Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Lednicko-valtický areál: 15. výročí zapsání kulturní krajiny na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (7.12.1996)

8.12.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Břeclav | Lednice - zámek, Valtice - zámek
2 160x107
Národní památkový ústav, ÚOP v Brně, si připomenul zápis kulturní krajiny Lednicko-valtický areál na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Kulturní krajina Lednice-Valtice byla zapsána jako šestá památka na území České republiky (a jako druhá kulturní krajina na světě) na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO dne 7.12.1996 pod identifikačním číslem: C 763 na základě kritérií (i, ii, iv).

(Brno, 8.12.2011)

Komponovaný areál je v celoevropském kontextu zcela výjimečný díky propojení kultivované přírody s architekturou (soubor empírových a romantických zámečků, chrámů a pavilonů), což vytváří skutečného genia loci. (Obecně se jedná o 2 národní kulturní památky a 50 kulturních památek. Areál se nachází 90 km od Bratislavy, 88 km od Vídně, 56 km od Brna). Územní rozloha 143,2 km². Lednicko-valtický areál navštíví každý rok přes 360 000 zájemců a hostů. www.zamek-lednice.com, www.zamek-valtice.com, www.npu.cz

„Kulturní krajina Lednice-Valtice je unikátním dokladem postupného ovlivňování evropské krajiny člověkem, od nejstarších utilitárních zásahů po grandiózní umělecký záměr v 17. a 19. století,“ řekl ředitel NPÚ-ÚOP v Brně PhDr. Petr Kroupa. V rozlehlé nivě řeky Dyje a Moravy se vyskytují rozmanitá přírodní společenstva a jedinečné kulturní památky. V 19. stol. byl areál označován jako „Zahrada Evropy“. Správou statku Kulturní krajina Lednice-Valtice, který se rozkládá na katastru 16 obcí, byla pověřena Biosférická rezervace Dolní Morava, která v letošním roce aktualizuje tzv. management plán, jímž se řídí správa statku, a tato instituce každoročně pořádá workshopy o správě statku Kulturní krajina Lednice-Valtice. www.dolnimorava.org

Vlastnické poměry v celém areálu jsou následující: státní vlastnictví 58 % (kulturní památky, zemědělská půda, lesy), obecní vlastnictví 5 %, soukromé vlastnictví 35 %, církevní vlastnictví 2 %. Celé území bylo prohlášeno za památkovou zónu vyhláškou č. 484/1992 Sb. MKČR. Za ochranu přírodních hodnot odpovídají: Správa chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava a Ministerstvo životního prostředí České republiky. Spolupracující národní organizací je Národní památkový ústav (NPÚ-ÚOP v Brně – ve správě 2 národní kulturní památky: rezidenční knížecí zámky – Státní zámek Lednice a Státní zámek Valtice). Lesní porosty jsou ve správě státní organizace Lesy České republiky. Vodní plochy jsou obhospodařovány nestátní organizací. Zemědělská výroba není centrálně řízena.

Instituce a společnosti zabývající se studiem nebo ochranou dané lokality: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (Zahradní fakulta v Lednici na Moravě), Společnost pro obnovu a zvelebování zámku v Lednici na Moravě, Společnost Valtice – kultura a umění, Česká akademie věd Brno, Výzkumná stanice pro ovocné dřeviny, Národní zemědělské muzeum (pobočka Valtice), Nadace Památky jižní Moravy, Nadace Lux et lapis, World Monuments Fund, Greenways – Zelené stezky.

Stav využití a přístupnost široké veřejnosti

Kulturní krajina Lednice-Valtice je veřejnosti přístupná od nepaměti, turistické veřejnosti pak zejména od 19. století, kdy byla vydána řada tištěných průvodců. Již tehdy byly oba rezidenční zámky Valtice a Lednice využívány v době nepřítomnosti panstva jako muzea. I menší stavby (salety) jsou využívány pro potřeby veřejnosti (Janohrad, Rybniční zámeček, zámek Pohansko, Hraniční zámek). Byla zpřístupněna i Kolonáda na Raistně u Valtice a salet Apollo jako vyhlídková místa. Parky a parkově upravené plochy (Bylinková zahrádka ve Valticích) jsou veřejnosti přístupné podle návštěvního řádu stejně jako přírodní rezervace. Kulturní hodnoty jsou obsahem informačního systému v krajině (orientační tabule) i v publikacích.

