Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Návrat barokní sochy Neptuna do Havlíčkových sadů a jedinečný nález na Vyšehradě nominovány za Prahu na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro

10.6.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Hlasování o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro 2014_banner
Do celostátního kola druhého ročníku soutěže o cenu NPÚ posílá územní odborné pracoviště v hl. m. Praze dva mimořádné počiny vysoké společenské hodnoty, díky nimž byl obohacen historický obraz Prahy a zachráněn jeden z jejích ceněných památkových areálů.

(Praha, 10. června 2015)

V kategorii objev, nález roku je nominován za rok 2014 mimořádný badatelský úspěch Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., jenž při poměrně složitém archeologickém výzkumu pod pozůstatky baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě odkryl dosud neznámé části starší předrománské kostelní stavby, zachované jen v základech. Stavba raně středověkého kostela, kladená do období 2. poloviny 10. století až 1. poloviny 11. století, byla vystavěna na neobvyklém půdorysu čtverce se třemi apsidami (tzv. trikoncha) a na délku měří úctyhodných 25 metrů. O existenci takto rozsáhlého kostela s centrální dispozicí na Vyšehradě neměli vědci dosud ani tušení. Tento objev tak pozmění představu nejen o počátcích Vyšehradu, ale i o vývoji nejstarší české architektury. Pravděpodobnějde o nejstarší známý vyšehradský kostel a jeho objevení podle odborníků přináší zcela nové podněty do diskuse o počátcích raného českého státu a o úloze Vyšehradu jako jeho druhého nejvýznamnějšího politického a sakrálního centra. Objev je vyvrcholením několik desítek let trvajícího úsilí a zájmu pracovníků Archeologického ústavu z Prahy o prostředí Vyšehradu, především PhDr. Bořivoje Nechvátala, CSc., a Mgr. Ladislava Varadzina, Ph.D.

V kategorii obnova památky, restaurování se ÚOP v hl. m. Praze rozhodlo poslat do celostátního kola soutěže obnovu Havlíčkových sadů a restaurování (a kopii) sochy Neptuna. Jako nominovaný subjekt uvedlo městskou část Praha 2, jejíž záslužný čin završení několikaleté revitalizace Havlíčkových sadů a konečně i návrat umělecké kopie pískovcové sochy Neptuna od Bohuslava Schnircha ze 70. let 19. století doprostřed fontány v centrálním prostoru grotty je třeba ocenit a vyzdvihnout. Z hlediska památkové péče bylo zachráněno nejen velmi cenné sochařské dílo, ale došlo i ke vzkříšení a oživení celého areálu parku.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje Národní památkový ústav letos druhým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Komise odborníků NPÚ, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze z řady akcí dokončených v roce 2014 v hlavním městě Praze vybrala dvě nejzajímavější a jako vítěze krajského kola je nominovala do celostátního kola ceny NPÚ. V průběhu dubna a května 2015 vybraly krajské vítěze a nominovaly je na celostátní ocenění v jedné ze čtyř kategorií (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky) komise na každém ze čtrnácti územních odborných pracovišť NPÚ.

Celostátní hodnocení bude probíhat v několika fázích; členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Ve druhé fázi se členové komise sejdou na společném zasedání, na němž projednají a prodiskutují význam jednotlivých akcí a na základě hlasování navrhnou vítěze každé ze čtyř kategorií. Ve třetím kole budou návrhy komise předloženy a projednány s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naďou Goryczkovou. S výsledky hodnocení se veřejnost seznámí 15. září letošního roku při slavnostním vyhlášení a předání cen v kostele sv. Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem.

Své favority  letos může podpořit i veřejnost; v letních měsících budou lidé moci hlasovat ve veřejné anketě. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti. Obě nominace za hlavní město Praha i jejich „soupeře“ z ostatních krajů proto  v následujících měsících blíže představíme.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze má působnost v celém rozsahu hlavního města České republiky. Na jeho území se nachází 2111 nemovitých kulturních památek, 3 památkové rezervace a 18 památkových zón. Pražská památková rezervace v historickém jádru hlavního města představuje svou výměrou 895 hektarů nejen největší městskou památkovou rezervaci v České republice, ale i jednu z největších na světě a je od r. 1992 statkem světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pracoviště vykonává v rámci hlavního města Prahy odborný dohled a dokumentaci památkového fondu a spolupracuje při realizaci obnovy památek v souladu se závaznými stanovisky. Jeho pracovníci publikují knihy a odborné příspěvky, podílejí se na výuce na vysokých školách, pořádají přednášky pro odborníky i širokou veřejnost, účastní se v současnosti na zpracovávání šesti grantů a výzkumných úkolů. Profil ÚOP výrazným způsobem spoluvytváří jeho samostatný archeologický odbor. K jeho hlavním úkolům náleží vedle výkonu a koordinace archeologické činnosti ve smyslu státní památkové péče také provádění záchranných archeologických výzkumů na území hlavního města, především v jeho historické části.

 

Kontakt:

  • Mgr. Andrea Holasová, pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka, NPÚ, ÚOP v hlavním městě Praze, tel. 234 653 120, 776 178 914, holasova.andrea@npu.cz

 Metadata ke zprávě

Vloženo
10.6.2015 11:26
Vložil
NPÚ, ÚOP v hl.m. Praze
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
archeologie a archeologické výzkumy, architektura, obnova památek, památky a veřejnost, prezentace NPÚ, sochařství, zahradní umění, zpřístupněné památky jiných správců než NPÚ
číslo
16662
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit