Přejít na: Obsah | Konec stránky

Movité památky

Movité kulturní památky tvoří nejpočetnější a širokou veřejností samozřejmě přijímanou část památkového fondu České republiky. Patří k nim umělecká výtvarná díla malířství, sochařství, stejně jako díla uměleckého řemesla, liturgické předměty, hudební památky, ale i technická díla, architektonické články ze zaniklých staveb, archeologické nálezy, apod.

Aktuální počet movitých kulturních památek není přesný, protože stále probíhá odborné zpracovávání zejména souborů zapsaných do státních seznamů, kdy leckdy byly do souboru zařazeny nesourodé věci a nyní se evidují samostatně. Evidenčně se počet se blíží 100 tisícům, s tím že každý mobiliární fond nebo historický knihovní fond je evidován pod jedním rejstříkovým číslem (obsahuje však obvykle k tisícům položek, které každá jsou movitou kulturní památkou).

Kvůli ochraně movitých památek před odcizením a ochraně vlastnictví není seznam movitých památek veřejný, lze do něj nahlížet pouze s písemným svolením vlastníka nebo z jiného doloženého právního titulu.

Movité kulturní památky se spolu s dalšími částmi památkového fondu České republiky, chráněnými zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, evidují v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.