Přejít na: Obsah | Konec stránky

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

Název a identifikace projektu

 • název: ArchaeoMontan 2018
 • registrační číslo: nepřiděleno
 • operační program: program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020
 • prioritní osa: 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů
 • oblast podpory: Investice do zachování a ochrany, podpory a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů
 • doba trvání projektu: 1. 9. 2015 / 1. 1. 2016 – 31. 8. 2018

Ideový počátek projektu je 1. 9. 2015, na schválení finanční podpory NPÚ čeká. Projektová žádost byla podána v srpnu 2015.

Národní památkový ústav, konkrétně ÚOP v Lokti, je jedním z partnerů. Hlavním příjemcem je Landesamt für Archeologie, Drážďany.

Zaměření a cíle projektu

ArchaeoMontan 2018 je mezinárodní projekt zaměřený na studium středověkého hornictví v Krušných horách. Náplní projektu je interdisciplinární výzkum pozůstatků středověké těžby a zpracování rud na významných lokalitách Krušných hor. Metodami dálkového průzkumu (LiDAR/LLS), povrchového průzkumu, geologického průzkumu a studiem písemných pramenů se řeší otázky spojené s počátky rudného hornictví, jeho technologickou úrovní, intenzitou a významem pro vývoj Krušných hor. Základními výstupy projektu budou přednášky a odborné studie publikované ve sbornících mezinárodních konferencí s tématem montánní archeologie, výstavy, workshopy a propagační materiály. Projekt ArchaeoMontan 2018 navazuje na předchozí etapu výzkumu a její záběr rozšiřuje především o nové oblasti v české části Krušných hor (okolí Jáchymova a Horní Blatné a revíry Krupka a Mikulov). Nově se projektu účastní i NPÚ.

Krušnohoří je jeden z nejvýznamnějších evropských prostorů pro poznání souvislostí osídlení a těžby surovin. Proměny vztahu člověk – osídlení – krajina je zde možné sledovat během staletí historického vývoje. Krušné hory jsou zároveň jako nejhustěji osídlené pohoří zásadní i v celoevropském kontextu, navíc jde o prostor stejně významný na české i německé straně.

Rámcová náplň projektu – NPÚ, ÚOP v Lokti

Prvním úkolem týmu při NPÚ, ÚOP v Lokti bude ve spolupráci s ostatními projektovými partnery zpracování a analýza geografických dat o montánních reliktech, poznatků z terénních průzkumů a historických podkladů k vybraným partiím české strany Krušných hor. Cílem této analýzy bude najít, dokumentovat, evidovat, analyzovat, interpretovat a prezentovat vybrané areály související s těžbou a zpracováním surovin a poznat jejich sídelně-historické souvislosti. Základem budou data leteckého laserového skenování (LLS) a další geografická data, historické mapové podklady a písemné prameny. V návaznosti na zpracování těchto dat v geografických informačních systémech proběhnou terénní nedestruktivní a minimálně invazivní průzkum a přírodovědné analýzy. Interpretace bude provedena i s ohledem na výsledky ze všech zájmových oblastí projektu ArchaeoMontan.

Dalším úkolem bude příprava a publikace sborníku z obou hlavních konferencí, jež se budou konat v letech 2016 a 2018, který bude vydán společně se Saským zemským úřadem pro archeologii.

K dalším doplňkovým úkolům bude patřit podíl na prezentaci montánních památek prostřednictvím fyzických 3D modelů pro výstavní a edukační účely, podíl na organizaci odborných workshopů, pracovních setkání či podíl na přípravě odborných publikací nebo výstupů pro širší veřejnost.

 

Jáchymov, vlevo poloha Hřeben, vpravo poloha Stříbrný vrch. Ukázka vyhodnocení montánního reliéfu s lokalizací kovových nálezů (černě) a konstrukčních objektů (červeně). Mapa O. Malina.

 

Jáchymov, poloha Stříbrný vrch, pohled na důlní pole (pinkový tah) se třemi většími jamami. Foto O. Malina 2014.

 

Jáchymov, poloha Hřeben, odval 1, sonda 9 s torzem konstrukce, snad na sucho skládané zdi. Foto O. Malina 2015.

Jáchymov, poloha Stříbrný vrch, koridor k1 v úvodní
partii štoly, 3D model a foto F. Prekop 2015.

Jáchymov, výběr z kovových nálezů, vlevo želízka (pohled shora a z boku), vpravo zlomky želízek a motyka (kracka). Foto a grafika O. Malina 2015.

Očekávané přínosy projektu

 • Výrazný rozvoj zkušeností a znalostí na poli montánní a krajinné archeologie, v aplikaci dat leteckého laserového skenování (LLS či LiDAR) při studiu kulturní krajiny a v památkové péči zaměřené na hornickou kulturní krajinu a památky. V této oblasti se NPÚ v Lokti angažuje již dnes, například v souvislosti s krajinnou památkovou zónou hornická kulturní krajina Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar a Jáchymov nebo vzhledem k projektu Montanregion a nominaci hornických památek na zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Po skončení projektu ArchaeoMontan 2018 bude možné tyto zkušenosti využít i v jiných hodnotných historických montánních revírech v ČR. Zkušenosti s aplikací nedestruktivní archeologie bude možné uplatnit i při poznání historické komponované krajiny, například památek zahradního umění.
 • Možnost získat nová data pro Karlovarský kraj a Ústecký kraj (data LLS, výstupy specializovaných analýz, analýzy písemných pramenů, případně regionální dendrochronologické sekvence apod.), která jsou dlouhodobě využitelná pro rozvoj památkové péče, například při dokumentaci archeologických památek, tvorbě lesních hospodářských plánů či územně analytických podkladů obcí nebo v dalších projektech vědy a výzkumu.
 • Zkušenosti z mezinárodní spolupráce a z účasti na mezinárodních konferencích, zároveň umožní publikaci v oborově významných periodikách a monografiích.
 • Zlepšení přístrojového a dalšího technického vybavení NPÚ, např. pořízením velmi přesné GPS pro práci v lesním prostředí, vybavení pro terénní průzkum nebo nákupem odborné literatury. Přínosem budou i zkušenosti s jeho využitím.
 • Alespoň dočasné rozšíření týmu NPÚ, ÚOP v Lokti. Získané zkušenosti lze využít v dalším personálním rozvoji pracoviště nebo při spolupráci na dalších projektech.
 • Možnost získat kvalitní propagační materiály, například pro zamýšlené informační centrum NPÚ v Lokti (letáky, brožury, případně fyzické 3D modely apod.), týkající se studia hornických reliktů a památkové péče o hornickou kulturní krajinu.

Partner/partneři projektu

Lead partnerem je Saský zemský úřad pro archeologii v Drážďanech (Landesamt für Archaeologie, LfA; www.archaeologie.sachsen.de), dalšími partnery budou na německé straně:

Na české straně:

Odkazy na projekt/program

Kontaktní osoba: