Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Navzdory času. Výstava přibližuje podporu obnovy památek Plzeňským krajem

16.10.2010 - 31.10.2011 | výstava | okres Plzeň-město | Plzeň
Navzdory_casu_13-bann 90x120
Výstava Navzdory času přibližuje pozitivní příklady obnoveného památkového fondu i kulturního dědictví v Plzeňském kraji za rok 2010.

Plzeňský kraj a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni otevřeli v mázhausu domu U Zlatého slunce, sídle NPÚ-ÚOP v Plzni v kolem poloviny listopadu 2010 další ročník výstavy zaměřené na společný postup při záchraně kulturního a architektonického dědictví v regionu. Letošní, již třetí ročník této série úspěšných prezentací pozitivních příkladů zachráněného architektonického dědictví či podpory kulturních projektů se rovněž v průsečíku setkává s oblastí cestovního ruchu. A právě cestovní ruch bude na výstavě letos prezentován poprvé. S ohledem na každodenní boj nás všech, jak pracovníků NPÚ, tak Krajského úřadu Plzeňského kraje, boj s časem, který často neblaze ovlivňuje nejen stav řady cenných památek, ale také tradiční regionální kultury, rozhodly se zúčastněné subjekty dát letos výstavě název NAVZDORY ČASU. Konkrétně výstava přibližuje návštěvníkům příklady záchrany historického a kulturního dědictví z dotačních programů Plzeňského kraje či oblast rozvoje cestovního ruchu. Všechna témata jsou klíčová jak pro život regionu, tak pro naši práci. I z toho důvodu přijali záštitu nad výstavou pánové Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje a Václav Koubík, člen rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Významná pro všechny, kdo se na výstavě podíleli, byla rovněž účast generální ředitelky NPÚ, Ing. arch. Naděždy Goryczkové na slavnostní vernisáži, konané v Plzni 16.11.2010.

Oddělení památkové péče Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK má jako hlavní náplň své činnosti ochranu a péči o kulturní a historické dědictví na území Plzeňského kraje. Každým rokem vyhlašuje již od roku 2003 Plzeňský kraj dotační programy na obnovu kulturních památek a historického fondu v památkových rezervacích a zónách na území Plzeňského kraje za účelem efektivního přispívání k zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek při jejich obnově. Program zaměřený na podporu obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí, ať kulturních památek, nebo nemovitostí neprohlášených za kulturní památku umístěných na území památkových rezervací a zón s důrazem na zachování památkové podstaty objektů a staveb drobné architektury místního významu je v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s koncepcí památkové péče Plzeňského kraje.

Finanční podpora je zaměřena na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky. Dotace je též poskytována na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek, a sice na obnovu umělecko řemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru, dále je dotaci možno poskytnout na podporu stavebně-historických a dendrochronologických průzkumů směřujících k hlubšímu poznání historické hodnoty a potřeby ochrany památkových objektů.

Ochrana a péče o kulturní a historické dědictví Plzeňského kraje je i hlavní náplní oddělení kultury Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK. Tento fakt je dán strukturou organizací, které Plzeňský kraj zřizuje a financuje – převážnou většinu z nich tvoří muzea a galerie, rozmístěné po celém území Plzeňského kraje, jež se zabývají sbírkotvornou činností.

Péče o rozvoj a propagaci regionální a venkovské turistiky či turistických cílů v Plzeňském kraji spadá do oblasti péče oddělení cestovního ruchu Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK.

Slavnostní vernisáž výstavy se konala v úterý 16.11.2010 od 16 hodin v sídle Národního památkového ústavu, ÚOP v Plzni v Prešovské ulici 7, v doprovodném programu vystoupili pedagogové Katedry hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni.

Výstava, která potrvá do konce října 2011, byla do poloviny května přístupná veřejnosti v sídle NPÚ-ÚOP v Plzni. V současné době (26.5.2011) se připravuje zpřístupnění výstavy na zámku v Chanovicích.


Tiráž výstavy:

  • Výstava Navzdory času (Z dotačních programů Plzeňského kraje k zachování kulturního dědictví a k podpoře kultury a cestovního ruchu v roce 2010)
  • připravil Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, s finanční podporou Plzeňského kraje
  • Realizace: Radovan Kodera (NPÚ-ÚOP v Plzni)
  • Spolupráce: Michal Černý, Pavlína Pospíšilová, David Růžička (NPÚ-ÚOP v Plzni)
  • Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje
  • Výstava se koná pod záštitou Milana Chovance, hejtmana Plzeňského kraje a Václava Koubíka, člena Rady Plzeňského kraje
  • Připravil: David Růžička, NPÚ ÚOP v Plzni, pracovník vztahů k veřejnosti, mobil: 777 252 586

Prohlídka výstavních panelů

(Redakční poznámka: Předkládáme Vám zde náhledy fotografických reprodukcí výstavních panelů. Omluvte proto možné nepřesnosti detailů zobrazení. Doporučujeme osobní návštěvu výstavy!)

Reprodukce panelů se otevírají do nového okna/záložky.

Navzdory času. Panel 2 Navzdory času. Panel 3 Navzdory času. Panel 4
Navzdory času. Panel 5 Navzdory času. Panel 6 Navzdory času. Panel 7 Navzdory času. Panel 8
Navzdory času. Panel 9 Navzdory času. Panel 10 Navzdory času. Panel 11 Navzdory času. Panel 12
Navzdory času. Panel 13 Navzdory času. Panel 14 Navzdory času. Panel 15 Navzdory času. Panel 16

"Virtuální" galerie výstav dostupných on-line.Metadata ke zprávě

Vloženo
26.5.2011 10:33
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
financování, obnova památek, odborná sdělení, odborné akce, popularizace, public relation, publikace NPÚ, publikace on-line
číslo
7466
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit