Přejít na: Obsah | Konec stránky

Publikační činnost NPÚ

Ediční činnost představuje jeden z významných úkolů Národního památkového ústavu směrem k veřejnosti. Prezentací odborných výstupů, metodických přístupů k obnovám památek i řadou propagačních materiálů chce všem zájemcům o památky přiblížit široké spektrum činností památkové péče.

Jednotlivá pracoviště NPÚ zajišťují vlastní publikační činnost, mnohá vydávají sborník prací, průvodce po objektech ve své správě, katalogy k výstavám a další publikace související se zaměřením pracoviště a aktivit v regionu. Národní památkový ústav vydává také řadu periodik včetně Zpráv památkové péče, jež vycházejí od roku 1937.

Produkci NPÚ lze prohlédnout v katalogu publikací a zakoupit on-nline v e-shopu. Jednotlivá pracoviště NPÚ si zařizují distribuci sama, mnohé publikace tedy lze zakoupit též v dalších knihkupectvích či přímo na dotyčných pracovištích. Více informací je uvedeno u jednotlivých titulů či pracovišť.

Naším cílem je odpovídat na otázky týkající se památkové péče, objasnit fungování činností Národního památkového ústavu, které mohou být lidem zvenčí málo srozumitelné, a především přinést zájemcům nové informace o dění v oboru, neboť úkolem NPÚ je především kvalitní péče o památky ve vlastnictví státu a ediční činnost je prostředkem, jak o této péči informovat veřejnost.

Národní památkový ústav vydává vedle Zpráv památkové péče také řadu odborných periodik, například Průzkumy památek, Památky středních Čech a další. Ve své publikační činnosti se soustřeďuje především na prezentaci odborných poznatků z oblasti památkové péče pro odbornou veřejnost a zpřístupnění poznání památek a péče o ně pro širokou veřejnost.

Časopisy, ročenky, sborníky...

Zprávy památkové péče, Průzkumy památek, Staletá Praha, Památky středních Čech, Památky jižních Čech, Monumentorum Custos, Sborník NPÚ, ÚOP v Liberci, Památková péče na Moravě, Sborník NPÚ, ÚOP v Kroměříži, Sborník NPÚ, ÚOP v Olomouci, Sborník NPÚ, ÚOP v Ostravě

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 284 záznamů
|< 1 2 3 4 5 6 8 15 22 29 >|

Nová publikace ostravského pracoviště NPÚ se věnuje kulturnímu dědictví Vítkovických železáren

25.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | Ostrava
Ostravské pracoviště Národního památkového ústavu vydalo publikaci Kulturní dědictví Vítkovických železáren, která navazuje na tituly Kulturní památky Ostravsko-karvinského revíru a Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda, vydané v ediční řadě Průmyslové dědictví. Publikace přístupnou formou (historické a současné fotografie, technologická schémata, axonometrické kresby, mapové přílohy a přehledové tabulky) vysvětluje složitost a vzájemnou provázanost celé ostravsko-karvinské aglomerace.

Nový sborník josefovského pracoviště

25.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | -
Do distribuce se dostává čtvrtý svazek sborníku Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově. Opět se snaží seznamovat čtenáře s tématy, kterými se aktuálně či dlouhodobě zabývají jak kolegové z našeho pracoviště, tak badatelé externí.

Vychází metodická publikace věnovaná průvodcovské činnosti

24.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Publikace, jejímiž autory jsou Naďa Kubů, Miloš Kadlec, Dagmar Faměrová, Jiří Holub a Petr Wagner (s přispěním Petra Svobody, Ilony Vojancové a Milana Janča), je určena především vlastníkům a správcům zpřístupněných památkových objektů a všem jejich zaměstnancům podílejícím se na průběhu průvodcovské služby i veškerých činností, které s ní souvisí.

Monumenta vivent 2014. Čtvrtý svazek sborníku NPÚ, ÚOP v Josefově

18.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | Josefov
Čtvrtý svazek ediční řady Monumenta vivent si opět klade za cíl seznamovat čtenáře s tématy, kterými se aktuálně či dlouhodobě zabývají jak kolegové z našeho pracoviště, tak badatelé externí. Předmětem studia, bádání, zkoumání, analýz či prostě profesního zpracování zadané věci je kulturní historie královéhradeckého regionu, zpravidla akcentovaná úhlem pohledu památkáře či historika umění.

Průzkumy památek II/2014

18.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Druhé číslo 21. ročníku časopisu Průzkumy památek přichází do distribuce.

Vyšel sborník NPÚ, ÚOP v Telči Památky Vysočiny 2013

12.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | Telč
Územní odborné pracoviště NPÚ v Telči vydává letos již pátý svazek sborníku Památky Vysočiny. Jeho cílem je přispět k hlubšímu poznání kulturních památek v Kraji Vysočina a inspirovat čtenáře k volnočasovým a kulturním aktivitám.

Zprávy památkové péče 5/2014

5.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Hlavním tématem sešitu je prezentace vybraných výsledků vědeckovýzkumné činnosti v Národním památkovém ústavu v posledních letech. NPÚ získal v roce 2009 statut výzkumné organizace, ovšem veřejnost si NPÚ spojuje hlavně s administrativními úkony, případně správou hradů a zámků. Málokterá organizace přitom zaměstnává tak rozmanité spektrum specializovaných odborníků od archivářů a historiků po inženýry a architekty, kteří se každodenně věnují odborným a metodologickým problémům souvisejícím s péčí o kulturní dědictví. Poněkud skrytá tvář NPÚ se tak zrcadlí v množství řešených výzkumných cílů a projektů a počtu publikovaných odborných článků a publikací.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze právě vydalo dvě nové certifikované metodiky

3.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Cílem metodik Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků (František R. Václavík) a Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů (Alfréd Schubert) je především podnítit a umožnit systematický průzkum a dokumentaci daného druhu, nabídnout rámcově jednotný pracovní postup a vyhodnocení. Metodiky shrnují základní podmínky nejen pro záchrannou dokumentaci, ale také pro systematickou, dlouhodobou práci.

Druhé číslo 28. ročníku časopisu Památky středních Čech je již v distribuci

2.2.2015 | sdělení, informace | Praha
Časopis Památky středních Čech, odborné periodikum Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, vychází dvakrát ročně již od roku 1985. Odborné studie, které časopis přináší, se soustředí na region středních Čech a Prahu a věnují se především výsledkům rozsáhlé činnosti v oblasti památkové péče, zejména průzkumům a dokumentaci nejrůznějších druhů památek.
|< 1 2 3 4 5 6 8 15 22 29 >|