Přejít na: Obsah | Konec stránky

Seznam ohrožených nemovitých památek

Národní památkový ústav zpřístupňuje pro veřejnost seznam ohrožených nemovitých památek. V seznamu jsou uváděny jen kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, převážně celky, případně jen ohrožené části. Seznam bude průběžně doplňován a aktualizován územními odbornými pracovišti zejména na základě projektu obnova identifikace nemovitých kulturních památek v České republice. Je otevřený a nelze ho zatím pokládat za úplný.

Zařazení kulturní památky do seznamu není projednáváno s vlastníky, kteří zůstávají v anonymitě. Je provedeno na základě odborného posouzení výhradně z hlediska ohrožení její památkové hodnoty. Zařazení na seznam není kritikou vlastníka kulturní památky, který v mnoha případech nenese vinu na jejím současném stavu.

Seznam není nabídkový katalog. V případě zájmu o získání a záchranu některé z uvedených kulturních památek nebo jejích částí musí zájemce sám vyvinout iniciativu a vlastníka nalézt a kontaktovat, Národní památkový ústav takové vztahy nezprostředkovává. Pokud je někomu známo ohrožení nějaké kulturní památky, která zatím v seznamu chybí, může zaslat informaci Národnímu památkovému ústavu, který prověří, zda jde o kulturní památku, posoudí stav jejího ohrožení a případně ji do seznamu zařadí.

Kontakty pro zaslání podnětu