Přejít na: Obsah | Konec stránky

Architektonická soutěž o návrh na obnovu hradu Bečov

Vzhledem k tomu, že státní hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu jsou ideálními modelovými pracovišti, na kterých je možné aplikovat a experimentálně ověřovat postupy a procesy nejvyšší možné odborné úrovně, byla jako způsob výběru nejvhodnějšího zhotovitele projektové dokumentace pro obnovu Bečova zvolena architektonická soutěž o návrh.

Architektonická soutěž o návrh byla zahájena 29. června 2012, termín odevzdání soutěžních návrhů byl 11. září téhož roku. Na zasedání, které se konalo 22. října 2012, zhodnotila porota složená z odborníků Národního památkového ústavu, Ministerstva kultury ČR i nezávislých specialistů nevyřazené soutěžní návrhy a rozhodla, že nejvhodnějším je ten, který podal MCA atelier, s. r. o., IČO 27418634, Dykova 1, 101 00 Praha 10. V souladu se závěry odborné poroty a v návaznosti na vyhlášení výsledků soutěže rozhodl zadavatel 10. prosince téhož roku o výběru nejvhodnějšího soutěžního návrhu. Proti tomuto rozhodnutí jeden z účastníků soutěže podal včasné námitky, v nichž poukázal zejména na součtovou chybu ve finančním propočtu návrhu MCA atelier, s. r. o. Po podrobném přezkoumání podaných námitek dospěl zadavatel k názoru, že do výsledné hodnoty realizačních nákladů vítězného návrhu některé položky propočtu pravděpodobně nebyly započteny, což by mohlo v důsledku představovat nedodržení přípustné výše realizačních nákladů.

Aby mohly být pochybnosti ohledně splnění závazných požadavků na finanční náročnost navrhovaného řešení objasněny, rozhodl zadavatel o tom, že soutěžní návrhy budou posouzeny a hodnoceny znovu, což odborná porota provedla na zasedáních dne 11. února a 15. dubna 2013 a dospěla k následujícím závěrům:

Vyřazení šesti soutěžních návrhů kvůli závažnému porušení podmínek soutěže bylo s ohledem na zákonnost a správnost těchto rozhodnutí potvrzeno. Vysvětlení nejasností v soutěžních návrzích, o něž byli účastníci soutěže požádáni prostřednictvím sekretáře soutěže, bylo s výjimkou účastníka MCA atelier, s. r. o., shledáno jako dostatečné; MCA atelier byl z další účasti v soutěži kvůli překročení maximálně přípustné výše realizačních nákladů vyloučen. V návaznosti na původní hodnocení soutěžních návrhů podle hodnotících kritérií komplexní architektonické kvality, prokazatelného naplnění principů současné ochrany památek a respektu k autenticitě, ekonomické a realizační přiměřenosti zvoleného řešení v kontextu národní kulturní památky i zohlednění provozně bezpečnostních parametrů se soutěžní porota usnesla, že s ohledem na vysokou odbornou kvalitu a podrobné odůvodnění provedeného hodnocení není důvod měnit přijaté závěry. Porota proto rozhodla, že návrh, který původně skončil jako druhý, se posune na uvolněné první místo a návrh z třetího místa na místo druhé. Třetí místo z důvodu značného kvalitativního odstupu dalších soutěžních návrhů nebylo uděleno.

V souladu se závěry nového posouzení a hodnocení soutěžních návrhů vybral zadavatel jako nejvhodnější návrh evidovaný pod pořadovým číslem 5, který podal GIRSA AT, spol. s r. o., Novákových 6, 180 00 Praha 8, IČ 47120878.


Více o soutěži:

K architektonické soutěži vydal Národní památkový ústav publikaci Příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu hradu a zámku Bečov. Katalog veřejné architektonické soutěže (uspořádali Lukáš Hyťha, Tomáš Wizovský a Ladislav Zikmund-Lender, ISBN 978-80-7480-006-1), který byl postupně distribuován účastníkům, porotcům i institucím včetně Ministerstva kultury ČR. Pro případné zájemce je publikace k dispozici na generálním ředitelství NPÚ či na správě státního hradu a zámku Bečov nad Teplou.