Popis a seznam památek

Oba rezidenční zámky působí jako ohniska krajinné kompozice. Zámek ve Valticích patří k nejvýznamnějším dílům barokní architektury střední Evropy a je spjat se jmény J. B. Fischera z Erlachu, D. Martinelliho a A. J. Ospela. Zámek spolu s barokním farním kostelem tvoří charakteristickou dominantu důležitou v dálkových pohledech. Navazuje na něj barokní osnova krajinné kompozice – soustava alejí ze 17. a 18. stol. Lednický zámek se v dálkových pohledech neuplatňuje. Jako charakteristická krajinná dominanta působí místo zámecké architektury exotický minaret. Ten podtrhuje romantickou atmosféru, pro Lednici charakteristickou. Zámek v Lednici byl původně renesanční vilou, která prošla úpravami až do novogotické podoby. Poslední romantická přestavba uvedla zámek v Lednici do stavu odpovídajícímu atmosféře krajinného areálu. Neustálé prolínání dvou kompozičních principů – barokního a romantického – je základem působivosti celého areálu. Podstatné a charakteristické je propojení architektury se zahradním a krajinným prostorem.

Všechny salety jsou situovány na významných místech (např. výšinách – Kolonáda, Rendez-vous, Rybniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Apollónův chrám, Belveder, Pohansko, Hraniční zámeček – na zemské hranici mezi Moravou a Dolním Rakouskem). Navzájem jsou propojeny průhledy a nadhledy. Nadhledy jsou spojeny téměř všechny stavby s minaretem a Kolonádou. V areálu je patrný architektonický vliv J. Hardtmutha, J. Kornhäusela a F. Engla. Důležitá jsou i panoramata Pálavy, Bílých Karpat a Mikulova se Svatým kopečkem. Výraznou dominantou je i pestrý sortiment exotických dřevin, které byly použity v parcích.

Lednicko-valtický areál je možné označit za jednu z nejrozsáhlejších úprav kompozičního typu ornamented farm (ferme ornée, neboli okrasného statku). Dosud dochované typy ferme ornée se v České republice nacházejí u loveckého zámečku Veltrusy a v okolí zámků Kačina a Nové Dvory. Z tradičních forem kultivace celého areálu sehrává významnou roli vinařství. Mimořádné zásluhy na rozvoji botaniky, farmacie a medicíny má od roku 1605 Řád milosrdných bratří ve Valticích. Celý areál byl krajinářský zformován za knížete Jana Josefa I. z Liechtensteina.

Přehled některých významných investičních akcí realizovaných v letech 1997–2011

 • SZ Lednice – tříetapová obnova palmového skleníku v letech 1997–2002: celkové náklady 46 milionů korun. Památkové obnova skleníku byla oceněna prestižní cenou Grand Prix.
 • SZ Lednice – obnova místností II. prohlídkového okruhu (společně s vybavením historickým mobiliářem)  v letech 2001–2002: celkové náklady téměř 15 milionů korun.
 • SZ Lednice – opravy havarijního stavu závlahových rozvodů v zámeckém parku v letech 2004–2005: celkové náklady 5 milionů korun.
 • SZ Lednice – opravy havarijního stavu inženýrských sítí  v letech 2003–2006: celkové náklady zhruba 17,5 milionu korun.
 • SZ Lednice – obnova zámecké instalace (dřevěné prvky – obložení, stropy, parkety, apod.) v letech 1997–2004: celkové náklady téměř 15 milionů korun.
 • SZ Lednice – obnovy staveb v parku (mostky, cesty, akvadukt, jeskyně zvaná Peklo) v letech 1999–2004: celkové náklady více než 6 milionů korun.
 • SZ Lednice – obnova Minaretu v letech 1999–2009: celkové náklady 17,5 milionu korun (celkové dokončení vyžaduje do budoucna ještě 22 milionů korun).
 • Rendez-vous – obnova interiéru a zpřístupnění veřejnosti v letech 1997–2000: celkové náklady 11 milionů korun.
 • Kolonáda ve Valticích – obnova interiéru a exteriéru, zpřístupnění veřejnosti v letech 1997–2003: celkové náklady téměř 13,5 milionu korun.
 • SZ Valtice – obnova interiéru zámecké kaple v letech 2000–2001: celkové náklady téměř 4 miliony korun.
 • Belveder ve Valticích – postupná památková obnova (z havarijního stavu) od roku 2000 (v roce 2010 přerušeny práce): celkové náklady 14,5 milionu korun.
 • SZ Lednice – oprava krovu a střechy v roce 2007: náklady 12 milionů korun.
 • SZ Lednice – obnova exteriéru v letech 2008–2011: celková náklady 148 milionů korun.
 • SZ Valtice – rekonstrukce silnoproudých rozvodů a rozvaděčů v letech 2009–2010: náklady téměř 5 milionů korun.
 • SZ Lednice – úsporná opatření na základě auditu (v rámci zahradnictví – sluneční kolektory, zateplení, oprava kotelny) v letech 2008–2009: náklady přes 4 miliony korun.
 • SZ Lednice – 2. etapa rekonstrukce areálu zahradnictví v letech 2010–2011: náklady téměř 4 miliony korun.
 • SZ Lednice – 3. etapa rekonstrukce areálu zahradnictví (skleníky, hospodářský objekt) plánováno na roky 2011–2012: náklady 4,3 milionu korun.
 • SZ Valtice – odstranění vlhkosti zámecké kaple v roce 2011: náklady 715 000 korun.
 • SZ Lednice – regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku probíhá v letech 2011–2012: náklady 12,3 milionu korun.

Celkové náklady na investiční akce v Lednicko-valtickém areálu v letech 1997–2011: přes 636 milionů korun.

Areál Lednice-Valtice jako kulturní krajina splňuje všechna kritéria umělecké tvorby, krajinné kompozice, mimořádných technických děl i přírodních a krajinářských hodnot. Rozlohou je největší krajinnou památkovou zónou v České republice. Svojí historií, uměleckým ztvárněním, technickými díly a přírodně-krajinářským potencionálem patří mezi nejvýznamnější evropské krajinářské útvary. Celý areál je krajinný fenomén známý v Evropě od konce 18. století, kdy byl lednický park srovnáván s takovými díly, jako jsou Versailles nebo Laxenburg u Vídně. Výlučná je i poloha tohoto území mimo velkoměstské osídlení a jen díky cílevědomé ochraně památek a krajiny se statusem UNESCO odolává areál intenzivním komerčním tlakům na změnu využití území i jednotlivých objektů.

Cílem veškerých současných aktivit v Lednicko-valtickém areálu je společné úsilí o uchování a obnovu jedinečných krajinných a kulturně-historických hodnot tohoto území. Přejme této kulturní krajině dostatečnou obranu proti civilizačním tlakům 21. století.

Kritéria zápisu do Seznamu UNESCO:

 • (i) Představuje unikátní mistrovské dílo lidského tvůrčího génia;
 • (ii) Dokládá velký vliv a výměnu hodnot v určitém období nebo v dané kulturní oblasti, dokládá vývoj architektury nebo techniky, monumentálního umění, urbanismu či tvorby krajiny;
 • (iv) Je vynikajícím příkladem určitého typu budovy nebo architektonického souboru nebo krajiny, který ilustruje významné stádium v historii lidstva (http://whc.unesco.org/en/list/763)

Tisková zpráva ke stažení: PDF.

Text

 • Ing. Miluše Rumplová, Mgr. Zdeněk Musil

Kontakty

 • Mgr. Zdeněk Musil., tiskový referát  ÚOP NPÚ Brno, 604 711 263, musil@brno.npu.czMetadata ke zprávě

Vloženo
8.12.2011 17:53
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
kulturní krajina, zahradní umění, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
8695
Galerie obrázků

Lednicko-valtický areál: 15. výročí zapsání kulturní krajiny na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

foto
NPÚ-ÚOP Brně
dne
2. 4. 1997
Možnosti řazení

Informační tabule UNESCO

dne: 2. 4. 1997
foto: NPÚ-ÚOP v Brně

Ing. Zdeněk Novák - náměstek ministra kultury ČR (uprostřed)

dne: 2. 4. 1997
foto: NPÚ-ÚOP v Brně

Hosté při odhalení tabule

dne: 2. 4. 1997
foto: NPÚ-ÚOP v Brně

Kulturní program při aktu odhalení tabule UNESCO

dne: 2. 4. 1997
foto: NPÚ-ÚOP v Brně
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit