Přejít na: Obsah | Konec stránky

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO)

V letech 2012–2014 Národní památkový ústav řeší 15 tematicky různorodých výzkumných cílů:


Archeologie

 • Řešitel: PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.
 • Doba řešení: 2012–2014
 • (AC – Archeologie, antropologie, etnologie)

2014

Výzkumný cíl Archeologie je zaměřen na vyhodnocování poznatků o archeologickém památkovém fondu České republiky. Obdobně jako v uplynulých letech je tematicky rozdělen do tří skupin. První téma, nové historické prameny k dějinám území ČR, je věnováno odbornému zpracování a vědeckému vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na nemovitých kulturních památkách a památkových územích (Praha, Olomouc, lokality Moravskoslezský kraj, okres Cheb). Druhé je zaměřeno na průzkum a vyhodnocení archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR. Třetí a poslední se věnuje terénní identifikaci a dokumentaci vybraných archeologických lokalit za pomoci nových dokumentačních metod.

2013

Mezi základní cíle patří odborné vyhodnocování poznatků o archeologickém památkovém fondu ČR ve třech oblastech: nové historické prameny k dějinám území ČR (odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na nemovitých kulturních památkách v Moravskoslezském kraji; dále pak průzkum a vyhodnocení archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR a v neposlední řadě i terénní identifikace a dokumentace archeologických lokalit. Aplikace poznatků do památkové praxe a nových dokumentačních metod LIDAR (letecké laserové skenování zemského povrchu a terénních reliktů – technologie pro pořizování prostorových dat).

2012

Cílem je odborné vyhodnocování informací o archeologickém památkovém fondu ČR. Bude proveden průzkum a analýza nových historických pramenů k dějinám území ČR, odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů nemovitých kulturních památek a památkových území, průzkum archeoloRgického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR a sběr dat a prostorová dokumentace v krajinné archeologii v památkové péči ve vybraných lokalitách (oblast Jáchymovsko a Slavkovský les, Liberecký a Plzeňský kraj).

 1. Archeologický atlas Olomouc (PDF)
 2. Archeologický atlas MPZ Litovel (PDF)
 3. Archeologický atlas SZ Jánský vrch (PDF)
 4. Archeologický potenciál Libereckého kraje (PDF)
 5. Archeologický atlas SH Švihov (PDF; 8,1 MB)
 6. Archeologický atlas SH Velhartice (MIS; PDF; 8,1 MB)
 7. Archeologický atlas SH Přimda (MIS; PDF; 7 MB)

Dějiny a teorie památkové péče (přípravná fáze)

 • Řešitel: PhDr. Petr Kroupa
 • Doba řešení: 2012–2014

2014

Vypracování oborového slovníku českých památkářů (Biografický slovník českých památkářů) a výkladového slovníku termínů užívaných v památkové péči (Terminologický slovník), včetně dílčích rešerší z teorie památkové péče.

2013

Hlavním výzkumným cílem je vytvoření analýzy a koncepce dílčích úkolů z oblasti dějin a teorie památkové péče.

2012

Cílem je vypracování koncepce Biografického slovníku českých památkářů I (1800–1950) a Terminologického a výkladového slovníku památkové péče, charakterizujícího význam a historii užití jednotlivých termínů v české odborné literatuře od 19. století do současnosti.

►více


Kritická ediční řada Soupisy památek (přípravná fáze)

 • Řešitel: PhDr. Zdeněk Vácha
 • Doba řešení: 2012-2013

2013

Hlavním úkolem je zavedení do praxe koncepce kritické ediční řady Soupisy památek.

2012

Cílem je tvorba koncepce kritické ediční řady Soupisy památek.


Odborné knihy

 • Řešitel: Mgr. Martin Gaži
 • Doba řešení: 2012–2014

2014

Vydání šesti odborných monografií týkajících se památkového fondu a uměleckých sbírek v České republice.

2013

Hlavním záměrem je realizace a vydání pěti odborných monografií, jež jsou výsledkem vědeckovýzkumné činnosti pracovníků NPÚ.

2012

V rámci tohoto úkolu budou připraveny a vydány odborné knihy vědeckých pracovníků Národního památkového ústavu.


Podpora recenzovaného periodika Průzkumy památek

 • Řešitelka: PhDr. Olga Klapetková
 • Doba řešení: 2012–2014

2014

Vydání dvou tištěných čísel periodika Průzkumy památek v současné grafické podobě, odborné kvalitě a nákladu.

2013

Pokračování v úkolu z předchozího roku a další rozšíření vydávání odborného recenzovaného neimpaktovaného periodika NPÚ.

2012

V rámci tohoto úkolu bude rozšířeno vydání odborného recenzovaného neimpaktovaného periodika Průzkumy památek.


Podpora recenzovaného periodika Staletá Praha

 • Řešitelka: PhDr. Jarmila Čiháková
 • Doba řešení: 2012–2014

2014

Vydání 30. ročníku recenzovaného periodika Staletá Praha publikujícího vědecké příspěvky k dějinám Prahy.

2013

Navazující další vydání recenzovaného periodika publikujícího vědecké příspěvky k dějinám Prahy.

2012

V rámci tohoto úkolu bude rozšířeno vydání odborného recenzovaného neimpaktovaného periodika Staletá Praha.


Podpora rozvoje Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP)

 • Řešitel: Ing. Petr Volfík
 • Doba řešení: 2012–2014

2014

Koordinace zpracování specializovaných výstupů výzkumných cílů DKRVO včetně zajištění metodické, odborné a technické pomoci řešitelům těchto dílčích cílů, a to v oblasti tvorby specializovaných map s odborným obsahem a dalších pořizovaných odborných dat pro bezproblémové začlenění těchto dat do IISPP. Zajištění překladu multilinguálního výkladového slovníku HEREIN (European Heritage Network) Thesaurus jako základní předpoklad dalšího vývoje cizojazyčných verzí publikačních výstupů IISPP. Návrh potřebných úprav datových struktur a aplikací IISPP vyplývajících ze specifických požadavků výzkumu v NPÚ. Odborná příprava rukopisu metodiky automatizované pasportizace nemovité a movité části památkového fondu nezbytné pro implementaci aplikace Památkový katalog v rámci IISPP.

2013

K hlavním výzkumným úkolům patří koordinace zpracování specializovaných výstupů výzkumných cílů DKRVO včetně zajištění metodické, odborné a technické pomoci řešitelům těchto dílčích cílů (v oblasti tvorby specializovaných map s odborným obsahem a dalších pořizovaných odborných dat pro bezproblémové začlenění těchto dat do IISPP). Zajištění překladu multilinguálního výkladového slovníku HEREIN (European Heritage Network) Thesaurus jako základní předpoklad dalšího vývoje cizojazyčných verzí publikačních výstupů IISPP. Další zpracování metodiky automatizované pasportizace nemovité a movité části památkového fondu nezbytné pro implementaci aplikace Památkový katalog v rámci IISPP. Odborné zpracování dostupné obrazové dokumentace archeologických nálezů prezentovaných in situ a dokumentace úprav památkových objektů České republiky z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s omezenou schopností pohybu a orientace, její začlenění v digitální podobě do IISPP včetně odborného popisu a přesné prostorové identifikace a publikace jakožto součásti budovaného jednotného informačního systému vědeckovýzkumné činnosti NPÚ.

2012

Náplní úkolu je vytvoření programového upgrade jednotného systému pro ukládání a prezentaci výstupů výzkumné činnosti a rozvoj funkcionalit jeho jednotlivých součástí (MIS, GIS, Tritius, Codebook, ISAD). Zpracována a zajištěna bude prezentace dosud v GIS NPÚ nezpracovaných výstupů vědeckovýzkumné činnosti řešených v předchozích letech.


Podpůrná vědecká činnost pro vědecké pracovníky NPÚ

 • Řešitelka: PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D.
 • Doba řešení: 2012–2014

2014

Podpůrná vědecká činnost, provádění rešerší a analýz nezbytných pro výzkumné aktivity vědeckých pracovníků NPÚ. Organizační a věcné zajištění interních poradních orgánů a komisí k vědecké a výzkumné činnosti NPÚ. Prezentace vědeckovýzkumné činnosti NPÚ.

2013

Pokračování v podpůrné vědecké činnosti, provádění rešerší a analýz nezbytných pro výzkumné aktivity vědeckých pracovníků NPÚ, organizování kontrol vytvořených metodik, památkových postupů a specializovaných map s odborným obsahem k certifikaci. Zajišťování interních poradních orgánů a komisí k vědecké a výzkumné činnosti NPÚ zejména po stránce organizační a věcné. Dále pak ověřování a aktualizace směrnice k postavení, zásadám, řízení a kontrole výzkumné a vývojové činnosti v NPÚ v praxi.

2012

Náplní úkolu je podpůrná vědecká činnost, provádění rešerší a analýz nezbytných pro výzkumné aktivity vědeckých pracovníků NPÚ, organizace kontrol vytvořených metodik, památkových postupů a specializovaných map s odborným obsahem k certifikaci. Vypracována bude interní metodika řízení a kontroly výzkumné činnosti v NPÚ a její ověření v praxi.


Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století

 • Řešitelka: Ing. arch. Naděžda Goryczková
 • Doba řešení: 2012–2014

2014

Průzkum, dokumentace a hodnocení moderní architektury – zdokonalení poznávání architektury a urbanismu 20. století ve vztahu k památkové péči a prezentace architektury 20. století. Průzkum, dokumentace a hodnocení industriálního dědictví. Zdokonalení a revize plošného a oborového výzkumu technických památek se zaměřením na komplexní výstupy; výzkum historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří; zhodnocení a doplnění návrhů za kulturní památky.

2013

Další pokračování v průzkumu, dokumentaci a hodnocení moderní architektury – zdokonalování poznávání architektury a urbanismu 20. století ve vztahu k památkové péči a prezentace architektury 20. století ve vybraných krajích ČR; další etapa průzkumu, dokumentace a hodnocení industriálního dědictví. Dále navazující zdokonalení a revize plošného a oborového výzkumu technických památek se zaměřením na komplexní výstupy ve vybraných regionech ČR, spolu s dalším výzkumem historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří. V rámci úkolu budou zhodnoceny a doplněny návrhy na kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace.

2012

V rámci úkolu bude proveden průzkum, dokumentace a hodnocení architektury a urbanismu. Zdokonalení poznávání architektury a urbanismu 20. století ve vztahu k památkové péči a prezentace architektury 20. století ve vybraných krajích ČR, průzkum, dokumentace a hodnocení industriálního dědictví:


Tematické průzkumy jednotlivých památek

 • Řešitel: PhDr. Vratislav Nejedlý
 • Doba řešení: 2012–2014

2014

Realizace soupisu památek určitého druhu na konkretizovaném teritoriu a publikování soustředěných informací o těchto památkách pro potřeby rozhodování památkové péče – mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách. Sepulkrální umění a jeho tvůrci v pohraničních okresech severních Čech s důrazem na zanikající a poškozené areály – provedení základního průzkumu archivních pramenů, historické dokumentace, včetně fotodokumentace, provedení terénního výzkumu, aktuální obrazové dokumentace, dohledání informací o autorech a zadavatelích umělecky hodnotných sepulkrálních památek (objektů), přepisy a překlady nápisů.

2013

V roce 2013 bude pokračováno v systematickém terénním a archivním průzkumu a dokumentaci hrázděných staveb. Další oblastí zájmu jsou mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách – navazující základní průzkum archivních pramenů i historické dokumentace, provedení terénního průzkumu a soustředění potřebných informací k předmětným památkám v Plzeňském kraji, doplňování interní obrazové databáze předmětných památek, odebrání reprezentativních vzorků pro průzkum statigrafie. Třetí sledovanou oblastí je výzkum úprav povrchu kamenných prvků v kontextu středověké církevní architektury v jižních Čechách - výzkum archivních pramenů, fotografií interiérů, terénního výzkumu církevní architektury, analýza konkrétních případů omítkového, barevného řešení a stanovení principu postupu a ochrany. V závěru bude navržen postup při restaurování architektonických prvků v současnosti.

2012

V rámci úkolu je prováděn základní výzkum a dokumentace hrázděných staveb, výběr a detailní dokumentace stavebních konstrukcí a výplní sloužící jako vzor pro památkovou obnovu. Druhým úkolem je provedení základního výzkumu mariánských, trojičních a dalších světských sloupů a pilířů ve vybraných regionech ČR.


Technologie a materiály

 • Řešitelka: Ing. Dagmar Michoinová, PhD.
 • Doba řešení: 2012–2014

2014

Průzkumy historických materiálů a materiálově technologické výzkumy prostředků pro jejich šetrnou záchranu. Pokračování ve výzkumu historických vápenných materiálů a ve výzkumu vlastností vápenných kaší připravovaných tradičními a alternativními postupy. Podpora popularizačního a experimentálního projektu (Ne)tušené souvislosti.

2013

K hlavním výzkumným cílům patří průzkumy historických materiálů, podporování projektu (Ne)tušené souvislosti (popularizace a edukace v oblasti tradičních technologií a materiálů) a výzkum malt Juditina mostu a příbuzných středověkých staveb.

2012

Výzkumný cíl zahrnuje studium historických stavebních technologií a materiálů pro jejich zavedení do památkové praxe, materiálový průzkum Juditina mostu v Praze a indikaci účinnosti sanačních opatření v kostele sv. Floriána v Ústí nad Labem, Krásném Březně.


Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví

 • Řešitelka: PhDr. Alena Černá
 • Doba řešení: 2012–2014

2014

Výzkum movitých památek jako dokladu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech – výzkum druhových skupin předmětů a výtvarných námětů.

2013

V návaznosti na cíle z předchozího roku budou zkoumány movité památky jako doklad historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech. Mezi jednotlivé tematické úkoly patří: dokončení výzkumu dějin hygieny (vydání odborné knihy K dějinám hygieny); dokončení metodiky datování portrétů 16.–18. století pomocí dobové módy; příprava monografie (vědecký průzkum zámeckých mobiliářů se zaměřením na historické stříbrnictví z let 1700–1918, vědecký průzkum mobiliářů se zaměřením na nizozemskou žánrovou malbu); výzkum (s terénním průzkumem) a dokumentace zvonařských památek ve východních a středních Čechách; výzkum, evidence a zásady péče a prezentace orientálních koberců a příbuzných textilních děl; výzkum a dokumentace korouhví a procesních nebes jako ohrožené součásti vybavení církevních objektů (2 okresy Jihočeského kraje); výzkum kočárů, sání a ekvipáže (vědecké zpracování dopravních prostředků ve vazbě na dobová vyobrazení); plošný průzkum středověkých soch v mobiliárních fondech NPÚ.

Dalším okruhem zájmu je výzkum movitých památek jako dokladu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech zaměřený na konkrétní autory, historické osobnosti a jejich sběratelské aktivity: výzkum tvorby absolventů vídeňské umělecké Akademie v kontextu malířské produkce 18. století (tvorba Pavla Trognera a Johanna Wenzela Bergla; sakrální tvorba Josefa Břenka; původní sbírky rodu Beaufort-Spontin; díla německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska 1. poloviny 20. století; portréty významných ženských osobností – rod Vrtbů, hraběnka Elvíra; kresby Carla Pischingera).

Třetí oblastí zájmu je průzkum historických knihovních fondů – vytvoření metodických přístupů a principů odborného zpracování historických knihovních fondů v systému Tritius.

2012

Výzkumný cíl řeší dva tematické okruhy: Výzkum movitých památek jako dokladu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech a průzkum historických knihovních fondů. Vytvoření metody datování portrétů 16.–18. století. K dílčím tématům pak patří průzkum nizozemských zátiší ve šlechtických obrazárnách hradů a zámků zpravovaných NPÚ, výzkum dějin hygieny, ikonografická analýza výzdoby interiérů jezuitského kostela, průzkum liechtensteinských sbírek se zaměřením na italské pamětihodnosti v kresbách a historických fotografiích, vědecký průzkum zámeckých mobiliářů se zaměřením na historické stříbrnictví z let 1700–1918 či výzkum a dokumentace zvonařských památek ve východních a středních Čechách. K hlavním cílům průzkumu historických knihovních fondů patří odborné zpracování těchto fondů v systému Tritius a dále výzkum, vyhodnocení a interpretace ex libris a provenienčních přípisků v zámecké knihovně Lednice ve vazbě na vlastnické vztahy a společenské styky místní šlechty.


Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře

 • Řešitel: PhDr. Vladislav Razím
 • Doba řešení: 2012–2014

2015

Publikace Krajinou podstávkových domů do údolí Ploučnice a Merboltic.

2014

Operativní průzkum a dokumentace vybraných 16 ohrožených staveb, vhodných k prověření správnosti připravovaných čtyř certifikovaných metodik (viz výsledky). Provedení výběru staveb na základě aktuální rešerše s přednostním přihlédnutím k ohroženosti vypovídací hodnoty. Odborná příprava seznamu ohrožených staveb pro průzkum a dokumentaci podle připravovaných metodik jako podkladu pro rok 2015.

2013

Pokračování v operativním průzkumu a dokumentaci nemovitých památek (OPD) formou stavebněhistorických průzkumů vybraných objektů ohrožených staveb, které budou využity v další etapě k vypracovávání rukopisu certifikované metodiky: Měřická dokumentace pro průzkum v památkové péči; Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel; Plošný průzkum hospodářských dvorů; Inventarizace architektonických prvků; Archivní průzkum pro SHP včetně využití fotodokumentace vybraných objektů při vypracovávání rukopisu certifikované metodiky Digitální a digitalizováná fotodokumentace pro vědecké účely památkové péče. Dalším výzkumným cílem je výzkum a detailní dokumentace stavu objektu (pasportizace).

2012

Náplní výzkumného cíle je operativní průzkum a dokumentace nemovitých památek (OPD), základní výzkum formou stavebněhistorických průzkumů (vypracování modelových a instruktivních SHP s následným uměleckohistorickým vyhodnocením) a výzkum a detailní dokumentace stavu objektu (pasportizace) – dokumentace stavebních uměleckořemeslných prvků.

 


 

Podpora recenzovaného periodika Fontes Nissae

 • Garant: Mgr. Ivo Habán, Ph.D.
 • (AB – Dějiny; AC – Archeologie, antropologie, etnologie; AL – Umění, architektura, kulturní dědictví)

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci se od roku 2012 aktivně podílí na přípravě, chodu a vydávání recenzovaného periodika Fontes Nissae – Prameny Nisy. Odborné periodikum vychází od roku 2000 a na jeho vydávání se od roku 2012 podílí osm regionálních institucí. Fontes Nissae představují vědeckou publikační platformu zaměřenou na oblasti historie, památek a umění, přičemž pojítkem je především region, chápaný nikoli úzce na Liberecko a Jablonecko, ale s ohledem na záběr zainteresovaných institucí vnímaný volněji, jako celá oblast dnešního Libereckého kraje s logickými přesahy v rámci historických vazeb a souvislostí.

http://fontesnissae.cz

 


 

Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře

 • Garant: Ing. Mgr. Jan Beránek

Průběh plnění úkolu sestává z několika cílů, prvním je provádění stavebněhistorických průzkumů vybraných objektů, spojené s vydáním nové metodiky standardního stavebněhistorického průzkumu. Druhým je určení postupů digitálního fotografování a digitalizace analogových fondů pro památkové péče spojené s praktickými výstupy ve výstupní publikaci Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče.