NPÚ logo
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Rok lidové architektury 2013

Rok lidové architektury 2013Rok lidové architektury (a mistrů lidového stavitelství) Čech, Moravy a Slezska byl iniciován a vyhlášen společností Foibos (např. edice Slavné vily, Slavné stavby, publikace o památkách UNESCO – např. Holašovice aj.), jež je i jeho organizačním garantem. Impulsem k vyhlášení Roku lidové architektury se stalo 200. výročí narození jednoho z nejznámějších a nejoriginálnějších tvůrců lidové architektury Jakuba Bursy (21. 7. 1813), působícího v 19. století na Strakonicku a Prachaticku. Záštitu projektu přijal Národní památkový ústav, jehož jednotlivá pracoviště připravila řadu akcí a poskytují rovněž nezbytnou odbornou pomoc i potřebné evidenční a dokumentační podklady. Mezi ně patří např. přehledná mapa (http://bit.ly/14dc9Dw) památkově chráněných území lidové architektury, čítající na 61 památkových rezervací a 211 památkových zón i 13 národních kulturních památek, svým charakterem náležejících mezi lidové stavby.

Záměrem a smyslem Roku lidové architektury je oslovit, motivovat a inspirovat zástupce státní správy i samosprávy, odborné instituce a organizace, různé neziskové a občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, odborníky i laiky a další aktéry stavební činnosti na venkově k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu jak k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví.

Rok lidové architektury by se měl také stát impulsem pro širokou veřejnost k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.

Iniciátoři projektu by chtěli založit tradici každoročního pořádání celorepublikových Dnů lidové architektury 20. a 21. července (u příležitosti data narození Jakuba Bursy) na počest známých i neznámých mistrů lidové architektury, na něž by se pravidelně soustřeďovaly aktivity spojené s tímto tématem.

Cílem je ukázat lidovou stavební tvorbu ve všech jejích různorodých a proměnlivých projevech a souvislostech, jako otisk života našich předků ve vesnických sídlech i kulturní krajině, a upozornit na vážné ohrožení a možnost nevratné ztráty tohoto jedinečného fenoménu, jehož architektonická, urbanistická, historická, estetická a kulturně společenská hodnota i zcela ojedinělá variabilita na poměrně nevelkém území naší republiky je unikátem sui generis i v rámci celé Evropy.