Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vila bratří Čapků v Praze na Vinohradech se uchází o cenu Patrimonium pro futuro a připravuje se na zpřístupnění veřejnosti

28.8.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace, soutěž, anketa | okres Praha hl.m. | Praha
2014 vila bratří Čapků 01 160x107
Jako by Karel Čapek právě někam odešel... Takový pocit nutně musí mít každý, kdo vstoupí do nebývale autenticky zachovaných interiérů Karlovy části rodinného domu bratří Čapků. V kategorii záchrana a obnova památky je vila nominována za hlavní město Praha na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

(Praha, 28. srpna 2014)

Doslova za záchranu na poslední chvíli lze označit čin městské části Praha 10, která odkoupila část dvojvily bratří Čapků, čp. 1853, na Vinohradech – v ulici, která příznačně nese název Bratří Čapků. Radnice Prahy 10 začala navíc důsledně uskutečňovat záměr, který povede k otevření ojedinělého kulturního, muzejního a badatelského prostoru. Činí tak v době, kdy se jiná města a obce spíše podobných nekomerčních kulturních a veřejně prospěšných projektů v památkově cenných nemovitostech z investičních a rozpočtových důvodů zříkají. Navíc jde o objekt, jehož rekonstrukci bude třeba ještě financovat, což chce radnice začlenit již do rozpočtu na rok 2015.

Tento náročný projekt byl proto vybrán za kraj Praha jako nejlepší příklad záchrany kulturní památky za rok 2013 a nominován do celostátního kola Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro,  jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví. „Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro je pro nás příležitostí podpořit vlastníky a další, kteří se v péči o kulturní dědictví angažují. Rádi bychom tímto způsobem ocenili všechny, kteří vnímají památky a jejich kulturní potenciál jako nezpochybnitelnou hodnotu, uvědomují si význam kulturního dědictví pro naši identitu a prostředí života a přistupují zodpovědně k jeho zachování. Věříme, že ocenění bude podnětem k hlubšímu zájmu veřejnosti o podstatu a principy památkové péče a inspirací pro další pozitivní kroky v této oblasti,“ vysvětlila smysl ceny Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

Na území dnešní památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice vyrostla za první republiky vilová kolonie umělců, spisovatelů, městských úředníků a Spolku žurnalistů. Její součástí se stal i jednopatrový rodinný dvojdům čp. 1853 a 1854, který si bratři Karel a Josef Čapkové nechali na Vinohradech postavit v letech 1923–1924 podle návrhu Ladislava Machoně ve střízlivém národním stylu. Každý se nastěhoval do své poloviny vily, o rozsáhlou zahradu se starali společně. Po jejich smrti zdědili dvojdům rodinní příslušníci, v případě Karlovy poloviny manželka Olga Scheinpflugová a poté její příbuzní, kteří se na jaře 2013 rozhodli svou část prodat, a to výhradně jako soubor zahrnující kromě objektu a zahrady i historický inventář a veškeré unikátní vybavení – nábytek, knihovnu, obrazy, sochy, předměty uměleckého řemesla, orientální koberce, archiválie, rukopisy, fotografie a dopisy atd. Obava, že by případný kupec vily nemusel dostatečně reflektovat kulturně historický význam vily, vedla v červnu 2013 městskou část Praha 10 ve spolupráci se Společností bratří Čapků k uskutečnění kroků, které vedly koncem září k uzavření kupní smlouvy s Karlem Scheinpflugem. Praha 10 za vilu zaplatila bezmála 44 milionů korun. Jejím záměrem od počátku bylo vilu zachovat v původní podobě a pokud možno po rekonstrukci přízemí a suterénu částečně zpřístupnit veřejnosti jako unikátní badatelské a muzejní pracoviště.

