Přejít na: Obsah | Konec stránky

Komise generální ředitelky NPÚ pro vědu a výzkum

Komise je poradním orgánem generální ředitelky. Komise pro vědu a výzkum navazuje na činnosti Komise generální ředitelky NPÚ k navrhování konkrétních kroků, jejichž cílem je zavedení koncepce vědy a výzkumu do plánů činnosti a do běžné, každodenní praxe NPÚ. Prvořadým posláním komise pro vědu a výzkum je navrhovat kroky k udržení a dalšímu rozvoji NPÚ jako výzkumné organizace.

Komise monitoruje postavení, vývoj a podmínky vědecko-výzkumné činnosti v jednotlivých pracovištích NPÚ a navrhuje potřebná opatření. Komise shromažďuje a vyhodnocuje data o vědeckém a výzkumném potenciálu NPÚ. Komise shromažďuje a iniciuje témata vědy a výzkumu, dává podněty k vypracování jejich analýz, které pak zpracovává k dalšímu využití. Komise doporučuje priority řešení témat vědy a výzkumu. Komise formuluje dlouhodobou koncepci působnosti NPÚ jako výzkumné organizace a připravuje podklady k zpracování nové koncepce vědecké a výzkumné činnosti NPÚ na období od roku 2017. Komise spolupracuje s týmem, který v rámci institucionálního výzkumu připravuje koncepci tvorby soupisu památek a jejího začlenění do statutární činnosti NPÚ. Komise aktivně spolupracuje a podílí se na přípravě a tvorbě databáze vědeckého a výzkumného potenciálu NPÚ. Navrhuje kroky k optimální prezentaci vědecké a výzkumné činnosti NPÚ (publikace, výstavy atp.).

V komisi jsou zastoupena všechna územní odborná pracoviště NPÚ a územní památkové správy. Členové komise jsou vybíráni ze zkušených odborných pracovníků NPÚ s vědecko-výzkumnou praxí, nejlépe z vedoucích odborů/oddělení EDIS.

Seznam členů:

 • PhDr. Vladislav Razím (předseda komise), ÚOP SČ
 • Ing. Dalibor Buršík, ÚOP OL
 • PhDr. Alena Černá, ÚOP PL
 • PhDr. Pavel Hájek, ÚOP ČB
 • Mgr. Aleš Homola, ÚOP BR
 • PhDr. Petr Hrubý, ÚOP ÚL
 • Mgr. Jakub Chaloupka, ÚOP LO
 • Mgr. Marta Koubová, ÚOP OS
 • Ing. arch. Alexandra Křížová, GnŘ
 • Mgr. Petra Načeradská, ÚPS PR
 • Mgr. Petr Pavelec, ÚPS ČB
 • Mgr. Lucie Pešlová, ÚPS KR
 • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., ÚOP HMP
 • Ing. Jiří Slavík, ÚOP JO
 • Mgr. Petra Šternová, ÚOP LI
 • Mgr. Bc. Irena Tobiášková, ÚOP TE
 • PhDr. Mgr. Oldřich Vaňura, ÚOP PA
 • PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D., GnŘ
 • Radim Vrla, ÚOP KR
 • Mgr. Petr Weiss, ÚPS SY
 • Mgr. Hana Knoppová (tajemnice), GnŘ

(Za obsah: Hana Knoppová)
(Za redakci: Jan Sommer, 15.4.2013)