Přejít na: Obsah | Konec stránky

Ukončený výzkum

Národní památkový ústav řešil v letech 2013–2015 výzkumný záměr financovaný Ministerstvem vnitra ČR

Metodika a databáze požární ochrany památkových objektů

 • Řešitelé: Ing. Petr Svoboda (hlavní garant), Ing. Pavel Jirásek, Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Eva Polatová
 • Doba řešení: 2013–2015

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení úrovně požární bezpečnosti nejvýznamnějších památkových objektů prostřednictvím publikace – Metodiky požární ochrany památkových objektů (vč. stanovení minimálního standardu požární ochrany), která je pomůckou pro správce a majitele kulturních památek, zohledňující specifika jejich využívání a stavební a historické povahy. Vytvořením a následným publikováním metodiky dostali k dispozici správci a vlastníci památkových objektů přesné postupy dobré správy – preventivních opatření k uchování nemovitého i movitého kulturního dědictví ČR pro budoucí generace. Proces formulování těchto postupů probíhal na základě analýzy a aplikovaného výzkumu porovnáním různých metod řešení požární ochrany vybraných národních kulturních památek s ohledem na jejich stavební a materiálovou podstatu na 91 objektech, se kterými hospodaří Národní památkový ústav.

Kód projektu: VG20132015116

Výzkumná zpráva ke stažení ve formátu PDF

 

Národní památkový ústav řešil v letech 2005–2011 čtyři výzkumné záměry financované Ministerstvem kultury ČR


Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče

 • Řešitelé: Doc. PhDr. Josef Štulc (hlavní garant), Mgr. Ladislav Bezděk, Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., Mgr. Jaroslav Urban, Ing. Petr Volfík
 • Doba řešení: 2005–2011

Výzkumný záměr řešil otázky odborně metodického řízení státní památkové péče, včetně speciálních problémů centralizace v rámci NPÚ některých agend průzkumových, informačních a zejména metodických. Společným znakem jednotlivých směrů výzkumného záměru byla nezbytnost ústředního vedení samotného řešení a koordinace uplatnění výsledků, vzájemná dostupnost a sdílení informací z jednoho datového úložiště. Centrálně byly řešeny i specializované technologické průzkumy a výzkumy pro celý obor památkové péče. Výzkumný záměr přispěl ke zkvalitňování odborně metodického řízení památkové péče, taktéž byl orientován na systemizaci dílčích databází, správu a tvorbu uživatelského prostředí pro památkovou péči. Výsledky výzkumu zahrnují mimo jiné didaktický program pro děti a mládež.

Kód projektu: MK07503233301

Závěrečná zpráva VZ 1 ke stažení: PDF (10,1 MB).

Jednotlivé výzkumné úkoly:

 • Zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče, koordinace a efektivní využívání výsledků výzkumu a vývoje v oboru památkové péče v působnosti NPÚ, včetně zpracování a implementace odborných metodik dílčích činností v oboru památkové péče a výzkumu nových forem celoživotního vzdělávání pro obor památkové péče (řešitel: Mgr. Jaroslav Urban)
 • Výzkum vytváření a implementace integrovaného informačního systému památkové péče (řešitel: Ing. Petr Volfík)
 • Zdokonalování a rozvoj metod digitalizace fotografické a grafické dokumentace památkového fondu (řešitel: Mgr. Ladislav Bezděk)
 • Průzkum historických materiálů a technologií (řešitelka: Ing. Dagmar Michoinová, PhD.)

Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny

 • Řešitelé: PhDr. Jaromír Míčka (hlavní garant), PhDr. Alena Černá, PhDr. Pavel Hájek, PhDr. Pavel Konečný, Radovan Chmel, PhDr. Miloš Kadlec
 • Doba řešení: 2005–2011

Cílem výzkumného záměru bylo poznávání, hodnocení, dokumentace a třídění movitého kulturního dědictví, které takto dosud zhodnoceno nebylo, a není tedy ani prohlášeno za kulturní památku. Výzkumný záměr se zaměřil i na výzkum historických pramenů a vyhodnocení depozitářů pro prezentaci historických celků veřejnosti, nové prohlídkové trasy, efektivní zajišťování prezentace kulturního dědictví, včetně rozvíjení nových forem expozic, prohlídkových tras a průvodců.

Kód projektu: MK07503233302

Závěrečná zpráva VZ 2 ke stažení: PDF.

Jednotlivé výzkumné úkoly:

 • Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření NPÚ. Implementace metodiky odborného hodnocení a systematického zpracovávání mobiliárních fondů v kulturních památkách jiných vlastníků včetně církví. (řešitelka: PhDr. Alena Černá)
 • Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování historických knihovních fondů (zámeckých knihoven) kulturních památek (řešitel: PhDr. Pavel Hájek)
 • Systematická odborná obnova identifikace movitého památkového fondu s výjimkou mobiliárních fondů kulturních památek (řešitel: PhDr. Pavel Konečný)
 • Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentace a třídění movitého kulturního dědictví, výběr potenciálu památkového fondu (řešitel: Radovan Chmel)
 • Vědecký výzkum metod presentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů a exteriérů (řešitel: PhDr. Miloš Kadlec)

Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny

 • Řešitelé: Pavel Jerie, od roku 2010 PhDr. Vladislav Razím (hlavní garant), Ing. Petr Macek, PhD., PhDr. Pavel Hájek, PhDr. Pavel Bureš, Ing. arch. Dana Novotná, PhDr. Julie Šulcová (od roku 2011 Mgr. Martin Tomášek, PhD.), PhDr. Jarmila Čiháková
 • Doba řešení: 2005–2011

Výzkumný záměr byl zaměřen na oblast nemovitého památkového fondu, jeho poznávání, dokumentaci, evidenci a ochranu v celé druhové šíři. Předmětem bylo zejména prohloubení poznání nemovitých kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích vědeckým hodnocením odborných poznatků a operativní dokumentace pořízené při jejich obnově a zdokonalování metod stavebně historických průzkumů, zejména nedestruktivních. Předmětem vědeckého hodnocení byl i nemovitý památkový potenciál, který je stálým zdrojem pro rozšiřování památkového fondu, urbanistické památkové hodnocení sídel České republiky, se zaměřením na města, vesnice i kulturní krajinu. Předmětem výzkumu byly i území s archeologickými nálezy a archeologický památkový fond, hodnocení zpracovaných archeologických záchranných výzkumů.

Kód projektu: MK07503233303

Závěrečná zpráva VZ 3 ke stažení: PDF.

Jednotlivé výzkumné úkoly:

 • Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracovávání stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích (řešitel: PhDr. Vladislav Razím)
 • Zkvalitňování a praktická aplikace metodicky zaměřeného zpracovávání a hodnocení nedestruktivních stavebně historických průzkumů – včetně stavebněhistorických a uměleckohistorických průzkumů ohrožených a nevyužitých kulturních památek se zřetelem na jejich možné využití v cestovním ruchu (řešitel: Ing. Petr Macek, PhD.)
 • Systematický průzkum a odborná pasportizace (reidentifikovaného) nemovitého památkového fondu, dokumentace a třídění (řešitel: PhDr. Pavel Hájek)
 • Vědecké hodnocení a kompletní odborná památková dokumentace vesnických sídel v České republice (řešitel: PhDr. Pavel Bureš)
 • Památkově urbanistické průzkumy, vědecké hodnocení a odborná dokumentace historických měst v České republice v návaznosti na historické průzkumové podklady oboru památkové péče (řešitelka: Ing. arch. Dana Novotná)
 • Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu (řešitelé: PhDr. Julie Šulcová, od roku 2011 Mgr. Martin Tomášek, PhD.)
 • Odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů nemovitých kulturních památek a památkových území jako nových pramenů k dějinám území České republiky (řešitelka: PhDr. Jarmila Čiháková)

Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století

 • Řešitelé: Doc. Ing. arch. PhDr. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. (hlavní garant), Ing. arch. Naděžda Goryczková
 • Doba řešení: 2005–2011

Výzkumný záměr řešil otázku dokumentace, hodnocení a památkové ochrany stavebního fondu 19. a 20. století a technických památek s kontinuitou jejich vývoje ze staršího období. Záměr se dělil na dva hlavní směry – technické památky a stavební fond po roce 1800 – jež jsou v památkové praxi charakteristické tím, že nejsou systematicky dokumentovány a jejich hodnota není ve společenském povědomí obecně známa.

Kód projektu: MK07503233304

Závěrečná zpráva VZ 4 ke stažení: PDF.

Jednotlivé výzkumné úkoly:

 • Územní plošný a oborový výzkum industriálního dědictví (řešitel: Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, PhD. et PhD.)
 • Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. (řešitelka: Ing. arch. Naděžda Goryczková)


Přehled výzkumných úkolů Národního památkového ústavu do roku 2006

 • Soubor ke stažení: PDF.

Databáze výzkumných úkolů řešených v NPÚ 1992–2010.


(Za obsah: Hana Knoppová)