V současnosti vzniká na radnici Prahy 10 koncept budoucího využití vily za účasti předních odborníků na Karla a Josefa Čapkovy, zvláště ze Společnosti bratří Čapků a Památníku Karla Čapka. Záměrem je zpřístupnit vilu veřejnosti, ovšem v režimu, který umožní zachovat určitou pietu vůči památným prostorám a lidem, kteří je obývali. Ve vile by mohla vzniknout studovna a návštěvní místnost a radnice zamýšlí interiéry využívat občas i jako reprezentační prostory při oficiálních příležitostech. Tímto projektem se radnice hlásí k odkazu obou svých slavných obyvatel z první republiky, odkazu, který našel své vyjádření nejen v názvu ulice Bratří Čapků, ale i v pojmenování jedné ze základních škol v této městské části, která nese jméno Karla Čapka.

Celý komplex má statut nemovité kulturní památky. Zahrnuje dům Karla Čapka čp. 1853 a dům Josefa Čapka čp. 1854 se společným vstupním koridorem, pamětní desku na průčelí z roku 1983 a zahradu s bohatou zelení a oplocením při ulici. Vila nepředstavuje po stránce architektonické unikátní objekt. Památkáři při zběžném pohledu zhodnotili, že dům je dnes v relativně dobrém stavu, udržovaný; autentické detaily průčelí, oplocení, vstupních mříží i zřejmě původní dlažba provedená z křemencových valounů načervenalé barvy před levým vstupem jsou dobře zachovány. Mimořádná hodnota objektu spočívá především v osobě obou stavebníků a v souvislostech s kulturním a politickým životem první republiky, jejíž "duch“ je podle mnohých z dosavadních návštěvníků vily v jejích zdech přítomen. U levé branky Josefovy části vily, kterou dosud obývají jeho potomci, lze na štítku stále číst umělcovo jméno. Pracovní stůl Karla Čapka v podkrovní místnosti v sousedství síně „pátečníků“, kam se Karel uchýlil poté, co svou původní pracovnu přenechal své manželce Olze Scheinpflugové, působí dojmem, že si jeho majitel jen odskočil pro dnešní noviny a během chvilky se vrátí…

Původní prostory a vybavení, podkrovní pracovna Karla Čapka, v níž je i autentický telefonní aparát a telefonní seznam, dokumenty, korespondence, fotografie, vyvolané filmy, křeslo, na kterém sedával prezident Masaryk, místnost, v níž se scházeli věhlasní „pátečníci“, mají výjimečnou hodnotu autentického zachování interiéru této části dvojdomu, kde vesměs vše zůstalo ve stavu, v němž to Karel Čapek zanechal.

Společnost bratří Čapků a České centrum mezinárodního PEN klubu zaslalo v září 2013 Ministerstvu kultury ČR návrh na prohlášení souboru movitého vybavení vily Karla Čapka za kulturní památku. Právě o osud tohoto souboru měla odborná veřejnost v době procesu prodeje největší obavy, neboť nebyl nikterak památkově chráněn a mohl být jednoduše rozprodán. Ministerstvo proto pověřilo NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze provedením kompletní dokumentace veškerého hodnotného vybavení v interiérech vily.

Tým odborných pracovníků-dokumentátorů a fotografa z NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze ve spolupráci s radnicí Prahy 10 zpracovává od 14. února letošního roku soupis movitého vybavení vily Karla Čapka pro vypracování návrhu na prohlášení vybraných věcí souboru za movitou kulturní památku. Jeho součástí je odborný popis zahrnující zhodnocení stavu, materiálu či techniky, autorství, datování a rozměry a samozřejmě podrobná fotodokumentace.

Dokumentátoři, kteří si vilu rozdělili pracovně na 35 prostor, byli v polovině srpna se soupisem hotovi z větší části, přesněji byli „těsně za polovinou“. Dosud zpracovali dokumentaci k asi 850 předmětům, mezi nimiž jsou vzácné kusy, jako například americká knihovna s nálepkou firmy Jerry z 20. až 30. let minulého století, soubor kreseb z cest po severských zemích signovaných Karlem Čapkem, mnoho obrazů známých českých umělců, prvorepubliková elektrická kamínka s porcelánovým krytem, soubor obrazů-japanerií na schodišti nebo afrických lidových řezeb v podkroví, soubor orientálních koberců, starožitné předměty ze skla, stříbra, cínu a porcelánu a podobně.

Mezi unikátními objevy jsou i dosud nezveřejněné fotografie a dopisy, které zpracovává Hasan Zahirovič ze Společnosti bratří Čapků. Jejich nalezení inspirovalo radnici městské části k uspořádání výstavy, a to již v září tohoto roku v prostorách Galerie Deset. Nedočkavým zájemcům to umožní alespoň nahlédnout do pokladů vily, jejíž zpřístupnění je předběžně plánováno na jaro 2015.

„Zdokumentování všech ve vile se nacházejících předmětů prodlužuje dobu, kdy bude moci být vila zpřístupněna veřejnosti, ovšem dokumentátoři odvádějí velmi precizní práci," ocenil starosta městské části Bohumil Zoufalík činnost týmu odborných pracovníků NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze. Praha 10 nadto umožnila na svých webových stránkách alespoň virtuální prohlídku vily: http://www.praha10.cz/akce-a-projekty/ostatni-projekty/virtualni-prohlidka-capkovy-vily.aspx. Aktuální informace o vile lze získat také na webu www.praha10.cz a webu Společnosti bratří Čapků http://www.bratri-capkove.cz.

Vila Karla Čapka je na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro nominována v kategorii záchrana a obnova památky. O vítězství v celorepublikovém kole se v této kategorii ucházejí ještě další zachráněné památky:

Za Prahu je kromě části dvojvily bratří Čapků nominována na cenu NPÚ ještě revitalizace Nového hradu u Kunratic, zařazená do kategorie obnova památky/restaurování, ke které byla vydána samostatná tisková zpráva.

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodne v nejbližších dnech komise hodnotitelů sestavená z členů vědecké rady NPÚ a dalších spolupracujících institucí. Cenu v podobě diplomu a pamětní plakety, jejíž podobu navrhli studenti Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou, předá generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková vítězům v jednotlivých kategoriích 23. září 2014 na zámku v Nebílovech na Plzeňsku. Výherci jednotlivých kategorií navíc získají roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů v oblasti záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR a vede jeho soupis. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých věcí, objektů i území kulturními památkami ČR a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. V oblasti výkonu odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jakožto vědecké pracoviště aktuálně pracuje na 29 projektech s příspěvkem z evropských grantů a 36 vědeckých projektech s příspěvkem od institucí České republiky. Věnuje se odborným školením v oblasti památkové péče. Ročně vydá zhruba 50 publikací. Odborné možnosti a znalosti zúročuje také v péči o více než 100 nemovitých kulturních památek, o něž se z pověření státu stará a které zpřístupňuje veřejnosti.

Kontakt:

  • Mgr. Andrea Holasová, pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka, NPÚ, ÚOP v hlavním městě Praze, 234 653 120, 776 178 914, holasova.andrea@npu.cz

(Text zprávy ve formátu PDF)Metadata ke zprávě

Vloženo
28.8.2014 10:23
Vložil
NPÚ, ÚOP v hl.m. Praze
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
architektura, dokumentace památek, movité památky, obnova památek, památky a veřejnost, popularizace, prezentace NPÚ, prohlašování věcí za kulturní památku
číslo
15074
Galerie obrázků

Vila bratří Čapků

foto
Přemysl Havlík
dne
29. 8. 2014
Možnosti řazení

Vila bratří Čapků

dne: 29. 8. 2014

Vila bratří Čapků

dne: 29. 8. 2014

Vila bratří Čapků

dne: 29. 8. 2014

Vila bratří Čapků

dne: 29. 8. 2014

Vila bratří Čapků

dne: 29. 8. 2014

Vila bratří Čapků

dne: 29. 8. 2014

Vila bratří Čapků

dne: 29. 8. 2014

Vila bratří Čapků

dne: 29. 8. 2014
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit