Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Ceny za zásluhy v památkové péči uděleny. Zvláštní ocenění získala záchrana zámku v Červené Řečici

24.9.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Jihlava | Telč
4 Vstupní křídlo zámku - po obnově krovu a střešní krytiny září 2014 160x120
Zvláštního ocenění v rámci Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro se dostalo záchraně zámku v Červené Řečici. Při slavnostním vyhlášení v tanečním sále zámku Nebílovy na Plzeňsku převzal z rukou generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové diplom a medaili Vladimír Moškoř, zástupce vlastníka zámku, a správce zámku Vladimír Vlček. Cílem ceny Patrimonium pro futuro je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.

(Telč, 24. září 2014)

Konírna zámku po vyklizení suti

„Velké poděkování patří rovněž Spolku na záchranu památek červenořečických a zvláště jeho dlouholetému předsedovi Jiřímu Jedličkovi za jeho více než dvacetileté obrovské úsilí vyvinuté směrem k záchraně jedinečného renesančního zámku,“ uvedla ředitelka územního odborného pracoviště NPÚ v Telči Martina Veselá.

Podle názoru komise hodnotitelů jde v případě zámku v Červené Řečici o ukázku prvního úspěchu dlouhodobé iniciativy jednotlivců směřované k záchraně památky. Následné aktivity ukazují prospěšnost spolupráce soukromých majitelů (investorů) a zástupců NPÚ. Jde o příklad toho, že za památky je nutné bojovat i ve chvíli, kdy se to zdá nesmyslné. Zvláštní ocenění generální ředitelkou NPÚ povzbudí zainteresované v další činnosti vedoucí k dokončení základní stabilizace této ohrožené památky mimořádných kvalit.

Zámek je významným dokladem proměny staršího středověkého sídla v reprezentativní rezidenci zámeckého typu. Došlo k ní v 16. století a tato etapa vytvořila uměleckohistoricky nejhodnotnější části areálu, pro něž jsou typické prvky tzv. české renesance. V 17. století se stal majetkem pražských arcibiskupů a jako centrum hospodářské správy sloužil až do roku 1948. Vzhled zámku ovlivnily především renesanční a barokní úpravy, gotická fáze je však dodnes velmi čitelná. Cenné jsou především zachované typické znaky renesanční architektury – sgrafita s figurálními motivy, vysoké renesanční štíty, lunetová římsa či hřebínkové klenby. Pozoruhodný je však zámek v Červené Řečici hlavně tím, že patří mezi renesanční zámky pevnostního typu. Mimořádně a dosud téměř v celku dochované opevnění nemá u nás v rámci raně novověké architektury prakticky žádné srovnání. Zámek je tedy výjimečný jako jedna z mála zachovaných renesančních staveb, dochovaná v autentické podobě včetně opevňovacího systému.

Laureáti Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro v jednotlivých kategoriích:

Obnova památky, restaurování:

Křižovatka, kostel sv. Kateřiny (Karlovarský kraj) – zejména pro komplexní přístup v obnově této církevní památky.

Objev, nález roku:

Tábor, systém výpustí rybníku Jordán – jde o pozoruhodnou památku technického rázu a unikátní nález. Ocenění této památky upozorňuje na to, že předmětem zájmu ochrany památek nejsou jenom stavby, ale také jiné objekty a že naše kulturní dědictví je skutečně široké.

Prezentace hodnot:

Činnost občanského sdružení Omnium, které soustavně a dlouhodobě upozorňuje na výjimečnost architektonického souboru tzv. broumovské skupiny kostelů - v tomto případě se podařilo poukázat na skutečně výjimečný architektonický soubor, je to o to podstatnější, že se nachází v části naší republiky, která je poněkud opomíjená až zapomenutá. Informace o kostelech byla postavena tak, že zaujala v téměř všech tuzemských médiích, což je velký úspěch. Díky medializaci dientzenhoferovských kostelů se navíc podařilo poukázat na celou oblast Broumovska a obohatit všeobecné povědomí o barokní architektuře.

Záchrana a obnova památky:

Praha 10 Vinohrady, část dvojvily bratří Čapků - nominace znamená ohodnocení systémového přístupu k záchraně mimořádně rozsáhlého autentického souboru připomínajícího jedny z nejvýznamnějších českých umělců 20. století. Koupě domu, důkladná inventarizace a dokumentace předznamenává kvalitní správu tohoto souboru a jeho uchování pro veřejnost. Znamená konec rizika znehodnocení fondu rozptýlením či prodejem, včetně nevhodných úprav do stavební podstaty vily. Zodpovědný a systémový přístup městské části není bohužel v pražském měřítku obvyklý a zaslouží si ocenění.

Cena NPÚ Patrimonium pro futuro pro osobnost památkové péče se uděluje profesorovi Tomáši Durdíkovi in memoriam jako vyjádření zvláštní úcty jednomu z nejvýznamnějších českých a evropských archeologů medievistů.

Zvláštního ocenění se rovněž dostalo zámku Nebílovy za restaurování výmalby tanečního sálu v zadní budově – jde o ojedinělý počin záchrany památky transferem fresek a jejich navrácení na místo.

„Mám radost, že díky Ceně NPÚ Patrimonium pro futuro můžeme ocenit ty, kteří vnímají památky a jejich kulturní potenciál jako nezpochybnitelnou hodnotu, uvědomují si význam kulturního dědictví pro naši identitu a prostředí života a přistupují zodpovědně k jeho zachování. Národní památkový ústav chce přitom i do budoucna vlastníky kulturních památek v jejich úsilí provázet, poskytovat jim odbornou a metodickou pomoc a podporovat přesvědčení, že investice do památek mají smysl. Věříme, že ocenění bude podnětem k hlubšímu zájmu veřejnosti o podstatu a principy památkové péče a inspirací pro další pozitivní kroky v této oblasti,“ vysvětlila generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Cenu v podobě diplomu a pamětní plakety, jejíž podobu navrhli studenti Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou, předala generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková při slavnostním vyhlášení 23. září 2014 na zámku v Nebílovech na Plzeňsku. Výherci jednotlivých kategorií navíc získali roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.

Za Kraj Vysočina byla na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii obnova památky, restaurování nominována synagoga v Nové Cerekvi a Rabínský dům v Polné. U obou památek šlo o komplexní zdařilou památkovou obnovu. V kategorii záchrana a obnova památky byl nominován právě zámek v Červené Řečici.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Kraji Vysočina poslání odborné instituce památkové péče dané zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Telči také zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu, vydává sborník Památky Vysočiny, organizuje cyklus přednášek Rodinné stříbro – Památky kolem nás a provádí archeologické průzkumy. Další informace najdete na www.npu-telc.cz.

Kontakt:

  • Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ, ÚOP Telč, 724 663 511, e-mail: ampapova@telc.npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
24.9.2014 10:09
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
obnova památek
číslo
15195
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit