Přejít na: Obsah | Konec stránky

Nové publikace z oblasti památkové péče
LEDEN 2008


Břetislav Štorm: Základy péče o stavební památky

Doplněno průvodním slovem, studií o autorově působení v památkové péči, životopisem a výběrovou bibliografií Štormova díla.

Druhé, doplněné vydání.
Vyd.: NPÚ
, Praha 2007
192 stran, formát B5
ISBN 978-80-87104-13-2

Prodejní cena 200 Kč.

Souhrnná informace o publikacích NPÚ-ÚP.

Tato základní příručka památkové péče zdaleka neztratila možnost svého reálného uplatnění v praxi ochrany památek. Přitom však již dlouhodbě nebyla náležitě dostupná odborné veřejnosti. Tato citelná mezera byla nyní zaplněna. NPÚ má pro pokračování edice památkářské "klasiky" další plány. Věřme, že je bude možné realizovat!

Ediční poznámka

Text knihy Břetislava Štorma Základy péče o stavební památky nebyl převzat z jejího prvního vydání v roce 1965, ale z poslední, čistopisné verze autorova rukopisu, datované 11. října 1959. Důvodem tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že v prvním vydání publikace byl autorský text poměrně značně krácen a upravován. Při přepisu textu jsme se snažili v maximální míře zachovat autorův osobitý sloh, a proto jsme do jeho rukopisu redakčně zasahovali jen výjimečně, například nahrazením duplicitních výrazů, opravou pravopisných chyb a překlepů nebo úpravou zjevně nesprávného slovosledu. Pravopis zastaralých výrazů byl přizpůsoben dnešním pravidlům. Oproti prvnímu vydání jsme nesestavovali k publikaci rejstřík.

Vydáním díla jsme chtěli především představit autentické dílo velké osobnosti naší památkové péče z poloviny 20. století, nikoli poskytovat technologicky přesné návody na obnovy památek. Proto není toto vydání odborně komentováno a při jeho čtení je třeba mít na paměti, že prezentované myšlenky a postupy jsou téměř půl století staré. Přínos předkládané knihy tento fakt nijak neumenšuje, naopak, lze ji vnímat jako přínosný historický pramen a dokument o době a stavu památkové péče na počátku 60. let 20. století. Z týchž důvodů byly ve druhém vydání ponechány také předmluva editorek k prvnímu vydání a Štormův úvod, byť jsou oba tyto dokumenty poněkud poplatné tehdejší státní ideologii a stavu dějepisectví.

Další studie byly zpracovány přímo pro druhé vydání knihy a jsou tedy zveřejněny poprvé. Za poskytnutí autorských práva materiálů z osobního archivu Břetislava Štorma děkujeme akad. arch. Vojtěchu Stormovi, který se významnou měrou podílel na tomto druhém vydání, a také paní Martě Mejstříkové.

redakce

Obsah:

 • Průvodní slovo (Vojtěch Láska), s. 7-14
 • Základy péče o stavební památky, s. 15-122
 • Obrazová příloha, s. 123-159
  Ukázky (po kliknutí se zvětší):
   
 • Břetislav Štorm a ochrana památek (Petr Štoncner), s. 160-176
 • Břetislav Štorm. Architekt, grafik a spisovatel mezi minulostí a přítomností (Vojtěch Storm), s. 177-185
 • Výběrová bibliografie Břetislav Štorma k památkové péči (Petr Štoncner, Vojtěch Storm), s. 186-189
 • Ediční poznámka, s. 190


Památková péče na Moravě, sv. 13, 2007. Sepulkrální památky

Bulletin NPÚ, územního odborného pracoviště v Brně
162 stran, formát 200x200 mm.
ISBN 978-80-86752-56-3, ISSN 12145327

Další monotematické číslo odborného časopisu brněnského pracoviště NPÚ věnované sepulkrálním památkám.

Obsah:

 • Marta Herucová, Ústav dejín umenia SAV v Bratislave
  Kréda neoklasicizmu: náhrobky okolo roku 1800 v slovenskom kontexte
 • Daniel Drápala, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
  "Památku lásky, cti a vážnosti nebo vděčnosti pro zemřelýho vystaviti..." K sociální funkci náhrobku v tradičním venkovském prostředí severovýchodní Moravy 18. a 19. století
 • Marta Procházková, Národní památkový ústav, Brno
  Náhrobky evangelíků po tolerančním patentu
 • Eva Odehnalová, Tišnov
  Figurální náhrobníky Morkovských ze Zástřizl v kostele sv. Jakuba Většího v Boskovicích
 • Zdenka Beková, Vladimír Staněk, Zuzana Trnková, Národní památkový ústav, Brno a Kroměříž
  Pohřební štít Zikmunda Jana Myslíka z Hyršova v kostele sv. Archanděla Michaela v Pacově
 • Zdeněk Vácha, Eva Staňková, Národní památkový ústav, Brno
  Náhrobní deska Jana Kokorského z Kokor v Cetechovicích
  Náhrobek Mertha Mancharta z Vranova u minoritů v Brně
  Epitaf Bernarda Antonia Fosati z Mafia v Cetechovicích
 • Leoš Vašek, Krajský úřad Jihomoravského kraje
  Přemisťování funerálních památek ve světle historických a recentních zkušeností z území okresu Blansko
 • Lenka Šabatová, Národní památkový ústav, Brno
  Hrobka rodiny Milnerových v Herálci. Obraz stylové plurality v architektuře na počátku 20. století
 • Petr Severa, Národní památkový ústav, Brno
  Zjevný půvab buržoazie - význam a hodnota starých náhrobků
 • Marta Procházková, Zdeněk Vácha, Národní památkový ústav, Brno
  Neznámý elektrifikovaný náhrobek ve Velkém Meziříčí

Kromě hlavních statí Jiří Roháček (ÚDU AV ČR) v oddíle věnovaném seminářům zevrubně informuje ve svém příspěvku Mors principium est  o uplynulých šestí ročnících zasedání k problematice sepulkrálních památek, která pořádá Ústav dějin umění Akademie věd ČR.

Vydané svazky časopisu.


Bulletin UHS 2007

Před nedlouhou dobou byla na webu Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích zpřístupněna obě loňská čísla Bulletinu.

Jde o hrozně veliké scanované soubory pdf.

Tématům památkové péče je v Bulletinu tradičně věnována velká pozornost.


Péče o architektonické dědictví. Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební a umělecké památky

Sborník prací, I. díl. Vývoj a východiska památkové péče, její právní ukotvení a ekonomické přístupy

Vyd.: Nakladateství IDEA Servis, Praha 2008
204 stran, formát A4, il., angl. res.
ISBN 978-80-85970-59-3, ISBN 978-80-85970-60-9 (soubor)

Publikace je určena pro studenty oborů památkové péče a pro odbornou veřejnost.

Publikaci lektorovali: prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc., prof. Ing. arch. Karel Kibic, prof. PhDr. Milan Togner, Mgr. Jiří Klusoň a Ing. Jana Krbová.

Lze ji objednat e-mailem na adresách:

Cena: 450 Kč.

Obsah

Editorial
(Ing. Ivana Maxová, Ing. Hana Kruisová)

Filozofická východiska památkové péče
(PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.)

Význam hodnot a hodnocení v památkové péči – teze
(doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.)

Vznik a vývoj státem organizované památkové péče v českých zemích od počátků do konce habsburské monarchie
(PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc.)

 • 1 Východiska státem organizované památkové péče v českých zemích
 • 2 Vznik a vývoj státem organizované památkové péče ve střední Evropě
 • 3 Založení a vývoj organizační struktury Centrální komise do reorganizace v roce 1873
 • 4 Vývoj organizační struktury Centrální komise od reorganizace v roce 1873 do konce 19. století
 • 5 Vývoj organizační struktury Centrální komise na počátku 20. století
 • Závěr
 • Ukázka:
    

Organizační vývoj státní ochrany památek v letech 1918 – 1945
(Mgr. Petr Štoncner)

 • 1 Organizační struktura
   • 1.1 Navázání na předchozí vývoj
   • 1.2 Vznik organizace a její začlenění do ministerstva školství a národní osvěty
   • 1.3 Státní památkové úřady
   • 1.4 Ostatní památkové instituce a organizace
 • 2 Organizační působnost a praxe památkové ochrany
   • 2.1 Snahy o památkový zákon
   • 2.2 Pozemková reforma
   • 2.3 Regulační plány
   • 2.4 Státní subvence na opravy památek
   • 2.5 Příklady obnov památkově významných staveb
 • Závěr
 • Přehled některých významných osobností památkové péče v letech 1918-1945

Kapitoly z dějin vývoje metodických přístupů k opravám a restaurování kamenosochařských výtvarných děl v českých zemích v 19. a 20. století
(Obrysy s přihlédnutím k vývoji restaurování v Evropě a restaurování malířských děl)
(PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc.)

 • Úvod
 • 1 Východiska a změny v oblasti restaurování výtvarných děl v 19. století
 • 2 Restaurování antických mramorů v Britském muzeu a některých dalších kamenosochařských výtvarných děl v Londýně v 19. století
 • 3 Archeologicko-vědecké restaurování kamenosochařských výtvarných děl v Itálii na počátku 19. století
 • 4 Restaurování kamenosochařských výtvarných děl v českých zemích v 19. a na počátku 20. století
 • 5 Restaurování kamenosochařských výtvarných děl v českých zemích v průběhu 19. století a na počátku 20. století. Sumarizace
 • 6 Některé případy restaurování kamenosochařských výtvarných děl na Moravě v první polovině 20. století
 • 7 Některé případy restaurování kamenosochařských výtvarných děl v Čechách v první polovině 20. století
 • 8 Nové teoretické a praktické přístupy k ochraně památek na počátku 20. století
 • 9 Praktické návody na restaurování výtvarných děl v českých zemích na počátku 20. století
 • 10 Některé případy restaurování kamenosochařských výtvarných děl v Čechách ve druhé polovině 20. století
 • 11 Restaurování výtvarných děl v českých zemích od počátku do konce 20. století-metody a přístupy
 • 12 Restaurování v českých zemích na konci 20. a počátku 21. století – pokus o charakteristiku
 • Závěr – shrnutí
 • Ukázka:

Právní úprava památkové péče
(JUDr. Martin Zídek)

 • 1 Zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí vyhláška
   • 1.1 Chráněné statky podle zákona o státní památkové péči
   • 1.2 Péče o kulturní památky
   • 1.3 Archeologické výzkumy a nálezy
   • 1.4 Orgány státní památkové péče a odborná organizace státní památkové péče
   • 1.5 Sankce
   • 1.6 Další podzákonné právní předpisy na úseku státní památkové péče
   • 1.7 Předchozí právní předpisy
   • 1.8 Seznam novelizací zákona o státní památkové péči
 • 2 Související tuzemské právní předpisy
   • 2.1 Ústavní rámec
   • 2.2 Související předpisy civilního práva
   • 2.3 Související procesní předpisy
   • 2.4 Vybrané zvláštní předpisy
 • 3 Mezinárodní úprava ochrany kulturních statků
   • 3.1 Mezinárodní úmluvy o ochraně kulturního dědictví
   • 3.2 Právní předpisy Evropské unie
 • 4 Seznam souvisejících právních předpisů
 • 5 Seznam související literatury
   • 5.1 Ostatní dokumenty

Ekonomika a management památkové péče
(Ing. Eva Dufková)

 • Úvod
 • 1 Památková péče jako věc veřejného zájmu
   • 1.1 Veřejný sektor, veřejné statky, veřejný zájem
   • 1.2 Argumenty pro a proti veřejnému zabezpečení kulturních statků a služeb
   • 1.3 Veřejný zájem a povinnosti vlastníků památek
 • 2 Památková péče a kulturní politika ČR
   • 2.1 Vznik a charakteristika kulturní politiky ČR
   • 2.2 Základní cíle a nástroje kulturní politiky ČR
 • 3 Veřejná podpora památková péče
   • 3.1 Způsoby poskytování přímé a nepřímé veřejné podpory památkové péče
   • 3.2 Výše veřejných výdajů na památkovou péči
 • 4 Management památkové péče
   • 4.1 Řízení lidských zdrojů
   • 4.2 Marketing a neveřejné finanční zdroje památkových objektů
   • 4.3 Zhodnocení stavu oblasti památkové péče analýzou SWOT
 • Závěrečné poznámky (shrnutí)


Otcové města Jablonec

Regionálněhistorický cyklus Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Autoři: Jana NOVÁ, Petr NOVÝ
Vyd.: Muzeum skla a bižuterie
, b. m. (Jablonec nad Nisou?), 2007
244 stran, formát 240x205 mm, četné černobílé a barevné ilustrace
ISBN 978-80-86397-06-1

Publikace – připomínající 200. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na městys (1808-2008) – vznikla na základě "komorních výstav věnovaných jabloneckým osobnostem, korporacím a zajímavým společenským jevům". Obsahem svazku je pět odborných "studií, které vznikly v návaznosti na výstavy pořádané v rámci cyklu."

Publikace je dvojjazyčná, s texty v češtině a v němčině.

Obsah

 • Josef Pfeiffer. Otec města Jablonce (podnikatel v oblasti bižuterie a textilu, politik)
 • Karl R. Fischer. Historik v čele moderního města
 • Vlastivědci a kronikáři. Adolf Benda, Adolf Lille
 • Jablonečtí podnikatelé v roce 1906. Prezentace Jablonce nad Nisou a jabloneckých firem na Výstavě českých Němců v Liberci a při návštěvě císaře Františka Josefa I. v Jablonci v roce 1906
 • Podoby víry. Církve, náboženské společnosti a duchovní hnutí v Jablonci


Sborník NPÚ-ÚOP v Liberci 2007

Vyd.: NPÚ-ÚOP v Liberci, Liberec 2007
184 stran, formát 160x235 mm
ISBN 978-80-903934-0-0

Publikace vzorná po všech stránkách. Pestrá skladba příspěvků vystihuje činnost odborné památkové péče. Technická příprava a provedení svazku jsou na špičkové úrovni.

pdf - ukázka s. 1-41

Sborník lze zakoupit za cenu 150 Kč

 • objednávkou na adrese sonska@liberec.npu.cz
 • nebo osobně v Liberci v Knihkupectví Fryč v Pražské ulici

Obsah

 • Jiří Křížek
  Editorial, s. 3-4
 • Petr Janák
  Protějškové alegorické obrazy Vzestup a sestup věků muže a ženy na Státním zámku Hrubý Rohozec, s. 6-15
 • Jaromír Novotný
  Adolf Donath a Lesser Ury - sbírka obrazů v depozitáři Státního zámku Hrubý Rohozec, s. 16-24.
 • Petra Šternová
  Osudy hřbitova na Ruprechtické ulici v Liberci, s. 25-31
 • Hana Luštická
  Oprava omítek starokatolického kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou, s. 32-35
 • Ivan Peřina
  Stavební podoba hradu Zbiroh, s. 36-47
 • Jiří Vochomůrka
  111 let frýdlantské radnice a její slavný architekt, s. 48-52
 • Ivo Habán
  K dokumentaci a stavu movitých kulturních památek na území Libereckého kraje, s. 53-59
 • Miloš Krčmář
  Ústřední seznam kulturních památek je dynamický systém, s. 60-63
 • Jiří Křížek
  Requiem za Tesco. Komentář k neprohlášeni Obchodního domu Ještěd/Tesco v Liberci za kulturní památku, s. 64-67
 • Miloš Kadlec
  Gedenkbuch des Schlosses Sichrow (Pamětní kniha zámku Sychrov) 1835-1850, s. 68-84
 • Jaroslav Zeman
  Pozapomenutý historik umění Karl Friedrich Kühn (1884-1945), s. 85-89
 • Lenka Pivrncová
  František Clam-Gallas (1854-1930) ­ poslední pán na Frýdlantě, s. 90-94
 • Martin Nechvíle
  Archeologické akce Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci za rok 2007, s. 95-110
 • Petr Brestovanský
  Dílenské sídliště z mladší doby kamenné, kultury vypíchané keramiky, v Příšovicích (předběžná zpráva k 30. září 2007), s. 111-118
 • Petr Hartman, Jan Prostředník
  Záchranné archeologické výzkumy Muzea Českého ráje v Turnově v roce 2006, s. 119-131
 • Petr Hartman, Jan Prostředník
  Archeologický výzkum hradu Hrubá Skála v roce 2006, s. 132-142
 • Petr Hartman, Jan Prostředník
  Záchranný archeologický výzkum na hradu Valdštejn v roce 2007, s. 143-148
 • Vladimír Peša
  Archeologické nálezy z Českolipska v letech 1998-2000 ve sbírce Vlastivědného muzea a Galerie v České Lípě, s. 149-178
 • Milan Svoboda
  Recenze knihy Jiřího Bocka Františkov 1657-2007, s. 180-181


Ročenka 2006 – NPÚ-ÚOP středních Čech v Praze

Vychází jako příloha časopisu Památky středních Čech 2/2007

Jako soubor formátu pdf je dostupná zde.

Ročenka středočeského pracoviště jako vždy ohromí rozsahem, vysokými odbornými nároky textů, kvalitou redakčního zpracování a perfektním technickým provedením!


Denkmalpflege Informationen, č. 138, 2007

Zpravodaj bavorského zemského úřadu pro památkovou péči.

Tradičně impozantní přehled aktualit z činnosti úřadu. Významné konference, pozoruhodné objevy, personální změny. památkové ztráty i úspěchy.

Již několik let bavorští památkáři připravují na rok 2008 odborný program oslav 100. výročí založení státní památkové péče. Asi na tom pracují nějaké expertní skupiny, s jejichž výsledky se možná seznámíme. Obecně je však důležitější sled odborných konferencí či různých diskusních setkání, kterých se účastní i představitelé politické správy (typická je účast zemských ministrů), akademické sféry, obecních zastupitelstev, dále právníci, sociologové, architekti... Probírány jsou palčivé otázky od významu autenticity substance památky po vztah novostaveb k historickému prostředí. Pořadatelé se snaží různými způsoby výsledky operativně poskytovat širší veřejnosti (i když někdy se čeká na sborník stále ještě několik let...).

Jak velký rozdíl oproti situaci u nás. Celooborová konference nebyla u nás již několik let – a jak vidět, jde to i bez ní... Polemická vystoupení (zabývající se např. krajními postoji k novostavbám v historickém prostředí, k problematické otázce "zachování autenticity", natírání či nenatírání kamenných prvků staveb, jedno- či dvoukolejnosti státní památkové péče aj.) často nejsou předmětem vzájemného zkoumání názorů, ale na jedné straně sklouzávají do osobních výpadů, na druhé straně lze tušit snahu ovlivňovat možnost protistrany vyjádřit se. Nevím, jaké je v Bavorsku pozadí památkové péče, třeba je ovlivňováno ještě silnějšími tlaky z pozadí ekonomicky silných kruhů (nebo jánevímodkud), přesto se však nezdá, že by političtí představitelé vystupovali veřejně tak, že by chtěli autoritu státní památkové péče podkopávat. Samozřejmě se ji snaží ovlivňovat, ale aspoň připouštějí otevřenou diskusi! A zapojí se do ní.

Zpravodaj památkového úřadu navíc posiluje dojem konsolidovanosti i otevřenosti instituce.

Zmiňoval jsem se o stoletém jubileu bavorské památkové péče i o velkorysosti příprav na rok 2008. Nelze se i v tomto případě ubránit srovnání se situací u nás. Letos je tomu 50 let, co byl v naší zemi vydán první památkový zákon a zřízen byl i Státní ústav památkové péče. Již několik měsíců v NPÚ hovoříme o potřebě nějak této okolnosti využít k bilancím i "zviditelnění" památkové péče a zdůrazněním významu ochrany památek pro celou společnost. Teď už se lze reálně obávat, že se zřejmě k ničemu závažnějšímu nevzchopíme.

Sešit DI ovšem přináší referát z přípravného kolokvia, jež se konalo 16.-18.9.2007 ve Fürthu (v rámci Kulturního fóra). Účastníci si kladli a snažili se odpovídat na provokativní otázky, snad jen zdánlivě odtržené od praxe: Kolik minulosti člověk snese? K čemu potřebujeme státní památkovou péči? Máme památek příliš mnoho? Jsou památky investicí do budoucna? Co čeká památkovou péči v dalším století?

Většina odpovědí byla pozitivně naladěná a nabízela cesty a vyhlídky pro společenskou funkci památkové péče (viděné v interdisciplinární spolupráci, v intenzivnější komunikaci s veřejností, objasňování smyslu autenticity památek oproti třeba jejich virtuálním obrazům "staženým" z webu, ve stanovení dlouhodobých priorit a agitaci v jejich prospěch u veřejnosti, v hledání spolupráce s partnery, kteří by multiplikovali úsilí památkové péče...). Je to správné také proto, že je vhodné vlastní dilemata oboru řešit, nikoliv je ponechávat stranou a jen odrážet útoky, když své pochybnosti, z určitého hlediska oprávněné, vysloví přísloveční oponenti z řad movitých investorů, architektů či lokálních politiků (a v našich podmínkách už příslovečně i představitelů MK...).

V rámci kolokvia byl prezentován, a také veřejně aktivován informační systém bavorské památkové péče. Ten je založen na zemských nástrojích GIS a poskytuje základní informace o chráněných památkách a archeologických lokalitách. Vyhledávání je možné prostřednictvím mapy, jakož i pomocí obvyklých nástrojů (lokalita, typ památky apod.). V samostatném článku o archeologických památkách se dozvíme o některých problémech počítačového zpracování (např. jsou archeologické památky znázorněny jednotnými ploškami kruhového tvaru, takže neumožňují adekvátně vymezit velkoplošná naleziště nebo trasy chráněných historických cest – např. římského původu; samotná mapa tedy nemůže být podkladem pro posuzování nějakého stavebního záměru vyžadujícího zemní práce).

Z dalších příspěvků lze tradičně vyzdvihnout zprávy z oblasti archeologické památkové péče (např. dokumentaci postupné devastace prehistorického opevnění v důsledku zasažení příslušného pozemku intenzivním zemědělským hospodařením), dále referáty o významných konzervačních či záchranných akcích, zajímavý pohled na ochranu venkovských staveb v okolí Landshutu, ohrožení pravěkých dřevěných opevnění a komunikačních staveb konzervovaných následným zaplavením jezerem poblíž Mnichova. Pozornost si zaslouží i stručné hodnocení stavebního vývoje domu Runtigerhaus v Řeznu, donedávna sídla tamního pracoviště bavorského památkového úřadu (referent vyslovuje naději, že dům bude v novém využití zachován bez velkých změn a zůstane přístupný veřejnosti, neboť se jedná o jeden z nejlépe zachovaných příkladů pozdně románské a gotické domovní zástavby Řezna).

K pravidelným náležitostem DI patří i právní rozbory souvislostí ochrany památek (budování vodních dopravních cest, otázka strpění a uhrazení zásahu k záchraně památky, kterou vlastník neudržoval). V našich památkářských periodikách jsou takové modelové rozbory citelně postrádány.

Stručným referátem je představen také obsah loňského výročního sněmu jednoty zemských památkářů, který se konal v Esslingen (10.-13.6.2007) – věřme, že bude vbrzku k dispozici i sborník příspěvků, neboť podnětné téma vyvolalo vznik řady pozoruhodných vystoupení (některé texty se mezi časem pro svou zajímavost objevily i na webu). Hlavní motto sněmu skutečně opět nabízelo (podobně jako v minulých letech) řadu různých variant přístupu, často myšlenkově zcela novátorských: "Památka jako fragment – Fragment jako památka". Přes pozoruhodnou hloubku řady úvah se zdá, že možnosti nebyly zcela vyčerpány, ale proto bude asi vhodnější nějaké komentáře skutečně ponechat až na dobu po vydání sborníku.

Několik let jsou již v DI obsaženy i referáty z pravidelných setkání s českými archeology.

Je trochu zvláštní, že vydavatelé dosud DI nezpřístupňují on-line na webu. Uvážíme-li, kolik informací poskytují volně např. v rámci nového GIS, je to až překvapivé. Nepochybně je to výsledek seriózních úvah, snad vycházejících z toho, že DI vycházejí ve vysokém nákladu (10000 výtisků), takže nedostatek nehrozí. Ale pokud se v řadě příspěvků mluví o potřebě rozšiřovat komunikaci s veřejností, je omezení na papírovou formu periodika skoro anachronismem.

Přílohou sešitu je skládačka, která poskytuje základní informaci o vlastnostech nově zpřístupněného seznamu kulturních památek (dostupný z webu úřadu uvedeného pod titulem).


Denkmaplflege in Baden-Württemberg, roč. 36, 2007, č. 4

Časopis zemské památkové péče.

Sešit je věnován tématu oprav a nového využití především venkovských hospodářských budov (stodol, špýcharů...). Je uvedeno značné množství praktických příkladů více či méně citlivých úprav, zejména pro obytné účely.


Burgen und Schlösser, roč. 48, 2007, č. 4

Web

Monotématické číslo je věnováno stavebním památkám z hlediska "technického zařízení budov". Do tématu uvádí Hermann Wirth, když varuje před ničením památek jejich nadměrnými technicky orientovanými "vylepšeními". Vychází ovšem z úvah nad častými nedorozuměními, vyplývajícími ze svévolného nakládání s pojmy (když např. termín "sanace" je v řadě zúčastněných oborů často chápán výrazně rozdílně) a často vedoucími k drastickým ztrátám na památkové hodnotě a vizuálních kvalitách historických budov i prostředí.

Úvodní články k vlastnímu tématu podávají přehled historického vývoje zejména hygienických a otopných zařízení od starověku, s důrazem zejména na středověk. Zajímavý může být vývojový přehled otopných zařízení především s příklady ze středověké Evropy (citace pramenů, historická vyobrazení, dokumentace nálezových situací...). Známý specialista pro oblast šetrné péče o stavby (Konrad Fischer) na konkrétním příkladu (zámek Veitshöchheim) ilustruje technické podmínky pro vytvoření systému "konzervátorského temperování" s cílem zabránit škodám na budově a jejím vybavení v zimním období. V dalším článku je na základě vyhodnocení praktických zkušeností souhrnně představena problematika protipožární ochrany historických budov (čidla, hasicí systémy).


Publikace "Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér"

Autoři: Milan JANČO, Kateřina BUREŠOVÁ, Ondřej ŠEFCŮ

Vydal: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha 2007
224 stran, formát A5
ISBN 978-80-87104-09-5

Podrobnosti o publikaci zde.

Publikaci lze stáhnout ve formátu pdf zde.


Průvodce po industriální minulosti a technických památkách Středočeského kraje

Autoři:
Eva DVOŘÁKOVÁ, Šárka JIROUŠKOVÁ, Jan PEŠTA
Fotografie: Pavel FRIČ

Vyd.: Krajský úřad Středočeského kraje, Praha
Nakl.: Nakladatelství Titanic, Praha 2007
96 stran, formát 120x210 mm.
ISBN 978-80-86652-34-4

Úvodní kapitolku s výzvou k objevitelským cestám za kouzlem industriálních stavebních památek sepsal arch. David VÁVRA.

Obsah je rozdělen do oddílů po jednotlivých okresech. Čtenář má k dispozici jednoduchou mapku, která mu poskytne orientaci pro případné plánování cesty a je vodítkem pro představu o prostorových souvislostech. Stručný text seznámí s minulostí techniky v daném území. Následují katalogové "položky" s vysvětlením významu jednotlivých památek (v počtu cca 80) a jejich stručným popisem, doplněné instruktivními výborně provedenými fotografiemi.

Ukázka (po kliknutí se zvětší):

Anglická verze: A Guide to the Technical Past and Industrial Monuments of Central Bohemia


Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek politického okresu pardubicko-holicko-přeloučského

Fontes Historiae Artium XIII

Autor: Václav Karel VENDL
Editor: Jana MAREŠOVÁ

Vyd.: Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, Praha 2007
240 s., formát 160x235 mm, černobílé fotografie a plánky
ISBN 80-86890-10-4

Vynikající ediční počin ÚDU AV ČR zasluhuje nejvyšší ocenění. Věřme, že by se mohlo jednat o náznak toho, že se Ústav bude vydávání nedokončených "klasických" soupisů věnovat systematicky. Ve svých fondech má totiž materiály k několika svazkům, jež nebyly vydány do doby, kdy se edice soupisů zastavila (před rokem 1938). Většina soupisů samozřejmě vznikala několik let, čemuž odpovídá značně nevyvážený stav rozpracovanosti či dokončenosti jednotlivých rukopisů. Přesto shromážděné informace v praxi oborů dějin umění i památkové péče citelně chybějí. Jsem proto přesvědčen o veliké důležitosti toho, aby i nedokončené svazky byly zpřístupněny odborné i širší kulturní veřejnosti. Ústav dějin umění tedy zaslouží za tuti iniciativu nejvyšší uznání i podporu pro další pokračování.

Soupisy mají mnohostranný význam, i přesto, že určitá část v nich obsažených hodnocení památek byla již novějšími výzkumy upřesněna či doplněna. Dodnes zůstávají nejdokonalejším a nezastupitelným operativním přehledem vývoje i typologie historických památek. Téměř každého nositele hlubšího zájmu o dědictví minulosti provázejí po celou jeho odbornou kariéru, jsou také nejdostupnějším vodítkem pro studující dějin umění, ale i oporou pro postupně prohlubované poznání (např. při stavebně-historických průzkumech). V neposlední řadě jsou dnes již také mnohdy nenahraditelným operativním zdrojem informací o podobě památek, které byly v uplynulém pojetí změněny, nebo dokonce zcela zanikly.

Je ovšem jasné, že edice nedokončených rukopisů budou – a je tomu tak i v předkládaném svazku – do jisté míry postiženy některými nedůslednostmi. Některé památky v nich budou chybět (patrně by byly doplněny v průběhu dokončování), některá hesla budou naopak obsahovat příliš mnoho podrobností, které by asi býval autor nebo i redakce redukovali v zájmu jednotného přístupu. To samozřejmě platí i pro obrazový doprovod, pro který byly rovněž shromážděny početné podklady (plánky, nákresy detailů, fotografie). Ale určitě by bylo chybou, kdyby s poukazem na tuto "nevyváženost" bylo vydávání zpochybňováno. Ani by nemělo smysl trvat na důsledném sjednocení hesel ve shodě s dokončenými a publikovanými soupisy. Zkrátka je třeba s pardubickým... soupisem pracovat adekvátně dané situaci, údaje případně prověřovat.

Editorka svazku J. Marešová odvedla vynikající práci. Svazek doplnila stručným přehledem vývoje soupisové činnosti Archeologické komise České akademie (přičemž vycházela ze souvisejících archiválií). Na základě archivované korespondence podrobně seznamuje s genezí vzniku vydaného svazku. Popisuje i svůj přístup k práci s rukopisem.

Vlastní soupis (s. 27-191) je uspořádáním hesel i grafickou úpravou důsledně přizpůsoben starším svazkům (editorka uvádí, že vzorem byl soupis okresu Chrudim). V tom je třeba ocenit i pečlivost a ukázněnost zpracovatele grafické úpravy a sazby (Ivo Purš). Z technického hlediska je tak jediným citelným rozdílem menší formát stránek (je to dáno standardním formátem edice FHA 160x235 mm oproti 175x260 mm starších svazků /jejich rozměry se mohou mírně lišit, protože většinou byly ořezávány až při vazbě u uživatele/). Ovšem tisková plocha stránek je prakticky stejně veliká (resp. její šířka je dokonce větší). Svazek tedy i po této stránce bez velkých potíží naváže na "staré" soupisy.

Podle tiráže bylo vydáno jen 300 výtisků! Takže vážnější zájemci by neměli nákup moc dlouho odkládat. Řekl bych totiž, že těch, kteří budou stát o možnost doplnit si nový svazek do knihovny, bude mnohem více, než činí dostupná část nákladu (po odečtení povinných či výměnných výtisků).

Publikace je v prodeji v knihovně ÚDU AV ČR v Praze (v jejích otevíracích hodinách pro veřejnost!).

Prodejní cena: 250 Kč (studujícím je přiznávána sleva).


Ukázka pro bližší představu (obrázky se po klinutí zvětší):

Dříteč

Stojice, Svinčany


1137-2007. Sv. Gotthard ve Slaném v proměnách věků

Vydalo město Slaný u příležitosti výročí založení benediktinského proboštství u slánského kostela sv. Gotharda

Editor: Vladimír PŘIBYL
Autoři: Vladimír PŘIBYL, Petr CHOTĚBOR, Jan SOMMER

Vyd.: Město Slaný, Slaný 2007
52 stran, 8 stran barevné přílohy, formát A5
ISBN 978-80-254-0965-7

Publikace má oslovit především občany města. Ukázat jim, jak komplexní jsou hodnoty památky, která prodělala dlouhé dějiny v těsném sepětí s generacemi jejich předků.

Zejména Vladimír Přibyl, který je ukázkovým příkladem a snad i vzorem regionálního historika a památkáře, ale i výraznou osobností aktuálního kulturního života města, je v neposlední řadě také mezi odbornými pracovníky státní památkové péče vysoko ceněn pro své postupy ve výkonných orgánech. V regionu Slánska je iniciátorem mnohostranné osvětové, publikační i vědecké činnosti (pořádání konferencí).

V publikaci o kostele sv. Bartoloměje ve Slaném V. Přibyl zasvěceně líčí historii duchovní správy, zejména ovšem podrobně hodnotí cenné umělecké vybavení interiéru (oltáře, sochařská a malířská výzdoba, umělecké řemeslo), kterým provází s hlubokou erudicí i zaujetím, pobízí k zamyšlení i obdivu k řadě špičkových artefaktů, pozoruhodných i z hlediska ikonografických souvislostí.

P. Chotěbor přispěl zasvěceným výkladem o práci stavební huti při budování středověkých chrámů. Opírá se o nově provedený podrobný rozbor zdiva, kamenických značek i sochařské výzdoby zejména na vnějšku pozdně gotického presbyteria (identifikace shodných kamenických značek mu pomohla nově určit souvislost s jinými významnými stavbami mj. i v Praze).

Publikaci lze zakoupit

 • ve Vlastivědném muzeu ve Slaném (Masarykovo náměstí 159 274 01 Slaný, tel. 312522209  muzeum@slansko.cz)
 • nebo v Infocentru Slaný (Masarykovo nám. 159 274 01 Slaný tel. 312 523 448; ic@infoslany.cz), při posílání poštou 70,- + poštovné.


Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu, roč. 37, 2007, č. 2-3

Třikrát ročně vydává KZSP.

Na webu Klubu lze Věstník získat ve formátu pdf.

Z obsahu:

 • Kateřina BEČKOVÁ:
  Stane se bývalý Dům potravin věžákem?, s. 4-7.
  Ohrožení památky novodobé architektury novým záměrem investora.
 • -kb-, Richard BIEGEL:
  Pražský bod zlomu. Plánovaná výšková zástavba v Holešovicích, s. 8-9.
  Stanovisko Klubu.
 • -rb-, Rostislav ŠVÁCHA, Václav JANDÁČEK:
  Obchodní dům Baťa v Celetné ulici. Návrh na prohlášení za kulturní památku, s. 10-12.
 • Vladislava VALCHÁŘOVÁ:
  Pražský industriál – nekrology 2002-2007, s. 13-20.
  Automobilka Praha v Libni, Sladovna v Podbabě, Spalovna ve Vysočanech, tiskárna v Opletalově ulici, Rustonka v Karlíně aj.
 • Kateřina BEČKOVÁ:
  Spor o budoucnost města a fenomén dýmky míru, s. 21-23.
  K "taktice" a argumentům při prosazování radikálních zásahů do památkové podstaty v Praze.
 • Martin MACHOVEC:
  Vždyť o mrakodrapy vlastně ani nejde, s. 24-25.
 • Richard BIEGEL:
  Nejde o mrakodrapy, kde o Prahu. Odpověď Martinu Machovcovi, s. 25-26.
 • Martin KRISE:
  Tak nám parcelují Letnou, s. 27-29.
 • Zdeněk ŠESTÁK:
  Proč potřebujeme novou budovu Národní knihovny?, s. 30-31.
 • Zdeněk DUŠEK:
  Využijme pro Národní knihovnu raději Karlínskou Invalidovnu!, s. 32.
 • Petra ŠEBEŠÁKOVÁ:
  Žáci zkoumají proměny Prahy. K projektu Krajina za školou, s. 35-40.
 • Zdeněk DUŠEK:
  Musí komerční využití zachraňovat naše kulturní památky? O jindřišské zvonici, s. 41.
 • Stanislav SRNSKÝ:
  O kráse starých komínů, s. 42-47.
  Ve výběru zajímavých příkladů nadstřešních zakončení komínů trochu překvapuje téměř úplná absence zájmu o nějaké chronologické a stylové utřídění. Snad tato poznámka podpoří aspoň zájem o zachování těchto cenných součástí střešní krajiny.
 • Milan JANČO:
  Archeologické nálezy v Praze prezentované na místě (in situ). III. část – procházka částí Starého Města, Novým Městem a Vyšehradem, s. 48-53.
  Pokračování obsažného přehledu, založeného na aktuálních údajích z terénu.
 • Vladimír DENKSTEIN:
  Malá Strana v mém mládí. II. část vzpomínek, s. 55-60.
 • Helga TURKOVÁ:
  PhDr. Vladimír Denkstein, DrSc., s. 61.
  Připomínky odkazu velkého vědce.

Příloha

 • Jan VESELÝ:
  Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu a jejich stavebně-historická dokumentace.
  8 stran s analýzou a bohatou a metodicky instruktivní dokumentací.


Výroční zpráva 2006

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Ed.: Zdeněk DRAGOUN, Patr VAŇOUS

Vyd.: Zdeněk Cibulka, Praha 2007
64 stran, formát A5, barevné il.
ISBN 978-80-903065-7-8

Obsah:

 • Jana RŮŽIČKOVÁ:
  Zpráva o založení veřejnosti přístupné sbírky historických stavebních cihlářských prvků na NPÚ HMP, s. 7
 • Eliška KOKINOVÁ, Miroslav KOVÁŘ:
  Drobné poznatky ze stavebních úprav kláštera sv. Jakuba v Praze na Starém Městě, s. 12
 • Petra CIBULOVÁ, Martina BÁRTOVÁ:
  Restaurátorská obnova fasády a uměleckořemeslné výzdoby hotelu Imperial, s. 16
 • Michael ZACHAŘ:
  Restaurování kaple bývalého vojenského hřbitova v Karlíně, s. 24
 • Lubomír SOCHOR:
  Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně, s. 27
 • Martina BÁRTOVÁ:
  Obnova fasády Dolní Landhausky, s. 34
 • Renata ZEMANOVÁ:
  Zpráva k Dolní Landhausce v Havlíčkových sadech čp. 60 na Vinohradech, s. 37
 • Tomasz CYMBALAK, Michal TRYML:
  Pohřebiště pod Pražským hradem, s. 41
 • Jaroslav PODLISKA:
  Archeologický výzkum plochy dvora domu čp. 1064/I v Týnské uličce na Starém Městě v Praze 1, s. 44
 • Jan HAVRDA:
  Archeologický výzkum při rekonstrukci morového sloupu Nejsvětější Trojice na horním Malostranském náměstí, s. 50
 • Jarmila ČIHÁKOVÁ, Martin MÜLLER:
  Archeologický výzkum v budově grotty Valdštejnské zahrady, s. 53
 • Michal TRYML, Zdeněk DRAGOUN:
  Zemřela Helena Olmerová, s. 59