Přejít na: Obsah | Konec stránky

Integrovaný operační program

Logo IOP

Integrovaný operační program

Integrovaný operační program (IOP) jako celek je zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územní politiky.

IOP 1.1 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě je součástí prioritní osy 1 Modernizace veřejné správy podporované z IOP, který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo vnitra ČR v něm zaujímá pozici odborného garanta. Spadá do dlouhodobé státní strategie služeb elektronické státní správy, tzv. eGovernment. K podporovaným aktivitám patří vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu. Podporuje vytváření dalších elektronických seznamů veřejné správy podle společenské potřeby v návaznosti na funkcionalitu základních databází, dále komunikaci základních a dalších registrů veřejné zprávy navzájem a s dalšími relevantními informačními systémy veřejné správy apod.

Národní památkový ústav je v oblasti intervence 1.1 příjemcem dotace na projekty:

Digitalizace fondů NPÚ
Památkový katalog (Informační systém evidence památek ve vazbě na RUIAN)

IOP 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví je součástí prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje podporovaného z IOP, který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a zprostředkovává jej Centrum pro regionální rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou směřovány na realizaci vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR, dále na zdokonalování infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou a vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví.

Národní památkový ústav je v oblasti intervence 5.1 příjemcem dotace na projekty:

Centrum obnovy památek architektury 20. století, vila Stiassni, Brno
Kuks – Granátové jablko
Národní centrum divadla a tance, Valtice
Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži
Schola naturalis projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině