsledků nového hodnocení soutěžních návrhů v rámci architektonické soutěže o návrh na obnovu hradu Bečov

6.5.2013 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Karlovy Vary | Bečov nad Teplou – hrad a zámek, Praha
tz130506-becov-f-funney-ccbynd-panoramio-38370033 160x113
Nové posouzení a hodnocení soutěžních návrhů bylo provedeno na základě rozhodnutí zadavatele – Národního památkového ústavu, a v návaznosti na námitky podané jedním z účastníků soutěže.

(Praha, 6.5.2013)

Architektonická soutěž o návrh byla zahájena 29.6.2012, termín odevzdání soutěžních návrhů byl 11.9.2012. Porota složená z odborníků Národního památkového ústavu, Ministerstva kultury ČR i nezávislých specialistů na zasedání, které se konalo 22.10.2012 provedla komplexní hodnocení nevyřazených soutěžních návrhů, a rozhodla o tom, že nejvhodnějším návrhem je návrh, který podal účastník MCA atelier, s.r.o, IČO 27418634, Dykova 1, 101 00 Praha 10.

V souladu se závěry odborné poroty, a v návaznosti na vyhlášení výsledků soutěže zadavatel dne 10.12.2012 rozhodl o výběru nejvhodnějšího soutěžního návrhu. Proti tomuto rozhodnutí jeden z účastníků soutěže podal včasné námitky, v nichž poukázal zejména na součtovou chybu ve finančním propočtu návrhu vybraného účastníka MCA atelier, s.r.o. Po podrobném přezkoumání odůvodnění podaných námitek zadavatel dospěl názoru, že do výsledné hodnoty realizačních nákladů vítězného návrhu některé položky propočtu pravděpodobně nebyly započteny, což ve svém důsledku může představovat nedodržení nejvýše přípustné hodnoty realizačních nákladů.

Za účelem odstranění nejasností o splnění závazných požadavků na finanční náročnost navrhovaného řešení zadavatel rozhodl o provedení nového posouzení a hodnocení soutěžních návrhů, k čemuž soutěžní porota přistoupila na zasedáních dne 11.2.2013 a 15.4.2013. Soutěžní porota dospěla k následujícím závěrům.

Vyřazení 6 soutěžních návrhů z důvodu závažného porušení podmínek soutěže bylo s ohledem na zákonnost a správnost těchto rozhodnutí potvrzeno.

Vysvětlení nejasností soutěžních návrhů, o která byli účastníci soutěže požádáni prostřednictvím sekretáře soutěže, byla shledána, s výjimkou účastníka MCA atelier, s.r.o., jako dostatečná. Účastník MCA atelier však byl z další účasti v soutěži z důvodu překročení maximálně přípustné výše realizačních nákladů vyloučen.

Soutěžní porota v návaznosti na původní hodnocení soutěžních návrhů podle hodnotících kritérií komplexní architektonické kvality, prokazatelného naplnění principů současné ochrany památek a respektu k autenticitě, ekonomické a realizační přiměřenosti zvoleného řešení v kontextu Národní kulturní památky, jakož i zohlednění provozně bezpečnostních parametrů, se usnesla, že s ohledem na vysokou odbornou kvalitu a podrobné odůvodnění provedeného hodnocení není důvod pro změnu jednou již přijatých závěrů. S ohledem na tuto skutečnost porota rozhodla o posunutí návrhu, který se původně umístil na druhém místě, na uvolněné místo první, a návrhu, který se umístil na třetím místě, na místo druhé. Třetí místo z důvodu značného kvalitativního odstupu dalších soutěžních návrhů nebylo uděleno.

Zadavatel následně v souladu se závěry nového posouzení a hodnocení soutěžních návrhů rozhodl takto:

Zadavatel jako nejvhodnější vybírá soutěžní návrh evidovaný pod pořadovým číslem 5, který podal GIRSA AT, spol. s r. o., Novákových 6, 180 00, Praha 8, IČ: 47120878.

Podrobné informace k projektu obnovy hradu Bečov jsou dostupné na webu http://www.castlebecov.eu, kde lze sledovat aktuální stav probíhající obnovy, a v oddílu "ke stažení" je možné získat také digitalizovanou publikaci Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace.

Státní hrad a zámek Bečov a projekt jeho obnovy
Zámecký a hradní areál v Bečově nad Teplou tvoří svým dochovaným středověkým hradem pánů z Oseka z počátku 14. století, upraveným renesančním palácem Pluhovských a barokním zámkem Questenberků z 18. století unikátní architektonický celek. V roce 1985 byl pod podlahou hradní kaple za dramatických okolností objeven relikviář sv. Maura – mimořádná románská zlatnická památka z počátku 13. století, kterou odborníci řadí svým významem hned za české korunovační klenoty. Právě relikviáři sv. Maura a jeho náročné restaurátorské záchraně je věnována expozice v prostorách zámku. Do roku 2015 je plánováno zpřístupnění také prostor výjimečně autentického, středověkého horního hradu, včetně jeho okolí.
Architektonická soutěž o návrh proběhla v rámci projektu "Bečov nad Teplou – příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů",  jehož cílem  je  nejen příkladná památková obnova a zpřístupnění hradu, ale také vlastní proces realizace. Státní hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu jsou totiž ideálními modelovými pracovišti, na kterých je možné aplikovat a experimentálně ověřovat postupy a procesy nejvyšší možné odborné úrovně. Z tohoto důvodu byla jako způsob výběru nejvhodnějšího zhotovitele projektové dokumentace zvolena architektonická soutěž o návrh.
V rámci popularizace projektu byla od 16. ledna do 17. února 2013 v prostorách Národního technického muzea realizována unikátní společná výstava NPU a NTM, která kromě soutěžních návrhů představila také nerealizované návrhy význačných českých architektů 19. a 20. století. Záchrana a obnova Státního hradu a zámku Bečov bude ukončena v roce 2015 celkovým zpřístupněním celého areálu.

Tisková zpráva ke stažení: PDF.

Kontakty:

  • Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán SHZ Bečov a koordinátor projektu příkladné obnovy, 353 999 394, 606 666 423, kastelan@zamek-becov.cz
  • Mgr. Dita Roubíčková, tiskový referát NPÚ, 257 010 207, 724 511 225, roubickova.dita@up.npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
6.5.2013 23:18
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
obnova památek, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
12121
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit