Přejít na: Obsah | Konec stránky

Nové publikace z oblasti památkové péče
ČERVENEC 2007


Katalog lidové architektury, část sedmá. Okres Hodonín

Autor: Antoní KURIAL
K vydání připravila a texty zpracovala: PhDr. Věra KOVÁŘŮ

Vyd.: NPÚ-ÚOP v Brně, Brno 2007
120 stran, formát 230x290 mm
ISBN 978-80-86752-52-5

Prodejní cena: 150 Kč.

OBÁLKA (pdf)

V druhé polovině 40. let 20. století profesor Antonín Kurial se svými studenty mapovali (zaměřovali, fotografovali, zakreslovali) lidové stavby, již tehdy valem mizející z našich vesnic. Vydávání edice, v níž byly tyto památky publikovány po jednotlivých okresech, zpomalilo a nakonec úplně zbrzdilo úmrtí Antonína Kuriala. Vyšlo tak pouze 6 dílů: Gottwaldov, dnes Zlín (1978), Brno-město (1979), Brno-venkov (1979), Blansko (1979), po smrti prof. Kuriala v roce 1983 Uherské Hradiště (1986), a jako dosud poslední Vyškov (1989). Úvodní slovo psali různí ředitelé, na redakci se vystřídali různí pracovníci tehdejšího Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody. Koncepce katalogů a jejich grafická podoba zůstala však stejná. Zajímavostí je, že v prvních dílech bylo uvedeno, že středisko vydává publikaci jako účelovou pro služební potřeby. Tento účel postupně slábl úměrně k postupující likvidaci lidových staveb, aby publikace získaly nový účel – dokumentární a badatelský. Podklady pro další díly zůstaly ležet v archivu a přestože se čas od času mluvilo o tom, že by bylo dobré práci dokončit, bylo zejména začátkem 90. let 20. století v publikační činnosti tolik prázdných míst, která bylo potřeba vyplnit, a tolik jiných úkolů, že lidová architektura musela počkat…

Dočkala se až v novém století, a to v druhé polovině jeho prvního desetiletí. Iniciátorkou a autorkou textů k sedmému dílu věnovanému okresu Hodonín je dlouholetá pracovnice památkového ústavu, odbornice na lidovou architekturu Věra Kovářů. Vydavatel zachoval grafickou podobu publikace včetně formátu, obohatil publikaci o podrobný obsah, mapu okresu s vyznačením památek, indikačními skicami jednotlivých lokalit a především o anglický překlad.


Research News 6, jaro 2007

Výzkumy anglických památkářů (pdf).


Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu, roč. 37, 2007, č. 1

Vydává KZSP

Z obsahu:

 • Kateřina BEČKOVÁ:
  Komikem proti své vůli. K působení Mgr. Kněžínka v čele magistrátní památkové péče, s. 4-5.
  Stanovisko Klubu ze dne 27.4.2007 s několika poznámkami. Nevhodné postupy či zásahy ředitele památkového odboru magistrátu jsou asi otázkou do diskusí, nebo je možná Klubem jejich význam zveličován, protože jinak by k nim asi nemlčelo MK ani památkové instituce, odborně způsobilejší pracovníci MHMP by psali petice za odvolání ředitele, atd.
 • Richard BIEGEL:
  Mrakodrapy v Holešovicích, s. 6-10.
  Komentář k jedné z pražských "kauz", nejspíše souvisejících s nezájmem magistrátu na vypracování kvalitních regulací (územním plánu), respektujících památkové kvality Prahy. Současně se ovšem vyjevuje neinformovanost a neznalosti na straně těch, kteří by chtěli Prahu svými novostavbami poškozovat (těchto neznalostí spolu s jen částečnou schopností řady lidí chápat souvislosti se zřejmě využívá ve sloganech typu "jen z opravdu vysokého věžáku získáte krásnou vyhlídku na Prahu"). Autor např. volá po širší diskusi o podobných záměrech – zřejmě předpokládá, že tak by se došlo k přesnějšímu posouzení a správnějšímu výsledku. Je však možné, že absence informací a osvětového působení ze strany památkové péče by situaci ještě jen zhoršila.
  (Přísun kvalitních informací ze strany památkářů zřejmě není dostatečný. Místo toho slýcháme odpudivě přehlíživé posměšky památkářů na adresu těch, kdo památkové hodnoty nechápou. Jenže vstřícnost k památkám je – odhaduji – z 90% závislá na absorbovaných informacích /je jedno, jestli přijdou z vyprávění babičky nebo z některého "Herouta"/; také památkáři, kteří se honosí nějak vylepšenou schopností vnímat hodnoty památek, vděčí za svou "orientaci" především informacím, které během dosavadní části života úměrně své povaze absorbovali. Z těchto i dalších důvodů považuji dlouhodobý deficit zájmu vedoucích pracovníků památkové péče /MK i NPÚ/ o publikační činnost NPÚ /jen částečně ji lze nahradit oficiálně dotovanou či firmami sponzorovanou publikační činnost obcí, nadací, spolků, sdružení atd./ za velmi škodlivý – nedovedu si to vysvětlit; podněty by měly vycházet z MK, protože to je předurčeno k "politické" obhajobě památkové péče, jenže každý nový ministr se prvně profiluje "chytrým" hledáním chyb v činnosti památkářů, místo aby spolu s památkáři hledal problémy a jejich řešení tak, aby prospěl kvalitě kulturního prostředí /osvobození developerů či starostů v tomto smyslu neskýtá žádné záruky/. Je však možné, že všechny problémy šmahem zmizejí po té, co budou prezentovány koncepce a návrh památkového zákona, v této době údajně připravované MK a jím vytvořenými komisemi.)

 • sa:
  Seminář o dostavbě pankrácké pláně konaný v březnu 2007 a co se dělo dál (dokumenty), s. 11-17.
  Využity jsou zejména dokumenty expertů ICOMOS.
 • Martin KRISE:
  Dědictví po primátech a přerostlé tesáky socialismu, s. 18.
  (Ve Vídni museli občané pozorovat, jak vyrostl první věžák projektu "Wien-Mitte", aby se nakonec proti pokračování ohradili. Z jejich příkladu bychom se měli poučit dříve, než "si dopřejeme" věžáky v Holešovicích, na Pankráci, nebo kdekoliv jinde.)
 • Kateřina BEČKOVÁ:
  Živočich na Letné, s. 19-22.
  Poznámky autorky a stanovisko KZSP k výsledku architektonické soutěže na stavbu Národní knihovny. (Nemastné neslané stanovisko převážně chválí architektonické pojetí zamýšlené stavby. "Duch" textu zřejmě svědčí o určitých odborných dilematech v Klubu. Přesto je opět výsledkem zřejmě oprávněné zjištění, že MHMP využívá absence kvalitní regulace k různým "manévrům". To platí i pro domněnku, šířenou pracovníky MHMP, možná z právního hlediska oprávněně, že jen oni mají rozhodující slovo v jednání s investory; pak je zřejmě třeba upravit "právní prostředí".)
 • Václav JANDÁČEK:
  Hotel Národní/Mikulandská, s. 23-24.
  (Další příklad nezvládání relací mezi tím, co "nabízí" historické prostředí Prahy, tím, co si představují o své efektivitě investoři, a tím, co hodlá díky absenci seriózní regulace vykličkovat hlavní pražský developer – MHMP.)
 • Vít MICHALEC, Líza MACHONINOVÁ, Lukáš SNOPEK:
  Studentská iniciativa ke kostelu sv. Michaela, s. 25.
  Deklarace za záchranu památky, z dopuštění Národní knihovny a MK týrané v posledních letech tržními kejkli.
 • Václav JANDÁČEK:
  Knihovna na Letné, s. 26-27.
  Autor upozorňuje na často přehlížený paradox mezi "organickým" tvarem navrhované stavby, a tím, jak je tento zdánlivě "laxní" útvar násilně formován pomocí přímých válcovaných želez, desek betonářského bednění, knihovních regálů a dopravníků apod. (ještě dodejme rovná skla, nebo skla zakřivená, svými odlesky ovšem usvědčovaná z geometrických nepřesností). (Asi by bylo možné oponovat upozorněním na to, že i antické chrámy byly formovány znásilněním organických forem. Nebo tím, že lze celkem úspěšně materiály i technologii "znásilnit" tak, že to musí vyvolat pozitivní emoce – připomeňme si Operu v Sydney nebo muzeum v Bilbau. Nevím přesně, co to musí být technice vdechnuto, aby obohatila prostředí. Ale usuzuji, že ukázkou nejsou různé pražské maríny apod.)
 • Martin KRISE:
  Urbanismus pátý přes devátý, s. 28-29.
  Autor poukazuje na prakticky stoletý "problém" zástavby letenské pláně.
  (Osobně jsem se s tímto "prostorem" prozatím rozloučil po té, co bylo před dnes už dávnými lety rozhodnuto, že tam bude nebude situován Parlament. Představa, že se tam bude plazit /rozuměj vyplazovat/ Národní knihovna vedle čehokoliv, co napadne investory a co schválí bodří magistrátčíci, mě povzbuzuje v budování rezistence k tomu, co napadne MHMP.)
 • Vladimír DENKSTEIN:
  Malá Strana v mém mládí, s. 30-35.
  První část senzačně podaných vzpomínek výrazné osobnosti oboru studia dějin umění.
 • Jan VESELÝ:
  Zápis z valného shromáždění Klubu Za starou Prahu dne 17.3.2007, s. 36-40.
  Text obsahuje poměrně rozhodné vyjádření k řadě aktuálních pražských památkových "kauz".
 • Milan JANČO:
  Archeologické nálezy v Praze prezentované na místě II. Procházka Hradčany, Malou Stranou a částí Starého Města, s. 41-46.
  Pokračování unikátního přehledu.
 • Stanislav SRNSKÝ:
  Lvi v pražských ulicích, s. 47-53.
  Výběr výskytu významného národního emblému ve výzdobě veřejných prostor.

Vůči grafikovi si dovolím jedinou, ale podle mého zásadní výtku. Totiž k tomu, že nadpisy článků píše velkými písmeny (versálami).

© Jan SOMMER, 2007


Půvaby orientálního salonu. Umělecké řemeslo Dálného východu ze sbírek jihomoravských a jihočeských sbírek

Autoři: Filip SUCHOMEL, Zlata ČERNÁ
Odborná spolupráce: Michaela PEJČOCHOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Marcela SUCHOMELOVÁ

Vyd.: NPÚ-ÚOP v Brně, Brno 2007
48 stran, formát 190x190 mm

Prodejní cena: 100 Kč

Cyklus výstav věnovaných uměleckému řemeslu ve sbírkách hradů a zámků, které se konají každoročně ve výstavních prostorách na zámku ve Vranově nad Dyjí provází v posledních letech vždy publikace.

Bohaté sbírky uměleckořemeslných předmětů na hradech a zámcích obsahují vedle těch, které, které mají evropský původ, bohaté kolekce, jejichž původ je třeba hledat mimo evropské teritorium. Přestože tyto soubory vznikaly po dlouhá staletí, stály až do nedávné minulosti mimo zájem odborníků. Byly popsány jen povšechně, neúplně a dokonce i chybně. Teprve v 90. letech 20. století započal skutečný systematický výzkum většiny inventárních fondů, který rozkrývá zajímavé skutečnosti a představuje nám nová umělecká díla, která vznikala v dalekých krajích Asie nebo Afriky. Velkou měrou se na tomto výzkumu podílí přední český odborník na tuto problematiku PhDr. Filip Suchomel, současný prorektor VŠUP, který si ke spolupráci přizval sinoložku PhDr. Zlatu Černou.

Jedním z výsledků tohoto systematického zpracovávání zámeckých sbírek je i výstava na Vranově nad Dyjí a představovaná drobná publikace, jejichž cílem je představit tyto předměty i výsledky práce odborníků při jejich identifikaci odborné i laické veřejnosti. Je to však jen dílčí zpracování tématu, které by si zasloužilo obsáhlejší a zevrubnější publikování.


Die Denkmalpflege, roč. 65, 2007, č. 1

Časopis vydává Jednota zemských památkářů ve Spolkové republice Německo v nakladatelství Deutscher Kunstverlag.

Po téměř 17 letech vychází číslo tohoto vůdčího odborného periodika německé památkové péče, věnované stavu a otázkám ochrany industriálního památkového dědictví. Situace se od té doby podstatně změnila. Idea ochrany průmyslových staveb a zařízení se před 17 lety teprve prosazovala. Svou velkorysostí i komplexností průkopnický projekt Emscher Park se připravoval. Od té doby se hledají cesty ochrany pro mnoho druhů technických památek (hutě, doly, tkalcovny, sklady, dopravní stavby), které jsou mnohdy vynikajícími architektonickými díly. Vyvrcholením tohoto přerodu vztahu společnosti (i velké části památkářů) k zašmírovaným a mourem pokrytým konstrukčním shlukům byl např. zápis huti ve Völklingen na Seznam světového dědictví. Stavby, které byly donedávna jen tuhou potravou pro radlice buldozerů, se staly lákavými pro architekty (historici techniky se dříve spokojovali spíše s ojedinělou muzealizací, případně s uchováním cenných součástí v technickém či regionálním muzeu), kteří jednak začali pociťovat specifické hodnoty jejich "koloritu" a uchopili je jako předmět nového tématu konverzí. Dokonce je dnes konstatována nově rostoucí rezervovanost k ochraně rozsáhlých průmyslových komplexů, pro které je sice zachování komplexních tras "toků" energií i materiálu z poznávacího hlediska významné, avšak po odstavení výroby technicky a ekonomicky zvládnutelné jen s velkým nasazením, společensky a politicky stále obtížněji docílitelným.

O mnoha takových a o dalších obtížích ochrany industriálního dědictví v jedné z nejprůmyslovějších zemí světa časopis velmi poučně vypovídá.


Romantismus 19. století ve výtvarném umění

Průvodce pro milovníka umění a historie. Stálá výstava obrazů a soch 19. století z depozitářů moravských zámků, hradů a muzeí

Státní zámek Lednice na Moravě

Autorka: Jitka Sedlářová

Vyd.: NPÚ-ÚOP v Brně, Brno 2007
Formát 215x230 mm

Česká a německá verze.

Obrazy vystavené v lednické obrazárně pocházejí většinou z fondů zámeckých objektů, které neslouží ke kulturním účelům, protože byly po druhé světové válce určeny pro potřeby škol, ústavů, úřadů apod. Mobiliáře těchto hradů a zámků byly svezeny na ostatní objekty, dnes zpřístupněné veřejnosti. Zde byly většinou uloženy v mobiliářích.

Autorka výstavy i katalogu PhDr. Jitka Sedlářová vytvořila koncepci prezentace, která respektuje skladbu těchto bývalých soukromých sbírek a přitom reflektuje společenské, kulturní ale i politické a vojenské události evropských dějin 19. století. Výstava a katalog Romantismus 19. století v evropském umění se tak stává současně průvodcem po dějinách některých moravských, rakouských, německých, francouzských a ruských šlechtických rodů i historických událostí, jimiž prošla Evropa 19. století.

Kniha je v prodeji na Státním zámku v Lednici, v Galerii Sklepení na nám. Svobody 8 v Brně a lze si ji objednat na oddělení tisku NPÚ ÚOP v Brně, Palackého 34, pub@brno.npu.cz.

Obsah

 • Úvod: Romantismus 19. století v evropském umění / 9
 • Morava a turecké války / 12
 • Hormayrův časopis Archiv a počátky romantismu v rakouských zemích
 • Portrét nejen jako předmět reprezentace, ale i jako výraz identity
 • Květinová zátiší / 45
 • Rakouská a německá romantická krajinomalba / 68
 • Živá příroda
 • Lovecká zátiší / 84
 • Rakouské a německé umění biedermeieru / 94
 • Historismus v portrétu na konci 19. století / 104
 • Pozdní romantismus, návraty ke kořenům / 118
 • Rejstřík umělců zastoupených ve výstavě


English Heritage, Výroční zpráva 2006/2007

Koncepce, záměry, uskutečněné kroky. Podrobné ekonomické rozbory.

Snad dobré pro srovnání.

pdf

Zdroj: Web English Heritage.


Pivovarnictví

Vývoj významného řemesla a průmyslového odvětví.

Vyd. Grada, Praha 2007
218 s., formát 150x210 mm
ISBN 978-80-247-1616-9

Publikace zřejmě nabídne pochopení výrobních principů, a tak i přesnější porozumění zachovaným památkám.


Europa Nostra Newsletter, jaro/léto 2007

html / pdf


"Nárazníkové zóny" památek na Seznamu světového dědictví

The World Heritage Convention and the Buffer Zone. ICOMOS Symposium 28.-29.11.2006, Hirošima, Japonsko

Sborník příspěvků. (Příspěvky jednotlivě v pdf.)

Úmluva o ochraně světového dědictví je jedním z nejúspěšnějších a široké veřejnosti nejznámějších projektů UNESCO. Od svého přijetí její naplňování generuje mnoho obecných metodologických otázek, ochrana světových památek získala a udržuje si vysokou prestiž. Jedním z důležitých témat, aktuálních i u nás, je rozsah a povaha tzv. nárazníkových pásem světových památek. Funkce těchto území může být do jisté míry chápána podobně jako u ochranných pásem v našem památkové zákoně, nicméně praxe posuzování stavebních aktivit v těchto nárazníkových zónách je poněkud odlišná. UNESCO je vnímá také jako území chráněné, nikoli jen ochranné. (Proto i v českém prostředí je používán termín nárazníková zóna světové památky jako samostatný pojem.)

V listopadu 2006 proběhlo v japonské Hirošimě symposium ICOMOS s názvem "Úmluva o světovém dědictví a nárazníková zóna", na kterém zazněla řada příspěvků, zejména z evropských zemí, o jejich zkušenostech s ustavením a funkcí nárazníkové zóny u konkrétních světových památek. Japonský zákon o ochraně kulturního dědictví s takovou kategorií území dosud nepočítal, ale jejich světové památky nyní rovněž čelí různým rozvojovým projektům. Japonští odborníci proto požádali kolegy z jiných zemí o předání zkušeností s ochranou okolí světových památek.

Nyní je k dispozici sborník této akce, obsahující řadu zajímavých pohledů na tuto problematiku a obecná doporučení, zformulovaná účastníky akce.

© Věra KUČOVÁ, 11.7.2007 (redakce děkuje autorce za obětavé zpracování výstižného komentáře!)


Výzkum a ochrana historických dřevěných stavebních konstrukcí. Symposium ICOMOS v Istanbulu 2006

Proceedings of the 15th International Symposium of the IIWC, Istanbul, Turkey, September 20th 2006

Sborník (jednotlivé příspěvky v pdf) na webu ICOMOS.


CIPA/VAST Conference 2006. The e-volution of Information Communication Technology in Cultural Heritage

Where Hi-tech Touches the Past: Risks and Challenges for the 21st Century

Aktuální otázky využití moderních technologií v dokumentaci a evidenci památek

Příspěvky zejména představují aktuální pokroky v oborech fotogrammetrie a 3D scanování. Tristní je, jak daleko nám v těchto oborech ujíždí vlak...

Obsah sborníku je rozdělen do několika obrovských souborů pdf (jde o dílo maďarských přátel), které se nemusejí vždy načíst hned na poprvé!


Moderne trifft Geschichte. Das Denkmal in der heutigen Zeit

Architektura moderny vstupuje do dějin
Berichte vom 15. Denkmaltag des Landes Brandenburg / Sborník z konference na téma ochrany stavebních památek první poloviny 20. století
(= Arbeitshefte des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums, Band 17)
Vyd.: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum
Nakl.: Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 2007
96 s., formát 215x300 mm
ISBN 978-3-88462-257-5 / 3-88462-257-9

Nové pole pro aktivity památkové péče – nové otázky a problémy.


monumente-online.de, 2007, č. 4

Téma červencového čísla: Architektura meziválečné moderny v Německu


Stadtparks in der österreichischen Monarchie 1765-1918

Studien zur bürgerlichen Entwicklung des urbanen Grüns in Österreich, Ungarn, Kroatien, Slowenien und Krakau aus europäischer Perspektive
230 stran
ISBN 3-205-77638-0

Podrobnosti na webu rakouského Spolkového památkového úřadu.


Nový stavební zákon s komentářem

Autor: Jiří PLOS
Vyd.: Grada
, Praha 2007
672 s., formát 170x240 mm
ISBN 978-80-247-1586-5

Info na webu vydavatele:

Kniha je určena širokému okruhu uživatelů. Obsahuje stručně komentované úplné znění stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, vyvlastňovacího zákona, zákona o bezpečnosti zdraví a práce na staveništi a jeho prováděcích předpisů, zákona o výkonu povolání a vnitřních řádů, správního řádu a souhrnný přehled široké škály právních předpisů uspořádaný do ucelených bloků souvisejících právních předpisů. Součástí publikace jsou rovněž schémata, vzory podání, vzory rozhodnutí a smluv sloužící investorské, profesní a správní praxi pro orientaci v uvedených právních předpisech a jejich aplikaci. Schémata se týkají zejména základní struktury stavebního zákona a správního řádu, územního plánování, projektování staveb, územního řízení a souhlasu, stavebního řízení a ohlášení stavby, přehledu dotčených správních orgánů a schémata struktury zakázek a vzorů smluv. Součástí publikace je rovněž CD-ROM s úplným nejaktuálnějším zněním řady právních předpisů tvořících širší právní zázemí stavebního zákona, a to na úseky výstavby, ústavních základů a obecné správy, péče o veřejné zdraví, péče o přírodní složky životního prostředí, péči o kulturní dědictví, předpisů týkajících se poskytování informací a ochrany dat, předpisů k infrastruktuře dopravní a technické, normalizace a bezpečnosti práce a konečně též řady předpisů soukromoprávních.


Conservation Bulletin 55: Heritage: Broadening Access

Zprávy ze země, kde se v oboru památkové péče stále něco děje.

O aktivitách, novinkách i koncepcích a záměrech památkové péče jsou navíc podávána obsáhlá sdělení!