Přejít na: Obsah | Konec stránky

Nové publikace z oblasti památkové péče
LEDEN 2007


Sborník Národního památkového ústavu — územního odborného pracoviště v Olomouci

Sborník tematických příspěvků ke Zprávě o činnosti Národního památkového ústavu v roce 2006
Vyd.: Národní památkový ústav — územní odborné pracoviště v Olomouci
, Olomouc 2007
ISBN 978-80-86570-09-9

Obsah:

 • Jiří KALÁB:
  Lidová architektura Záhoří, s. 6
 • Jozef LAŠŠÁK:
  Historické skleníky v Olomouckém kraji, s. 11
 • Martina MERTOVÁ:
  Architektonický vývoj Mohelnice druhé poloviny 19. a ve 20. století, s. 14
 • Miroslav PAPOUŠEK, Tomáš VÍTEK:
  Poštovní přepřahací stanice s pojezdovou vozovnou a zájezdním hostincem v Loučné nad Desnou, s. 24
 • Eva PULKRTOVÁ:
  Sakrální památky na Zlatohorsku, s. 29
 • Tomáš VÍTEK:
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích, okr. Prostějov, s. 32
 • Tomáš VÍTEK:
  Raně gotický kostel ve Vidnavě, okr. Jeseník, s. 39
 • Robert PONČA, Viktor PONČA:
  Varhany v českých zemích, s. 43
 • Robert PONČA, Viktor PONČA:
  Technický stav varhan z hlediska jejich životnosti, poruch a užívání, s. 46
 • Robert PONČA, Viktor PONČA:
  Varhany s pneumatickou trakturou, s. 49
 • Petr LYKO:
  Pět pohledů na aktuální otázky reflexe varhan, s. 53
  • 1. Romantické varhany jako technický a umělecký fenomén, s. 54
   2. Památková péče ve vztahu k romantickým varhanám, s. 60
   3. Varhany v kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně v kontextu technologického vývoje nástrojů firmy Rieger v meziválečném období, s. 62
   4. K vybraným tendencím v soudobém varhanářství, s. 65
   5. K otázce tzv. romantických varhan v českých zemích z hlediska jejich taxonomického vymezení, s. 69
 • Resumé. Obrazová příloha


Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Průvodce

2., rozšířené vydání
Editoři: Lukáš BERAN, Vladislava VALCHÁŘOVÁ
Vyd.:
Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, Praha 2007. ISBN 80-239-6198-5.
304 s. Četné černobílé fotografie. Mapy. Formát 160x235 mm.

Prakticky vše se shoduje s prvním vydáním této vynikající a následováníhodné publikace. Obsah je rozšířen o 37 katalogových položek. Autoři slibují další vylepšení v budoucnu, na základě pokračujících výzkumů.

Oproti poznámkám k prvnímu vydání lze nyní ocenit doplnění datací u fotografických snímků.


Příprava vápenných malt v péči o stavební památky

Autor: Dagmar MICHOINOVÁ
Vyd.: Informační centrum ČKAIT
, Praha 2006
73 stran, il., formát A5

Publikace pojednává o přípravě staveništní vápenné malty cíleně pro potřeby památkové péče a profesionální údržby a obnovy historických fasád s vápennými omítkami. Je příspěvkem k znovuoživení již téměř zapomenuté tradiční řemeslné dovednosti přípravy a používání staveništních nehydraulických vápenných malt a k posílení prestiže vápna jako stavebního pojiva. Úvodem se připomínají základní fyzikálně chemické děje při přípravě a používání nehydraulických bílých vápen, upřesňují podmínky pro používání vápenných nehydraulických malt. Publikace seznamuje s některými historickými postupy přípravy vápenných malt a uvádí základní technologické kroky, které přispívají ke zlepšení vlastností nových vápenných malt. Stručně připomíná i obecnější principy přístupu k historickým stavebním materiálům. Je určena zejména stavebním firmám, které se specializují na údržbu a obnovu stavebních památek, restaurátorům, pracovníkům památkové péče, odborným školám a vzdělávacím institucím v oboru stavebních profesí i v oboru restaurování. Užitečnou pomůckou bude i pro projektanty v oboru stavební památkové péče a pro zájemce o environmentální stavění. Přínosem bude v neposlední řadě i pro investory.


Miloš Stehlík – Barok v soše. Výběr statí

Úvod, závěr a vybraná kapitola v něm. překladu Mette Dvorské, redakce Eva Dvořáková, grafická úprava Jarmila Marvanová
Vyd.: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně ve spolupráci se seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Brno 2006
Váz., 260 stran, formát 190x270 mm.
Prodejní cena 350 Kč.
ISBN 80-86752-44-5

Profesor Miloš Stehlík patří nepochybně mezi nejvýznamnější představitele oboru dějiny umění na Moravě v současnosti. V anglicky mluvících zemích by byl nazván doyenem, tj. osobou výjimečně kvalifikovanou svou prací spolu s dlouholetou zkušeností v určitém oboru. Toto oslovení ovšem není pouze vzletným označením, které se dostává člověku při blahopřání k jeho jubileu. Přináší si totiž s sebou i důležitý etický rozměr včetně důrazu na zakotvení v klasické evropské vzdělanosti.

Citace z úvodu ke knize, jehož autorem je prof. Jiří Kroupa dostatečně vystihuje, proč před zhruba 5 lety vznikla iniciativa vydat k blížícímu se jubileu 80 let prof. Miloše Stehlíka dva svazky. První Ars naturam adiuvans skutečně v roce Stehlíkova jubilea vyšel. Sborník prací jeho žáků a přátel je tematicky až na jednu výjimku věnován baroku, tedy období se kterým je badatelské úsilí Miloše Stehlíka neodlučně spjato.

Druhá část plánované dvojice – bibliografie samotného jubilanta, pro kterou zvolil název Barok v soše, však musela na svoje vydání počkat až do letošního roku. Profesor Stehlík svoje vybrané statě nejen pečlivě revidoval, ale doplnil je i řadou nových informací a především výběrem bohatého fotografického materiálu. Přestože je v publikaci použito několik desítek archivních fotografií, objel fotograf Miloslav Zavadil řadu především církevních památek na Moravě. Více než sedmdesát z nich vybral autor do publikace, a to především do její barevné přílohy.

Vedle 12 vybraných článků Miloše Stehlíka obsahuje kniha již citovaný zevrubný úvod Jiřího Kroupy, autorův závěr, kompletní bibliografii a biografii Miloše Stehlíka a jmenný a místní rejstřík.

Na obou svazcích se podílely dvě instituce, s nimiž Miloš Stehlík spojil celý svůj profesní život: brněnský památkový ústav a brněnská filozofická fakulta, resp. seminář dějin umění.

Seznam článků publikovaných v plném znění

 • 1 Osobitost moravského barokního sochařství
  Morava v době baroka, Brno 2004. Sborník příspěvků přednáškového cyklu v MG 2000.
 • 2 Pohled na sochařství moravského baroku
  Historická Olomouc a její současné problémy 5, Olomouc 1985, s. 151-161.
 • 3 Nové poznatky k tvorbě Giovanni Giulianiho
  Původní text publikovaný pod názvem Nuovi particolari dell´opera di Giov. Giuliani, In: Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity 19, F 14-15, 1971, s. 271-277.
 • 4 Barokní sochařství na Moravě a Itálie
  Barokní umění a jeho význam v české kultuře. Akta sympozia pořádaného Národní galerií v Praze 1991, s. 21-27.
 • 5 Matyáš Bernard Braun a Morava
  Matyáš Bernard Braun, 1684-1738. Sborník vědecké konference v Praze 26. a 27. listopadu 1984. Praha 1988, s. 159-163.
 • 6 Heinz, Pacák, Thény, Rohrbach nebo Tischler?
  Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity F 26-27, 1982-1983, s. 41-47.
 • 7 Moravské dílo sochaře Ignáce Langelachera
  Památková péče a ochrana přírody v Jihomoravském kraji. Brno 1989, s. 154-173
 • 8 Georg Raphael Donner a Morava
  Původní text publikovaný pod názvem Georg Raphael Donner in Mähren. In: Georg Raphael Donner 1693-1741. (Katalog výstavy), Wien 1993, s. 187-205.
 • 9 Slohová podstata sochařského díla Ondřeje Zahnera
  Opuscula historiae artium – Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, F 42, 1998, s. 7-26.
 • 10 Zahnerův okruh – Kammereit, Träger, Scherhauf
  Dvě barokní skulptury z valalšsko-meziříčského muzea. Umění a svět, 1959, s. 140-146.
 • 11 Hagenauerovo modelletto v Moravské galerii v Brně
  Původní text publikovaný pod názvem Das Hagenauer-Modelletto in der Moravská galerie in Brno. Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity 13, F 8, 1964, s. 197-202.
 • 12 Sochaŕské kresby Josefa Winterhaldera staršího a Ondřeje Schweigla
  Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity 35-36, F 30-31, 1987, s. 73-82.
 • 13 O podílu Vídně na sochařství klasicismu na Moravě
  Historická Olomouc a její současné problémy VI. Olomouc 1987, s. 217-227.


Sochař Lazar Widemann (1697-1769) a jeho dílo v západních Čechách

Autor: Viktor KOVAŘÍK
Vyd.: Plzeňský kraj
, Plzeň 2006
280 stran, bohatě ilustrováno, formát 210x280 mm
ISBN 80-239-7119-0

Jádrem monografické publikace je obsáhlý seznam prací významného představitele českého pozdně barokního sochařství, známých dnes na území Plzeňského kraje.

Vzorné zpracování literatury, pramenů, uměleckohistorického rozboru, účelně uspořádaného obsáhlého katalogu. To vše v přehledné a elegantní střízlivé grafické úpravě a ve skvělém technickém provedení, s výtečnými reprodukcemi.

Příkladná práce nepochybně přispěje i k úrovni památkové péče o sochařské památky, z nichž zejména velká část exteriérových děl je velmi ohrožena povětrností i vandalismem.


Výroční zpráva 2005 – Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Editoři: Zdeněk DRAGOUN, Petr VAŇOUS
Nakladatel: Aula, Zdeněk Cibulka – Týnská literární kavárna, Praha 2006
95 stran

Obsah:

 • Jana RŮŽIČKOVÁ:
  Nové poznatky v otázce stavebního vývoje novoměstského opevnění v období dokončovacích prací na opravě bastionu XXXI, s. 5
 • Ladislav ŠPAČEK:
  Zničení výkladce v Hybernské ulici, s. 8
 • Ladislav ŠPAČEK:
  Kopie výkladce v Rytířské ulici, s. 10
 • Helena ČIŽINSKÁ:
  Pánský módní salon Kníže & Comp., s. 12
 • Jan BALÁČEK:
  Bývalá usedlost Zlatnice v Dejvicích, s. 18
 • Martina BÁRTOVÁ:
  Areál Gröbeho vily v Havlíčkových sadech, Vinohrady (čp. 58, 60, 2188 – nemovité kulturní památky. Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice), s. 22
 • Martina BÁRTOVÁ:
  Rekonstrukce radnice Městské části Praha 2, Vinohrady (čp. 600, 580, 566, nám. Míru 20, Jugoslávská 20, 22, Praha 2, Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice), s. 29
 • Lucie HOLÁ:
  Oprava krovu čp. 598/I v Celetné 11 podmíněná okolnostmi, s. 34
 • Lucie HOLÁ:
  Restaurování fasády České spořitelny v Rytířské ulici na Starém Městě čp. 536/I, s. 37
 • Jan Jakub OUTRATA:
  Kostel sv. Františka v Krči (Na Habrovce), s. 40
 • Josef HÁJEK:
  Soupis pamětních desek v hl. m. Praze - zpráva o stavu úkolu "ante finitum", s. 48
 • Iva DRYKOVÁ:
  Celková rekonstrukce Ústavu zemědělských a potravinářských informací čp. 100, Slezská 7, Praha 2 – Vinohrady – barevné řešení interiérů, s. 56
 • Lubomír SOCHOR:
  Zdařilý novotvar v areálu hřbitova v Praze 8 – Ďáblicích, s. 60
 • Zdeňka MALÁ:
  Rekonstrukce zahrady Kinských, s. 65
 • Zdeněk DRAGOUN:
  Zbytky středověké zástavby domu čp. 669/I v Rybné ulici na Starém Městě, s. 69
 • Michaela SELMI-WALLISOVÁ:
  Výzkum v ulici Na Slupi, s. 72
 • Martin OMELKA:
  Prezentace výsledků zpracování archeologického výzkumu ve Šporkově ulici čp. 322/III, s. 77
 • Jan HAVRDA, Michal TRYML:
  Renesanční jímka z pražské Malé Strany, s. 79
 • Jan HAVRDA:
  Archeologický výzkum v Liliové ulici v domě čp. 248 na Starém Městě pražském, s. 89


Památky Karlovarského kraje. Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji

Autoři: Karel KUČA, Lubomír ZEMAN
Vydal: Karlovarský kraj
, Karlovy Vary 2006
592 s., bohatě il. (odhadem cca 2500 barevných fotografií, map, plánů staveb, atd.), formát A4.
ISBN 80-239-7652-4

Pro naši památkovou péči je publikační činnost bohužel tradičně jedním z okrajových (až bolavých) témat. "Ve světě" už je řadu let zřejmé, že pro tento obor lidské činnosti jde o významnou aktivitu, svým způsobem existenční a nezastupitelnou. Pochopení veřejnosti stálo na počátku a je základem trvání státního systému památkové péče. Pozitivní ovlivnění či vstřícná komunikace památkářů s veřejností (když už připustíme existenci této hranice) jsou možné jen cestou otevřenosti a předkládání srozumitelných informací. Každý nemusí tuto tezi přijmout, avšak nemohlo se jí dostat intenzivnějšího dokladu, než je vydání této obdivuhodné publikace.

Prodej se zatím předpokládá v omezeném rozsahu v Karlových Varech. Předpokládaná cena 1415 Kč. (Tyto údaje případně upřesníme.)

Informace o publikaci na webu vydavatele.


industriál_paměť_východiska

Autoři: Eva Dvořáková, Benjamin Fragner, Tomáš Šenberger; Fotografie Pavel Frič
Grafická úprava: Miroslav Kloss. Texty jsou v závěru knihy přeloženy do angličtiny.
Vydává nakladatelství Titanic, distribuuje Grada.
Rozsah 256 stran (na matné křídě 150g). Formát 300 x 225 mm.
ISBN 978-80-86652-33-7
Doporučená cena 748 Kč. Žádejte u svého knihkupce.

Velká popularizační publikace si klade za cíl seznámit širokou laickou veřejnost s velmi aktuálním tématem průmyslového dědictví a novými trendy v jeho chápání. Kniha však není pouhým historickým přehledem architektury a typologie industriálních staveb v návaznosti na odpovídající technologie jednotlivých průmyslových odvětví, nebo nostalgickým pohledem na to, co zbylo z průmyslové éry v naší paměti. Název – od osmdesátých let s nadsázkou používané pojmenování – industriál naznačuje, že ohrožená nebo už zanikající technická monstra a jejich bizarní atmosféra se stávají i novým východiskem, od stavebních konverzí po alternativní uměleckou inspiraci.

Barevné fotografie Pavla Friče zachycují autentický stav některých průmyslových objektů a areálů v České republice v rozmezí let 2003 až 2006. Jednotlivé kapitoly s lapidárními názvy Pece – Těžní věže – Mlýny – Voda a energie – Voda a město – Cukr, líh, olej, maso – Haly – Etážovky – Pivo představují formou obrazových a textových medailonků charakteristické industriální stavby, doplněné v úvodu každé kapitoly užitečnými historickými souvislostmi a archivními fotografiemi na sociální téma. Vstupní esej PhDr. Benjamina Fragnera nabízí kromě přehledu dějin industrializace také nástin vývoje názorů na záchranu mizejících hodnot průmyslového dědictví a současně nastoluje řadu znepokojivých otázek naší postindustriální současnosti.

Kniha těží z mnohaletého bádání památkářů, teoretiků a historiků architektury z okruhu Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT v Praze a bude provázet po celý rok 2007 oslavy 300. výročí ČVUT včetně prestižního mezinárodního bienále a konference Industriální stopy v září 2007.


Ochrona Zabytków, 2006, č. 3

Z obsahu:

 • Interiéry sanatoria v Trebichově, dílo Henryho van de Velde. Výzkum a konzervace v letech 2004-2005. Vynikající gesamtkunstwerk secese.
  1906:

  zadní průčelí:

  zábradlí schodiště:
 • Ikonografie a konzervace malovaných stropů dřevěného kostela v Bogušicích u Rawy Mazovské. Stavba zůstala zachována prakticky beze změny od doby výstavby v roce 1558.
 • Malby na kůře v Austrálii, jejich technika a konzervace.
 • Základní postupy průběžné údržby vnitřního vybavení kostelů, ochrana stavby jako prevence škod.
 • Identifikace mramoru náhrobku Vladislava Jagelly z doby kolem roku 1420 v katedrále na Wawelu. Červený mramor je podle všeho italského původu.
 • Velkopolské plynárny. Pozoruhodný přehled staveb většinou historizujících, nejednou s pozoruhodně zachovaným technickým vybavením.
  Poznaň:


Denkmalpflege Informationen, B, č. 135, November 2006

 • Obr. na obálce:
  Centrum Řezna,
  od roku 2006 na Seznamu světového dědictví

Nový objemný svazek úředního a odborného zpravodaje Bavorského zemského úřadu památkové péče (100 stran formátu A4). Časopis je skutečně výjimečný tím, s jakou intenzitou referuje o aktuálně probíhajícím dění v bavorské památkové péči. Je velká škoda, že nevychází v elektronické verzi (vydáváno je podle tiráže ohromujících 5500 výtisků, zřejmě ve velkém distribuovaných na úřady všech stupňů a partnerským kulturním institucím).

Můžeme tak prakticky bezprostředně sledovat reakce na přijetí nového zákona, týkajícího se obecních správ, značně oklešťujícího pravomoci památkového úřadu. Generální konzervátor Egon Johannes Greipl uzavřel v době příprav zákona svou řeč před příslušným výborem bavorského sněmu zvoláním, že navrhovaný právní dokument dělá z památkového zákona cár papíru a on sám se svými spolupracovníky bere návrh jako úder do tváře. Připojeny jsou četné reakce odborníků a novinářů, většinou kritické vůči postupu zákonodárců.

Sešit je ovšem uveden článkem prof. Greipla, bilancujícím vývoj bavorské památkové péče v posledních dvaceti letech. Bohužel je zřejmé, že po celou dobu je památková péče v Bavorsku vystavována politickému tlaku a omezením personálu, snižováním rozpočtu a slučováním pracovišť. Bavorská památkový zákon z roku 1973 byl v mnoha zemích přijímán jako vzor pro ustavení moderní památkové péče. Avšak zřejmě již od roku 1977 se počala projevovat snaha politických (a části privátních) sfér oklešťovat impozantní rozpočet i pravomoci památkové péče. Prof. Greipl i číselnými údaji (dotace, personální stav) ukazuje, jak památková péče postupně ztrácí na síle a významu, ačkoliv na potřebnost působení památkového úřadu poukazují prakticky všechny osoby dotázané v anketě.

Nepříznivý vývoj v Bavorsku se projevuje i v tradiční kapitole zpravodaje o administrativních a personálních změnách. Dokonce jsou rušeny některé dílny (restaurátorů/archeologů).

Domnívám se, že je třeba z toho vyvozovat i určité varování pro naši památkovou péči, která zejména v důsledku své nízké vnitřní odborné jednoty může být celkem snadno zasažena velmi citelně. Naše památková péče by rozhodně měla být nepominutelným partnerem MK při všech úvahách o návrzích změn, ať už by pocházely od MK, architektů, restaurátorů...

Určitou výhodou pro bavorské památkáře oproti situaci u nás je ochota se vzájemně ve "svém" zpravodaji informovat. Tak opět kromě zpráv o aktuálních objevech, opravách či dilematech (archeologické památky včetně problematiky fyzické i právní ochrany nezkoumaných památek, architektura 2. poloviny 20. století, historické zahrady, další rasantní zásahy v historickém prostředí Pasova) defilují další sdělení (13.7.2006 zapsáno centrum Řezna na Listinu světového dědictví, restaurování historických jevištních modelů z Muzea Richarda Wagnera). Skupina příspěvků se věnuje 30. výročí vzniku Zemského úřadu pro nestátní muzea v Bavorsku (organizace, finanční podpora, aktuality), hodnocení Dne otevřených památek 2006. Za pozornost stojí také referát o kolokviu k přípravám stoletého jubilea úřadu, slibující, že oslavy výročí v roce 2008 budou skutečnou odbornou událostí roku.

Časopis je opět záviděníhodně obsáhlou informací o dění v úřadu i naléhavou veřejnou prezentací jeho postojů.


Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana

Odborné a metodické publikace, svazek 32
Autoři: Petr KOUKAL a kol.
Vyd.: NPÚ-ÚP, Praha 2006

80 stran, barevné il., formát A5

Další z řady metodických materiálů státní památkové péče.

Prodejní cena 45 Kč. Prodej zatím v redakci ústředního pracoviště NPÚ, během několika dnů i ve významných knihkupectvích.

Verze pdf ke stažení zde v oddílu Download.


Webjournal on Cultural Patrimony, 2006, č. 2

WWW

 • Historický urbanismus Taorminy (Sicílie) a Kyrenie (Kypr)
 • Devastace památek v Kosovu
 • Byzantská a raně islámská zástavba v Khirbat Shuwayka (Izrael)
 • Stav a zacházení s historickým dědictvím v souvislosti s válečnými konflikty v Izraeli
 • Ke stavu archeologických nelezišť v Pákistánu
 • O stavu a zacházení s historickou architekturou v centru Hanoje
 • K významu Haagské konvence
 • A jiné…


Conservation, roč. 21, 2006, č. 3

Časopis Gettyho konzervačního institutu.

Stav výzkumu a ochrany prehistorických skalních maleb.


Po vodě, po ztezce – historické obchodní trasy

časopis německé nadace pro památkovou péči on-line.

Lednové číslo.


Denkmalpflege, roč. 64, 2006, č. 1-2 (200 s.)

Časopis je zajímavý mj. i proto, že přináší bilance vývoje (organizace i činnosti) památkové péče v jednotlivých spolkových zemích Německa od pádu "železné opony" (1990-2005) (s. 83-164). Právě po těchto informacích byla docela sháňka, když se před rokem začalo u nás s hektickými přípravami "nové koncepce" naší památkové péče. Na takové kroky je nepochybně třeba se připravovat (i když je skoro pravděpodobnější, že k něčemu takovému nakonec bude docházet nečekaně a pod extrémním tlakem). Porovnání situace v Německu je k tomu velmi vhodné, protože z nejrůznějších důvodů jsou tam peripetie vývoje v různých zemích značně rozdílné. Články jsou podány hutně a věcně, i když uspořádání materiálu není zcela jednotné; to však v zásadě není na překážku.

Sešit je ovšem uveden obsáhlými referáty o programu a jednání výročního sněmu Jednoty zemských památkářů ve Spolkové republice Německo (s. 5-28), konanému v Saarbrückenu na mnohoslibné téma "památková péče na hranicích – bez hranic?". Pořadatelé i přispěvatelé evidentně bohatě využili četné nabízené možnosti (blízkost hranice Německo/Francie s pozůstatky válek; rozhraní památkové péče s dalšími obory – architektura, urbanismus, politika; nová výstavba zaniklých památek – zejména po druhé světové válce; vztah památkové péče k světovému dědictví UNESCO; mezinárodní spolupráce při ochraně a výzkumu).

Skutečností, že v Německu proběhlo v roce 2006 mistrovství světa v kopané, jsou motivovány referáty o "sanaci a modernizaci" Olympijského stadiónu v Berlíně (s. 29-42), o problematice péče o Olympijský park v Mnichově (s. 47-68), památkově chráněný od roku 1998, a Sportovní fórum v Lipsku (s. 69-74).

O složité situaci v Berlíně, stále na mnoha místech poznamenaném následky druhé světové války, vypovídá rozbor a úvaha "Fragment jako exponát – Akademie umění na Pařížském náměstí v Berlíně" (s. 75-82). Stavba prodělala dramatický stavební vývoj, spíše postupnou degradaci.

Pravidelná rubrika "Aktuálně" referuje o významnějších akcích památkové péče v jednotlivých spolkových zemích (z "atypických" příkladů uveďme elektrárnu s dieselovým pohonem z let 1926-7, zachráněnou v poslední chvíli, obnovu aerodynamické laboratoře leteckého konstruktéra Heinricha Focke, nemocnici ve Schwerinu, továrnu na výrobu bižuterie a řetízků ke kapesním hodinkám).


Burgen und Schlösser, roč. 47, 2006, č. 4 (s. 185-252)

Web časopisu.

Sešit tentokrát kromě zájemců o historické hrady poskytuje podstatně více informací i památkářům. Základem obsahu je totiž skupina článků o reálných rekonstrukcích dávno zaniklých hradů, v minulých letech archeologicky prozkoumaných. Je pravdou, že téma rekonstrukce zničených staveb je pro naši památkovou péči poměrně velmi citlivé, podobně jako otázky prezentace archeologických nálezů na původním místě. Vypjatě konzervační přístup vede až k zabránění takovým záměrům. Na druhé straně je zřejmé, že často i pro odborníka, ale určitě pro běžného zájemce, o kterého snad v neposlední řadě jde i památkové péči, je těžké, ba nemožné na základě nějakých "vyznačených" základů v lépe či hůře udržovaném trávníku nebo pozorováním odkrytých nálezů pod nějakým přístřeškem si vytvořit představu o původním vzhledu objektu. Jde přitom např. o představu o tom, jak na pozorovatele působí velikost stavby, protože to skutečně není možné na základě sebelepší kresby; moderní počítačové metody zobrazování snad časem přinesou uspokojivé výsledky. Instruktivní fyzické rekonstrukce samozřejmě provázejí archeologii zejména od počátku 19. století (zprvu především antické památky) a jsou i jedním ze žánrů památkové péče. V posledních desetiletích se rozvinul obor experimentální archeologie, jejímž výsledkem jsou nejen postavené objekty, napomáhající pochopení vzhledu neexistujících staveb, jejichž relikty byly zkoumány tradičními metodami archeologie, ale i seriózní studium pracovních postupů při výstavbě a často pak i "rekonstrukce" života lidí v dávných obydlích či jiných staveních.

K posledně jmenované oblasti se vztahuje článek Thomas BITTERLI-WALDVOGEL: Guédelon – Stavba hradu ve 21. století (s. 198-207). Referuje o postupu výstavby hradu, podnikané ve Francii (v lokalitě Collines de Puisaye) zcela nově, od základů, ovšem s plným uplatněním materiálů i metod, obvyklých na počátku 13. století. To odpovídá i zvolené dispozici s nárožními válcovými věžemi a bránou mezi dvěma věžemi s poloválcovými čely ("typický" hrad doby krále Filipa Augusta). Na základě podrobného studia několika staveb jsou pečlivě napodobeny všechny postupy a konstrukce (zdivo se stavebním lešením, kamenické práce, malta a její příprava, tesařské či kovářské prvky /vč. výroby nářadí/, střešní konstrukce a krytina, klenby, šneková schodiště, podlahy). K transportu materiálu je používán jeřáb poháněný šlapacím kolem. Přitom je možné zejména si učinit výtečnou představu o pracnosti jednotlivých operací (časové nároky, počty pracovníků). Přitom je staveniště hojně navštěvováno odborníky a je i "atrakcí" pro zástupy turistů. Přitom bylo potřeba jak při práci, tak při zajištění návštěvnického provozu dodržovat bezpečnostní předpisy.

Článek je doplněn instruktivními snímky, dokumentujícími řadu detailů během stavby. Jednotlivé kroky stavby jsou popisovány s uvedením řady technických detailů. Autor upozorňuje, že cenné poznatky nejsou ve všem všudy porovnatelné se situací na jiných místech (pomineme-li rozdílné výtvarné požadavky, liší se zejména používané materiály, jejich dostupnost a zpracovatelnost).

Tento článek lze rozhodně doporučit pozornosti!

 • Staveniště

   
 • Zdivo s lešením

   
 • Stavební jeřáb

   
 • Vyzdívání výbehů klenby a šalování klenebních kápí.

   

Pokračováním rekonstrukce drobného dřevěného hrádku byla výstavba předhradí – Stefan UHL: Předhradí "Bachritterbrugu" v Kanzachu. Pokračování rekonstrukce středověkého dřevěného hradu v Kanzachu, okres Biberbach (s. 208-225) / Bádensko-Württembersko. Autor obsáhle seznamuje s postupem prací, z něhož plyne "modernější" přístup k výstavbě než v Guédelon (základy jsou zčásti železobetonové), přičemž ovšem řada řemeslných prací je prováděna s velkou pečlivostí a na základě precizních výzkumů (např. tesařské konstrukce).

Rekonstruovaný hrádek je využíván také ke studiu a prezentaci běžného života v drobné tvrzi s nevelkým hospodářstvím – Sven-Hinrich SIEMERS: Bachritterburg v Kanzachu – všední den venkovského rytířského sídla (s. 226-229). Autor referuje o četných aktivitách, dnes již podnikaných ve spolupráci s obdobně zaměřenými osobami či institucemi.

K tématu uváděn odkaz: http://www.facing-the-past.com/

O tom, že i v německé památkové péči je termín "rekonstrukce" zdomácnělý, ale že též mají potíže s nejednoznačným chápáním jeho významu, svědčí článek Hermann WIRTH: Wiederaufbau, Nachbau oder Fantasiegestalt – Die Funkenburg in Thüringen und die Pfalz Tilleda in Sachsen-Anhalt (s. 229-232). V příspěvku jsou porovnávány různé způsoby rekonstrukce a znázornění původního stavu.

Zatím (?) jen v rovině jednoduché prezentace naleziště a obrazových rekonstrukcí zůstaly výzkumy dolnosaského hrádku – Dietrich ALSDORF: "Dannsee" – die Burg des "Isern Hinnerk" bei Beckdorf (Landkreis Stade) (s. 186-192). Hrádek loupeživého rytíře byl pro archeologický výzkum příhodný proto, že byly do jisté míry známé okolnosti jeho zániku (při trestné výpravě v roce 1310). Přitom se v souvislosti s pověstmi o činech majitele udrželo v lidové paměti povědomí o místě hrádku. Vzhledem k tomu, že nevelký areál (na ostrůvku v dnes již vyschlém jezírku uprostřed rozsáhlé bažiny) neprošel velkými úpravami, přinesl výzkum mnohé poznatky o zajištění jeho obrany, ale i o postupu zániku.

O aktuálních událostech při památkové péči o hrady či zámky přináší tradiční rubrika Stavební památky ohrožené – zachráněné. Např. teplovzdušné vytápění na hradu Wolfsölden (BW).

Výstavy, konference, recenze.


Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt, roč. 14, 2006, č. 2

Web vydavatele.

Časopis tradičně imponuje pečlivým výběrem příspěvků, názorně reprezentujících pozici oboru památkové péče, jakož i výtečným redakčním a technickým zpracováním.

Z obsahu:

 • Přehledný "katalogový" článek o středověkých podlahách v Sasku-Anhaltsku (stav zachování, materiály, technologie a možnosti zachování a péče). Querfurt, Magdeburg, Halberstadt, Gernrode, Oldenburg, Nienburg. Náhrobní desky.
 • Ke stavebnímu vývoji vesnického kostela v Gutenswegen. Kostel s románským westwerkem prošel řadou stavebních úprav.
 • "Nekrolog" zemské psychiatrické léčebny Nietleben u Halle. Rozsáhlý areál z druhé poloviny 19. století postupně zaniká.
 • 150 let památkové péče ve Wernigerode.
 • Restaurování sochy Rolanda v Halle. Výsledky průzkumu.
 • Konverze rozsáhlého historického průmyslového areálu – pivovaru v Desavě. Kulturní a sportovní zařízení.
 • O činnosti vlasteneckých spolků při záchraně památek.
 • Průzkum a sanace gotického objektu kancléřství na dómském náměstí v Halle (nálezy četných gotických architektonických článků).