Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Ceny za zásluhy v památkové péči uděleny. Národní památkový ústav ocenil nejvydařenější počiny za rok 2013

22.9.2014 | tisková zpráva | bylo aktualizováno | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Vítězové v Nebílovech 160x113
Obnova kostela sv. Kateřiny v Křižovatce na Karlovarsku, nález systému původních výpustí rybníku Jordán v Táboře, aktivity ve prospěch záchrany souboru kostelů na Broumovsku a zachování unikátního historického inventáře v části vily na Vinohradech obývané Karlem Čapkem byly oceněny jako inspirativní příklady přístupu k památkové péči a stanou se prvními nositeli Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Ocenění za celoživotní dílo získal in memoriam profesor Tomáš Durdík. Ceny byly slavnostně předány v úterý 23. září v 15 hodin na státním zámku v Nebílovech.

(Praha – Nebílovy, 23. září 2014)

Ocenění, udělená ve čtyřech kategoriích – obnova památky, restaurování (6 nominací), objev, nález roku (3 nominace), prezentace hodnot (7 nominací) a záchrana a obnova památky (10 nominací) – letos poprvé vyzdvihla jak vzorové počiny v památkové péči, tak ty, kteří se na nich podíleli. Za každý kraj byly odbornými regionálními pracovišti NPÚ nominovány dvě realizace či činnosti související s památkovou péčí, které lze označit za mimořádně vydařené. Vítězové krajských kol, představující vesměs inspirativní počiny péče o památky a kulturní dědictví vůbec, se automaticky nominovali do kola celostátního, v němž poté odborná komise složená z odborníků Národního památkového ústavu, Muzea hlavního města Prahy a Západočeské univerzity vybírala a následně navrhla generální ředitelce NPÚ k ocenění počiny a projekty, jež považuje v rámci České republiky za nejlepší.

„Mám radost, že díky Ceně NPÚ Patrimonium pro futuro můžeme ocenit ty, kteří vnímají památky a jejich kulturní potenciál jako nezpochybnitelnou hodnotu, uvědomují si význam kulturního dědictví pro naši identitu a prostředí života a přistupují zodpovědně k jeho zachování. Národní památkový ústav chce přitom i do budoucna vlastníky kulturních památek v jejich úsilí provázet, poskytovat jim odbornou a metodickou pomoc a podporovat přesvědčení, že investice do památek mají smysl. Věříme, že ocenění bude podnětem k hlubšímu zájmu veřejnosti o podstatu a principy památkové péče a inspirací pro další pozitivní kroky v této oblasti,“ vysvětlila generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Cenu za obnovu kostela sv. Kateřiny v Křižovatce převzal starosta obce Jan StrachotaV kategorii obnova památky, restaurování vybrala komise jako nejlepší příklad kostel sv. Kateřiny v Křižovatce v Karlovarském kraji. Cena NPÚ byla udělena obci Křižovatka a jejímu starostovi Janu Strachotovi zejména jako ocenění komplexního přístupu k obnově této stavby tvořící dominantu obce. Kostel sv. Kateřiny je jednou z nejstarších sakrálních staveb na Chebsku; obec jej v roce 2008 převzala od církve jako zcela zchátralý a za podpory místních obyvatel, kteří se pro změnu vlastnictví vyslovili v referendu, ho začala opravovat. Po statickém zajištění věže, odvodnění, opravě omítek, vstupních dveří, vitrážových oken a věžních hodin následovalo zabezpečení a oprava dřevěné kruchty, doplnění zastropení a restaurátorská obnova výmalby kostela. Dochovaný mobiliář včetně oltářního obrazu sv. Kateřiny byl restaurátorsky očištěn a konzervován. Práce na obnově skončily v roce 2013 položením nové dlažby a doplněním kostelních lavic. Po letech chátrání a nedostatečné údržby tak prošel kostel díky úsilí obyvatel obce v poměrně krátké době celkovou obnovou, která tuto významnou součást souboru středověkých sakrálních staveb na severozápadě Čech zachránila pro budoucí generace.

Generální ředitelka NPÚ Naďa GoryczkováV kategorii objev, nález roku vyhodnotila komise jako nejpozoruhodnější počin objev systému výpustí rybníku Jordán v Táboře. Za nález této ojedinělé středověké památky technického rázu bylo ocenění uděleno Husitskému muzeu v Táboře, které pod vedením Rudolfa Krajíce provedlo záchranný archeologický výzkum. Odkryté dřevěné konstrukce, jejichž nejstarší části jsou dendrochronologicky datovány do roku 1492, přinášejí zásadní informace o technickém řešení regulace vodního režimu v umělých vodních nádržích v pozdním středověku. Udělení Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro této památce zároveň upozorňuje na šíři našeho kulturního dědictví, jehož ochrana by měla být rozšířena na různé typy staveb.

Jako nejvýznamnější počin v kategorii prezentace hodnot byla vyhodnocena činnost Občanského sdružení Omnium v čele s Jakubem Dědem, které soustavně a dlouhodobě upozorňuje na výjimečnost architektonického souboru tzv. broumovské skupiny kostelů převážně z dílny Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů. Sdružení Omnium připravilo v loňském roce více než dvacet seminářů, prohlídek a dalších akcí věnovaných prezentaci a obnově kostelů a díky medializaci se mu podařilo poukázat na hodnoty a nutnost záchrany památek nacházejících se v poněkud opomíjené části republiky. Sdružení Omnium tak dlouhodobě výrazně napomáhá nejen postupné nápravě neutěšeného stavu tzv. broumovské skupiny kostelů, ale neúnavně podněcuje společenský zájem o kulturní dědictví vůbec.

Náměstek NPÚ pro památkovou péči Martin Tomášek (druhý zleva) předává jedno z oceněníV kategorii záchrana a obnova památky byla označena za nejzáslužnější počin záchrana části dvojvily bratří Čapků v Praze na Vinohradech a jejího unikátního inventáře zahrnujícího nábytek, umělecké předměty, knihovny, korespondenci, fotografie apod. Ocenění udělené městské části Praha 10 vyzdvihlo příkladný přístup městské části k záchraně mimořádně rozsáhlého autentického souboru připomínajícího Karla Čapka a další významné osobnosti. Důkladná inventarizace, dokumentace a příprava konceptu jeho budoucího využití navíc předznamenávají, že městská část zajistí kvalitní spravování domu včetně jeho zpřístupnění veřejnosti.

Cena NPÚ Patrimonium pro futuro pro osobnost památkové péče byla udělena prof. PhDr. Tomáši Durdíkovi, DrSc., in memoriam jako vyjádření zvláštní úcty jednomu z nejvýznamnějších českých a evropských archeologů medievistů. Od náhlé smrti Tomáše Durdíka, který se specializoval na českou hradní architekturu, hmotnou kulturu vrcholného a pozdního středověku i ochranu kulturního dědictví, uplynuly v těchto dnech dva roky a termín slavnostního vyhlášení Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro byl zvolen právě s ohledem na toto smutné výročí. O osobní vzpomínku na profesora Durdíka se podělil náměstek NPÚ pro památkovou péči a Durdíkův kolega z archeologického oboru Martin Tomášek: „Tomáš Durdík zanechal v každém, kdo měl možnost jej poznat, skutečně nezapomenutelný dojem. Bylo přitom jedno, zda je to kolega, student, amatérský zájemce o hrady či divák televizních pořadů, jejichž spoluautorem a průvodcem Tomáš Durdík byl. Trvalý dojem si odnesl snad každý. Tím, že jeho hlas ve veřejnosti odborné i laické již nezní, jsme všichni hodně ztratili,“ řekl Tomášek.

Generální ředitelka NPÚ se kromě Cen NPÚ Patrimonium pro futuro v řádných kategoriích rozhodla na doporučení odborné komise udělit dvě zvláštní ocenění; první z nich patří Vladimíru Moškořovi za obnovu zámku v Červené Řečici, která je prvním úspěchem dlouhodobé iniciativy směřované k záchraně památky, jejíž výsledky byly dlouho nejisté. Jeho příklad dokládá, že za památky se vyplatí bojovat i ve chvíli, kdy se to zdá nesmyslné. Navíc dokládá prospěšnost spolupráce soukromých majitelů (investorů) a zástupců NPÚ. Druhým zvláštním oceněním generální ředitelka zhodnotila rozsahem a kvalitou ojedinělou záchranu maleb Antonína Tuvory na stropě a stěnách tanečního sálu zámku Nebílovy. O pečlivě provedený restaurátorský zásah se zasloužila akademická malířka Karine Artouni se svým týmem.

Kontakt:

 • Mgr. et Mgr. Jana Tichá, tisková mluvčí NPÚ, 257 010 206, 724 511 225, ticha.jana@npu.cz

(Text zprávy ve formátu PDF)

Příloha:
Seznam nominovaných na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v jednotlivých kategoriích

Obnova památky, restaurování:

 • Stavební sanace zříceniny Nový Hrad u Kunratic a přemostění hradního příkopu
  Nominováni byli: odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy (dříve odbor rozvoje veřejného prostoru), pověřený pracovník Ing. arch. Anna Anděrová
 • Nástěnná a stropní výmalba tanečního sálu zámku v Nebílovech
  Nominována byla: ak. mal. Karine Artouni
 • Vestibul a sala terrena na zámku Trpísty
  Nominováni byli: stavební firma Bolid M, s. r. o., zastoupená Lukášem Havlíkem, a kolektiv restaurátorů
 • Kostel sv. Kateřiny, Křižovatka
  Nominováni byli: obec Křižovatka, starosta Jan Strachota
 • Areál Lorety v Rumburku
  Nominováni byli: Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Mgr. Klára Mágrová
 • Obnova židovských památek v České republice – projekt 10 hvězd
  Souborná nominace: Federace židovských obcí v ČR, koordinátor projektu Ing. Jan Kindermann

Objev, nález roku:

 • Nález systému historických výpustí v hrázi rybníka Jordán v Táboře
  Nominováno bylo: Husitské muzeum v Táboře
 • Středověké nástěnné malby v kostele sv. Havla v Kuřívodech
  Nominován byl: ak. mal. Václav Potůček, restaurátor
 • Archeologický odkryv základů duchovně-vzdělávacího centra Jednoty bratrské v Přerově
  Nominováni byli: Archaia Olomouc, o. p. s., spolu s Muzeem Komenského v Přerově

Prezentace hodnot:

 • Publikace Pozdně gotické kostely na rožmberském panství
  Nominován byl: autor knihy PhDr. Roman Lavička, Ph.D.
 • Výstava Zničené židovské památky severních Čech 1938–1989
  Nominována byla: Společnost pro obnovu památek Úštěcka
 • Občanské sdružení Omnium za soustavnou aktivizační činnost ve prospěch záchrany souboru tzv. broumovské skupiny kostelů
  Nominováno bylo: Omnium, o. s., Ing. Jakub Děd
 • Publikace Sgrafita zámku v Litomyšli
  Nominováni byli: Pavel Weisser (editor), Martin Boštík, Petra Lesniaková, Eliška Racková, Jiří Slavík, Jan Vojtěchovský (autoři)
 • Občanské sdružení Za krásnou Olomouc
  Nominováno bylo: Za krásnou Olomouc, o. s.
 • Sekce Zápisníček na internetových stránkách Archaia Brno, o. p. s.
  Nominován byl: kolektiv pracovníků Archaia Brno, o. p. s.
 • Výstava Opavské hradby s doprovodnou publikací a programy
  Nominována byla: Opavská kulturní organizace, p. o.

Záchrana a obnova památky:

 • Část dvojvily bratří Čapků čp. 1853 na Vinohradech, Praha 10
  Nominována byla: městská část Praha 10
 • Budova chlévů v areálu zámku Třebešice
  Nominováni byli: Ing. Igor Valda, Ing. Eliška Valdová, Vojtěch Valda, Nikola Valdová
 • Usedlost Žitovlice čp. 24
  Nominován byl: Ing. Otakar Otta
 • Areál lázní v Kyselce
  Nominováni byli: Lázně Kyselka, o. p. s., ředitel Miroslav Perout, DiS.
 • Hlavní oltář v kostele sv. Jiljí v obci Bezděz
  Nominováni byli: J. M. can. Mgr. Jan Nepomuk Jiřiště in memoriam, ak. mal. Alena Moravcová
 • Záchrana jihovýchodního torza zříceniny hradu Brandýs nad Orlicí
  Nominováni byli: město Brandýs nad Orlicí a Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí, o. s.
 • Vodní mlýn v Rybníkách
  Nominován byl: Ctibor Drápal, Rybníky
 • Zámek v Červené Řečici
  Nominován byl: Ing. Vladimír Moškoř
 • Soubor drobných sakrálních památek (kaple, boží muka) na Opavsku
  Nominováno bylo: občanské sdružení Za Opavu
 • Zřícenina hradu Starý Světlov
  Nominováni byli: František Koudelka, starosta Podhradí, a Martin Petrůj, konzervační práce


Metadata ke zprávě

Vloženo
23.9.2014 10:00
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Status novinky
bylo aktualizováno
Témata
obnova památek, památky a veřejnost, prezentace NPÚ, public relation
číslo
15179
Galerie obrázků

Patrimonium pro futuro - laureáti za rok 2013

Možnosti řazení

Kostel sv. Kateřiny v Křižovatce. Obec a starosta Jan Strachota získali ocenění Patrimonium pro futuro v kategorii obnova památky, restaurování

Tábor, horní výpusť rybníka Jordán. Za tento nález získalo Husitské muzeum v Táboře cenu Patrimonium pro futuro v kategorii objev, nález roku

Občanské sdružení Omnium a Ing. Jakub Děd získali cenu Patrimonium pro futuro v kategorii prezentace hodnot

V kategorii záchrana a obnova památky získala cenu Patrimonium pro futuro městská část Praha 10 za záchranu unikátního souboru vybavení části dvojvily bratří Čapků na Vinohradech

Za restaurování maleb v sále zámku Nebílovy získala ak. mal. Karine Artouni zvláštní cenu ředitelky NPÚ

Za obnovu zámku v Červené Řečici získal zvláštní cenu ředitelky NPÚ Ing. Vladimír Moškoř

Osobností památkové péče se stal a cenou Patrimonium pro futuro byl in memoriam vyznamenán prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. (1951-2012)

Kastelán nebílovského zámku Milan Fiala (vpravo) provedl hosty i interiéry, které na obnovu teprve čekají

dne: 23. 9. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Účastníci slavnostního předávání cen na nádvoří zámku v Nebílovech

dne: 23. 9. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Atmosféra těsně před začátkem slavnostního vyhlašování

dne: 23. 9. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Ing. Jakub Děd převzal ocenění za aktivizační činnost sdružení Omnium na Broumovsku

dne: 23. 9. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Pohled do sálu s restaurovanými malbami Antonína Tuvory, u mikrofonu moderátorka Naděžda Hávová

dne: 23. 9. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Cenu Patrimonium pro futuro za celoživotní dílo obdržel in memoriam prof. Tomáš Durdík. Na snímku přebírá plaketu z rukou generální ředitelky NPÚ paní L. Durdíková

dne: 23. 9. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Akademická malířka Karine Artouni obdržela zvláštní cenu generální ředitelky NPÚ za restaurátorskou obnovu výmalby sálu, v němž se letos předávání cen Patrimonium pro futuro odehrávalo

dne: 23. 9. 2014
foto: Anna Pavlíčková
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit