Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Člověk a raně novověká kulturní krajina - odborná konference

23.4.2014 | konference | okres Břeclav | Mikulov
akce140416-konference-mikulov-ba 160x90
Krajina jako dílo. Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí. Odborná konference probíhající v rámci řešení projektu NAKI − Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí (DF13P01OVV019), spojená s otevřením dvou výstav architektonických prací studentů FA VUT v Brně.

Konference se koná ve středu 23. 4. 2014 od 10 hod. na zámku v Mikulově.

Kulturní krajina je dílo. Se silami přírody zde vstupuje do zápasu i souznění původní krajinný rámec přetvářející a dotvářející dílo lidských rukou a myslí. Krajina člověka živí, současně však v ní přebývá tušený genius sil přesahujících horizont materiálního bytí člověka. Pole, zahrada, vinice, les, řeka i cesty jsou jevištěm lidského dělného života, ale také místem, kde člověk nachází a vkládá své estetické a duchovní inspirace a koncepty. Právě v pokročilém 16., 17. a 18. století byla středoevropská kulturní krajina zformována mocným proudem kulturního a náboženského cítění do nové hospodářské, estetické i spirituální podoby, jejíž tvářnost je dosud pro naši kulturní krajinu určující, byť skrytá pod vrstvami nánosů mladších zásahů a kulturních změn.

Naše konference si klade za cíl být platformou setkání rozličných pohledů a přístupů ve zkoumání interakce člověka a kulturní krajiny v raně novověké éře a současně místem, kde mohou být artikulovány hodnoty kulturního dědictví krajiny, nalézány způsoby jejich uchování a také promýšleny a navrhovány možnosti zušlechťování živoucího krajinného organismu díly současnosti.

Aleš Homola

Referát z konference.

Leták s veškerými podrobnostmi: PDF.

Program:

 • Mgr. Eva Staňková (NPÚ ÚOP v Brně, řešitelka projektu*), zahájení konference
  Projekt NAKI – Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí, představení projektu.
 • Mgr. Petr Czajkowski (NPÚ ÚOP v Brně, řešitel projektu*)
  Drnholec nebo Mikulov? Příčiny a důsledky vzniku regionálního centra.
 • Mgr. Aleš Homola (NPÚ ÚOP v Brně, řešitel projektu*)
  Příběh dvou kaplí. Vznik a zánik barokních svatyní v krajině.
 • doc. Ing. arch. Jiří Löw (autorizovaný architekt, LÖW & spol., s.r.o., Brno)
  Liturgie v barokní krajině.
 • Mgr. Milada Rigasová, Ph.D. (RM v Mikulově, řešitelka projektu*)
  Proměna přírody a kulturní krajiny Mikulovska v době nastupujícího novověku
 • Mgr. Martin Markel, Ph.D. (FF MU v Brně, řešitel projektu*)
  Svoboda mezi feudalismem a kapitalismem aneb vliv hospodářsko-společenských struktur na vývoj vinorodé krajiny jižní Moravy.
 • Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. (NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích)
  K metodám péče o památkově chráněná města a vesnice – mezinárodní kontext a informace o dílčích výstupech probíhajícího výzkumu.
 • Ing. arch. Věra Kučová (GnŘ NPÚ v Praze)
  Krajinné památkové zóny jako předmět oborového výzkumu, dosavadní řešení a plánované výsledky.
 • Mgr. Patrik Líbal, Ph.D. (Ústav pro klasickou archeologii FF UK v Praze)
  Fascinace (před)barokní krajinou aneb (pod)nebeské bojiště.
 • PhDr. Martin Krummholz, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR)
  Projekt NAKI – Obnova buquoyské kulturní krajiny.
 • Ing. Josef Haar (Krajský pozemkový úřad pro JMK, pobočka Břeclav)
  Pozemkové úpravy – jeden z nástrojů obnovy krajiny.
 • Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph.D., Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (FA VUT v Brně, řešitelé projektu*)
  „Akupunktura krajiny“. Prostor pro novodobého poutníka.
 • Diskuse

Konferenci moderuje doc. Ing. František Svododa, Ph.D. (ESF MU Brno, řešitel projektu*)

* Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí NAKI DF13P01OVV019Metadata ke zprávě

Vloženo
14.4.2014 16:14
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
dějiny umění, kulturní krajina, odborné akce, věda, výzkum, vývoj
číslo
14063
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit