Přejít na: Obsah | Konec stránky

Digitalizace fondů NPÚ

Logo IOP

Název a identifikace projektu

  • Digitalizace fondů NPÚ
  • registrační číslo CZ.1.06/1.1.00/17.09397
  • operační program: Integrovaný operační program
  • prioritní osa: 6.1a Modernizace veřejné správy - cíl Konvergence
  • oblast podpory: 6.1.1.a Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
  • doba trvání projektu: 1. 7. 2014 – 30. 11. 2015

Finanční podpora byla tomuto projektu přiznána usnesením MK 61684/2014 OPŘ z 21. 11. 2014 na základě projektové žádosti předložené v rámci IOP, prioritní osa 6.1a. Příjemcem je Národní památkový ústav.

Zaměření a cíle projektu

Smyslem projektu je zachovat ohrožené dokumentační a sbírkového fondy NPÚ jako součást kulturního dědictví pro další generace. Projekt je zaměřen na nasazení moderních technologií, s jejichž pomocí bude možné:

  • zpřístupnit tyto fondy orgánům veřejné moci, odborné i laické veřejnosti a dalším cílovým skupinám prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií
  • zefektivnit procedury digitalizace a jejich provázání na informační systémy ÚSKP

V první části projektu je cílem digitalizace dokumentačního a fotografického fondu NPÚ, tj. fotosbírky, mobiliárních fondů a také základní dokumentace památkové péče související s agendou vedení ÚSKP. Digitalizace fondů NPÚ je zásadní pro jejich obecnou přístupnost, omezení manipulace s historickým materiálem a jeho uchování do budoucnosti.

Ve druhé části projektu bude vytvořeno specializované digitalizační centrum, v němž bude možné na špičkových strojích bezkontaktně skenovat části historických fondů NPÚ (grafiky, obrazy, textilie apod.) se zaměřením na mimořádně ohrožené dokumentační fondy – historické fotografie a skleněné negativy.

Cílovou skupinou projektu jsou orgány státní a územní veřejné správy (kraje, obce) a dále veřejnost a podnikatelé.

Partner (partneři) projektu: nejsou
Instituce zapojené do projektu (nikoliv partneři): nejsou

Kontaktní osoba: