Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Fontes Nissae 2014, č. 2

20.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | okres Liberec | Liberec
FN_titul_hlavicka_big [2] 88x120
Začátkem února vstoupilo do distribuce druhé číslo Fontes Nissae 2014. Recenzované periodikum tak úspěšně uzavřelo jubilejní patnáctý ročník své existence. Obsah druhého čísla vycházejícího v posledních letech již tradičně v samém závěru roku tvoří tentokrát z větší části příspěvky kmenových autorů Národního památkového ústavu, kteří prezentují výsledky vědeckovýzkumné činnosti.

Nové číslo Fontes Nissae se zaměřuje především na nemovité i movité památky. Jejich osud v bývalých Sudetech po roce 1945 je nyní opět o něco jasnější díky bádání v pozůstalosti Josefa Scheybala, jehož první část publikovala Kristina Uhlíková z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Průzkumu novodobého hřbitova v Lučanech nad Nisou a jeho sepulkrální architektury se ujaly Jana Šubrtová a Zuzana Jakubcová. Běžně nepřístupnou renesanční hřbitovní kapli u hradu a zámku Lemberk probádali Ivan Peřina a Jana Šubrtová. Proměny podkrkonošských venkovských staveb v Jablonci nad Jizerou sledovali Tereza Konvalinková a Martin Ouhrabka. Malířským dílem i kresbou profesora pražské akademie výtvarných umění Karla Krattnera z přelomu 19. a 20. století s přihlédnutím k církevním námětům se zabývá Ivo Habán. Politické a především vojenské dějiny zastupuje život ing. Karla Šimona a jeho angažovanost během první světové války ve francouzské cizinecké legii, s nimiž seznamuje historik Pavel Kreisinger. Významné regionální publikace zmiňují recenze a zprávy o literatuře. Nechybí přehled vybrané bibliografie Libereckého kraje za rok 2013 od Václava Kříčka.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci se na přípravě, chodu a vydávání Fontes Nissae aktivně podílí od roku 2012. NPÚ se k účasti na recenzovaném periodiku významně přihlásil v roce 2014 také formou DKRVO v rámci úkolu Podpora recenzovaného periodika Fontes Nissae. Odborné periodikum vychází od roku 2000 a na jeho podobě spolupracuje od roku 2012 osm regionálních institucí. Fontes Nissae představují vědeckou publikační platformu zaměřenou na oblasti historie, památek a umění, přičemž pojítkem je především region, chápaný nikoli úzce na Liberecko a Jablonecko, ale s ohledem na záběr zainteresovaných institucí vnímaný volněji, jako celá oblast dnešního Libereckého kraje s logickými přesahy v rámci historických vazeb a souvislostí.

Vydavatelem Fontes Nissae je Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, na jeho podobě se spolupodílejí Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec.

Archiv starších ročníků je postupně doplňován na stránce periodika. Nové číslo je k dispozici ke čtení on-line.

Fontes Nissae XV, 2014, č. 2

Specifikace: celobarevná a dvoubarevná, lepená

Formát: 210×284 mm

Rozsah: 128 stran

Jazyk: čeština

Datum vydání: 12/2014

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

ISSN: 1213-5097

Obsah:

Kristina Uhlíková
Josef Scheybal a jeho role při konfiskaci movitých památek z majetku občanů německé národnosti po druhé světové válce. 1. část. Období 1945–1947. Studie

Zuzana Jakubcová – Jana Šubrtová
Hřbitov v Lučanech nad Nisou. K historii pietního areálu, několika hrobkám významných lučanských osobností a novodobé firemní kamenické produkci na Jablonecku. Studie

Pavel Kreisinger
Ing. Karel Šimon. Absolvent pražské techniky a český příslušník francouzské cizinecké legie za Velké války (1914–1918). Materiálie

Ivo Habán
Vizionář Karl Krattner a jeho tvorba na severu Čech. K souboru kreseb uložených na státním zámku Frýdlant. Materiálie

Tereza Konvalinková – Martin Ouhrabka
Proměny venkovské zástavby na území západních Krkonoš. Poznatky z plošného průzkumu vesnických sídel a lidové architektury. Materiálie

Ivan Peřina – Jana Šubrtová
Hřbitovní kaple u zámku Lemberk, nové poznatky z průzkumu stavby. Materiálie

Robert Filip
ONV Liberec a administrativně správní změny v okrese Liberec v letech 1960–1990. Část III. (1981–1990). Materiálie

ZPRÁVY
Anna Habánová
Světové válečné konflikty a jejich reflexe v Euroregionu Nisa

Jan Zdichynec
Pozdní baroko bez hranic: Klášter St. Marienthal, Filip Leubner a umění na Lužické Nise 1750–1800. Sankt Marienthal, 6.–7. listopadu 2014

Václav Kříček
Výběrový soupis literatury k dějinám Libereckého kraje za rok 2013

RECENZE A ZPRÁVY O LITERATUŘE
Miloš Hořejš
Marie Mžyková – Harald Skala. Des Fours: Valdštejnův plukovník a jeho potomstvo

Milan Svoboda
Piotr Oszczanowski. Pomnik chrześcijańskiego rycerza. Nagrobek Melchiora von Redern we Frýdlancie. Opus vitae Gerharda Hendrika z Amsterdamu

Anna Kašparová
Hana Chocholoušková. Česká beseda: krajanské sdružení rodáků a přátel Liberecka: 150 let činnosti pro český národ a Liberec
RESUMEMetadata ke zprávě

Vloženo
20.2.2015 10:10
Vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
Témata
architektura, dějiny umění, historie, kulturní krajina, lidová kultura, malířství, odborné publikace, věda, výzkum, vývoj
číslo
15779
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit