Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Zachování, obnova a zpřístupňování důlních děl a hornické krajiny

4.6.2014 | workshop | okres Sokolov | Loket
akce140604-lok-workshop-montanregion 160x106
Problematika zachování, obnova a zpřístupňování důlních děl a hornické krajiny byla stěžejním tématem odborného workshopu, který se konal dne 22. května 2014 v Oblastním muzeu v Mostě.

Workshop uspořádal Ústecký kraj za podpory Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti. V průběhu bohatého programu zaznělo celkem třináct příspěvků.

Informace o programu.

Informace o sborníku. (20.11.2014)

V první sekci byly představeny zkušenosti se zpřístupňováním důlních děl na příkladech štoly Země zaslíbená na Mědníku (provozovatel Historické rudné doly Mědník – Měděnec, o. s.) a štoly Kryštof na Hřebečné (provozovatel Město Abertamy). Tuto sekci doplnil také příspěvek zástupce firmy Speleo, který byl věnován obnově a zpřístupnění historických sklepů v Jirkově.

Jednotnou klasifikaci důlních děl, určení vlastnických vztahů, převody práv a povinností u starých důlních děl a prodej opuštěných průzkumných důlních děl shrnul ve svém příspěvku Ing. Petr Uldrych z MŽP ČR.

Další příspěvek zaměřený na podmínky báňské legislativy pro zajištění provozování prohlídkové štoly přednesl zástupce Obvodního báňského úřadu v Mostě Ing. Vratislav Procházka.

Mgr. Vladimír Melichar seznámil účastníky workshopu s odbornými a legislativními aspekty zpřístupňování štol z hlediska ochrany přírody a to především s ohledem na právní zakotvení ochrany netopýrů a jejich biotopů.

Zástupci z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v. v. i., zdůraznili často opomíjenou, zákonem však stanovenou povinnost hlášení archeologických nálezů v montánních památkách. Ve spolupráci s archeologickými pracovišti je možné zajistit zaměření, dokumentaci a případné odebrání vzorků pro vědecké analýzy.

Celý následující blok byl rovněž zaměřen na památkovou péči, ať již procesu prohlašování montánních objektů za kulturní památky (Mgr. Alžběta Kratochvílová, NPÚ), či krajinným památkovým zónám v Ústeckém a Karlovarském kraji (Tomáš Karel a Ing. arch. Jan Hanzlík, NPÚ). Výkon státní památkové péče na území památkových zón krajinného charakteru přiblížila Mgr. Jaroslava Pokludová z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Hornická kulturní krajina Krušnohoří - Erzgebirge v současné chvíli usiluje o zápis na prestižní Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, organizaci, která na sebe převzala úkol spravovat nominovaný statek představil RNDr. Michal Urban, ředitel o. p. s. Montanregion Krušné hory - Erzgebirge. Mgr. Jitka Vlčková, PhD., z NPÚ pak v závěru workshopu nastínila proces úzce související s problematikou památek UNESCO, a to monitoring statků zapsaných na Seznamu světového dědictví a jeho nástroje.

Na 75 účastníků workshopu tak mohlo vyslechnout užitečné informace z oblasti báňské problematiky, archeologie, památkové péče nebo životního prostředí.

Příspěvky budou součástí tištěného sborníku, který v nákladu 2000 kusů vyjde na podzim roku 2014.
Všichni zájemci o sborník, kteří nahlásí své korespondenční adresy na montanregion@muzeum-most.cz do 15. 11. 2014, obdrží poštou výtisk sborníku.

Kontakt:

  • Mgr. Olga Bukovičová
    Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, projektová manažerka, projekt Sláva krušnohorského hornictví, tel. +420 734 523 175


Metadata ke zprávě

Vloženo
4.6.2014 12:13
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Krajský úřad Ústeckého kraje, NPÚ, ÚOP v Lokti
Témata
kulturní krajina, odborná sdělení, odborné akce, technické památky
číslo
14524
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit