Přejít na: Obsah | Konec stránky

Památky s mezinárodním statusem

Památky s mezinárodním statusem jsou chápány ve smyslu kulturního dědictví s přiznaným nadnárodním významem. Tyto památky figurují na různých mezinárodních seznamech, sestavovaných na základě mezinárodních smluv a dohod. Jde především o kulturní statky zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, kulturní statky označené značkou Evropské dědictví a kulturní statky chráněné na základě druhého protokolu k Haagské úmluvě na ochranu kulturního dědictví při ozbrojeném konfliktu z roku 1954, přijatého 26. 3. 1999.

Kulturní statky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

Jsou jimi kulturní sídla a památky s přiznanou výjimečnou světovou hodnotou zapsané na tento seznam v souladu s mezinárodní úmluvou o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (Stockholm 1972). K roku 2014 se České republice podařilo nechat na tento seznam zapsat celkem dvanáct lokalit:

 • historické jádro Prahy (1992)
 • historické jádro Českého Krumlova (1992)
 • historické jádro Telče (1992)
 • poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou (1994)
 • historické jádro Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci (1995)
 • Lednicko-valtický areál (1996)
 • vesnice Holašovice (1998)
 • zámek a zahrady v Kroměříži (1998)
 • zámek v Litomyšli (1999)
 • sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (2000)
 • vila Tugendhat v Brně (2001)
 • židovské město a bazilika sv. Prokopa v Třebíči (2003)

Značka Evropské dědictví

Značka Evropské dědictví je iniciativou Evropské unie s cílem vytvořit vlastní prestižní seznam evropského kulturního dědictví. Kulturní statky označené touto značkou mají symbolizovat evropskou integraci, její ideály a historii. Označení má podtrhnout význam těchto statků a jejich společné sdílení v evropském prostoru. Česká republika na seznam dosud nominovala:

 • zámek Kynžvart
 • Baťův Zlín
 • bývalý průmyslový areál Dolní Vítkovice v Ostravě
 • Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Závěry rady o zavedení označení Evropské dědictví v rámci Evropské unie č. 2008/C 319/04 jsou dostupné na http://eur-lex.europa.eu/.

Kulturní statky pod zvláštní ochranou za ozbrojeného konfliktu (Haagská úmluva)

Jde o kulturní statky velkého významu pro lidstvo, u nichž je třeba zajistit příslušnou ochranu pro případ ozbrojeného konfliktu. Do mezinárodního rejstříku kulturních statků pod zvláštní ochranou jsou generálním ředitelem organizace UNESCO zapisovány pod samostatným pořadovým číslem podle zápisu, a to na základě oficiální žádosti smluvního státu. V době ozbrojeného konfliktu mají být opatřeny poznávacím znakem a zpřístupněny mezinárodní kontrole. Úmluvou je poznávací znak vymezen jako štít, dole zahrocený a úhlopříčně rozdělený na čtyři pole barvy královské modři a barvy bílé (více viz úmluva z roku 1954, hlava V, článek 16).


Spolupráce České republiky a UNESCO na poli kulturního dědictví

Česká republika je jako nástupní stát Československa členem organizace UNESCO od jejího založení 4. 11. 1945. V současnosti má stálou misi při UNESCO a Českou komisi pro UNESCO, která zprostředkovává mezinárodní styk mezi národními institucemi, odborníky a touto organizací. Spolupráce České republiky s organizací UNESCO v oblasti péče o kulturní dědictví je plně v kompetenci Ministerstva kultury ČR. Největší díl spolupráce je založen na naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, kterou bývalé Československo ratifikovalo v roce 1991.

Národní památkový ústav, generální ředitelství, referát památek s mezinárodním statusem

Na počátku roku 2009 byl na ústředním pracovišti (nyní generální ředitelství) Národního památkového ústavu zřízen samostatný referát památek s mezinárodním statusem s cílem systematicky zajišťovat agendy vázané na kulturní dědictví s přiznaným nadnárodním významem. Na národní úrovni zajišťuje referát:

 • koordinační služby k památkám s mezinárodním statusem,
 • sjednocuje péči o ně a provádí metodickou pomoc jejich vlastníkům a správcům pro naplňování požadavků vyplývajících z jejich významného mezinárodního postavení,
 • na základě požadavků MK ČR a řídících zahraničních center připravuje souhrnné informace o stavu těchto statků a navrhuje případná opatření k jeho zlepšení.

Činnost referátu je založena především na naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Z pověření MK ČR tak generální ředitelství NPÚ zpracovává podklady pro nominace kulturních statků České republiky na seznam světového dědictví v oblasti kulturního dědictví a jeho územní odborná pracoviště připravují podklady pro monitorovací zprávy k již zapsaným kulturním sídlům a památkám na seznamu.

Kontakt:

Literatura a jiné dokumenty ke stažení:

 • Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví, Praha 2001 –  http://previous.npu.cz/pp/dokum/icomos/
 • Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, Praha 2007 – PDF
 • Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, Praha 2009 – PDF (27 MB)


Užitečné webové odkazy:

www.arup.cas.cz

Archeologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

www.bcin.ca

BCIN

www.esteticas.unam.mx/CIHA

CIHA

www.culture2000.cz

Czech CCP (Česká kancelář Culture)

www.czechtourism.com

CzechTourism (oficiální turistická prezentace České republiky)

www.unesco-czech.cz

České dědictví UNESCO (sdružení)

www.docomomo-us.org

DoCoMoMo

www.e-a-a.org

EAA

www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/policies/HEREIN/default_en.asp

HEREIN

www.iccrom.org

ICCROM

ww.icomos.org

ICOMOS

www.iflaonline.org

IFLA

www.iucn.org

IUCN

www.mkcr.cz

Ministerstvo kultury ČR (MK ČR)

www.mzv.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV ČR)

previous.npu.cz

Národní památkový ústav (NPÚ)

www.czech.cz/cz/kultura/nejkrasnejsi-pamatky-a-zajimavosti/pamatky-unesco

Oficiální portál ČR k památkám UNESCO, provozovaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR

ec.europa.eu/culture

Program EU Culture

www.mnactec.com/ticcih

TICCIH

www.unep.org

UNEP

www.unesco.org

UNESCO

whc.unesco.org

UNESCO World Heritage Centre

www.unwto.org

UNWTO

 

Zkratky mezinárodních organizací a dalších institucí:

AAFU

Association des anciens fonctionnaires de l'UNESCO

Asociace bývalých úředníků UNESCO

BCIN

Bibliographic Database of the Conservation Information Network

Bibliografická databáze konzervační informační sítě

CIHA

Comité International d´Histoire de l´Art

Mezinárodní výbor pro dějiny umění

DoCoMoMo International

International Committee for the Documentation and Conservation of Monuments and Sites of the Modern Movement

Mezinárodní výbor pro dokumentaci a konzervaci památek moderního hnutí

EAA

European Association of Archaeologists

Evropská asociace archeologů

ICCROM

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurace památek

ICOMOS

International Council on Monuments and Sites

Mezinárodní rada památek a sídel

IFLA

International Federation of Landscape Architects

Mezinárodní federace krajinářských architektů

IUCN

World Conservation Union (pův. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)

Světový svaz ochrany přírody (pův. pro zachování přírody a přírodních zdrojů)

HEREIN

European Heritage Network

Evropská síť kulturního dědictví

MAN

Man and the Biosphere

Člověk a biosféra (program UNESCO)

TICCIH

International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage

Mezinárodní komise pro ochranu průmyslového dědictví

UNEP

United Nations Environment Programme

Program Spojených národů pro životní prostředí

UNEP-WCMC

World Conservation Monitoring Centre (UNEP)

Světové konzervační monitorovací centrum UNEP

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu

UNWTO

United Nations World Tourism Organization

Světová organizace cestovního ruchu

WHC

World Heritage Centre

Centrum světového dědictví

WHC

World Heritage Committee

Výbor světového dědictví