Přejít na: Obsah | Konec stránky

Mobiliární fondy

Mobiliární fondy jsou soubory památek, tedy věcí prohlášených za kulturní památku podle zákona 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a předmětů kulturní hodnoty, tj. věcí, které splňují kritéria zákona č. 71/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Společně pak tvoří movité vybavení památkových objektů.

Mobiliární fondy ve správě Národního památkového ústavu zahrnují téměř milion předmětů, které představují těžko vyčíslitelné historické, kulturní a umělecké hodnoty. Jde o předměty rozmanitých druhových skupin: např. obrazy, sochy, nábytek, osvětlovací tělesa, oděvy, zbraně a řadu dalších dokladů běžného života a každodenních potřeb našich předků. Pocházejí z různých časových období, byly na památkovém objektu shromážděné původními majiteli nebo svezené z jiných míst během padesátých letech 20. století. Veřejnost se s těmito předměty setkává při návštěvě hradů a zámků jako s vybavením dobových interiérů, dále při různých sezónních a tématických výstavách, může se o nich dočíst v odborné literatuře, ale i v časopisech a občas i v denním tisku.

NPÚ eviduje mobiliární předměty v programu CastIS speciálně vyvinutém pro potřeby památkové péče. Každý záznam obsahuje základní identifikační údaje o předmětu, jeho odborný popis a fotodokumentaci. Aplikace zahrnuje i údaje o pohybu předmětů a návaznosti na správu majetku. K záznamům lze připojit množství fotografií, digitalizované dokumenty všeho druhu vztahující se k předmětu, videozáznamy vypovídající o umístění předmětu v interiéru, zvukové záznamy u specifických druhových skupin předmětů atd.

Evidence není běžnému občanovi z bezpečnostních důvodů přístupná. Pokud však existuje oprávněný důvod, umožňují jednotlivá územní odborná pracoviště na základě souhlasu ředitele přístup k informacím i cizím osobám – badatelům za předem stanovených podmínek.