Přejít na: Obsah | Konec stránky

Památkově chráněná území - památkové rezervace, památkové zóny, ochranná pásma

Památkově chráněná území jsou rozdělena do několika kategorií podle stupně ochrany a charakteru památek. Jde o památkové rezervace, památkové zóny a památkové ochranné pásmo.


Památková rezervace (PR)

 • Může mít podobu městské, vesnické, archeologické a ostatní památkové rezervace.
 • Představuje vyšší kategorii ochrany památkově hodnotného území.

Tato území se zpravidla vyznačují kompaktní, historickou zástavbou s velkým podílem architektonicky hodnotných staveb, z nichž mnohé jsou prohlášenými nemovitými kulturními památkami. Homogenní území rezervací bez výrazných novodobých stavebních rušivých zásahů se vyznačují zejména dochovaným historickým půdorysem, zástavbou v původních objemech a tvarech, včetně tvarů střech a podílu vegetační složky. V zájmu zachování svých hodnot tato území vyžadují poměrně přísnou a důslednou ochranu.

Podmínky ochrany jsou uvedeny v příslušných legislativních materiálech, v nařízeních vlády, na základě kterých byla tato území prohlášena za rezervace.

Chráněny jsou nejen jednotlivé kulturní památky (KP), ale i ostatní objekty a plochy, tj. historický půdorys sídla (parcelace, uliční síť); prostorová a hmotová skladba; urbanistická struktura; uliční interiéry; historické podzemní prostory (zejména sklepy, štoly); panorama s hlavními dominantami v blízkých i dálkových pohledech; historické zahrady a parky; prvky drobné architektury, materiály apod.

Příklady městské památkové rezervace (MPR)

 • Praha, Brno, Kutná Hora, Olomouc, Český Krumlov, Slavonice

Příklady vesnické památkové rezervace (VPR)

 • Pavlov, Petrov – Plže, Holašovice, Praha 5 – Stodůlky


Archeologická památková rezervace (APR)

(viz kap. ...)

Příklady archeologické památkové rezervace APR

 • Levý Hradec, České Lhotice, Břeclav – Pohansko


Ostatní památková rezervace (PR)

Jde o specifický případ, kdy nelze území ochrany jednoznačně zařadit.

Příklad

 • Kuks – představuje unikátní barokní kompozici sídelního, lázeňského a duchovního areálu včetně Betléma se souborem barokních soch od Matyáše Bernarda Brauna.


Památková zóna (PZ)

Může mít podobu městské či vesnické památkové zóny.

 • představuje nižší kategorii ochrany památkově hodnotného území.

Území sídelních útvarů nebo jejich částí se zpravidla vyznačují zachovalou půdorysnou osnovou a hmotovou strukturou s nižším podílem dochovaných původních historických staveb (historické jádro nebo jeho část, zástavba kolem náměstí).

Památkovou zónou vedle sídla může být i historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty.

Chráněny jsou nejen jednotlivé kulturní památky (KP), ale i ostatní objekty a plochy, tj. historický půdorys sídla (parcelace, uliční síť); prostorová a hmotová skladba; urbanistická struktura; uliční interiéry; historické podzemní prostory (zejména sklepy, štoly); panorama s hlavními dominantami v blízkých i dálkových pohledech; historické zahrady a parky; prvky drobné architektury, materiály apod.

Na vymezených plochách lze uplatňovat diferencovanou ochranu (tzv. území určující, doplňující a dotvářející).

Příklady městské památkové zóny (MPZ)

 • Sušice, Jáchymov, Bruntál, Jihlava, Třebíč, Svitavy, dělnická kolonie na okraji města Brumov-Zlín, vilová čtvrť Praha – Ořechovka, Barrandov, větší areál technických památek Žatec – předměstí, hodnotná část krajinného celku Lednicko-valtický areál, Chudenicko, Plassko

Příklady vesnické památkové zóny (VPZ)

 • Praha 8 – Staré Ďáblice, Plzeň 4 – Bukovec, Petrovice, Karlov


Památkové ochranné pásmo (OP)

Může se týkat nemovité kulturní památky, národní kulturní památky a památkově chráněného území.

Ochranné pásmo památkově chráněného území

 • slouží k ochraně obrazu památkově chráněného území.

Na základě určených podmínek může památková péče v území ochranného pásma památkově chráněného území regulovat stavební činnost a další zásahy, aby nebyly porušeny nebo ohroženy hodnoty tohoto území, např. panoramatické a dálkové pohledy.

Příklady

 • OP Pražské památkové rezervace, OP MPR Nové Město nad Metují