Přejít na: Obsah | Konec stránky

Evidence a dokumentace památkového fondu

Ústřední seznam kulturních památek České republiky

Části památkového fondu České republiky, chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (dále jen ÚSKP). Evidence v ÚSKP je upravena § 7 zákona č. 20/1987 Sb., a dále § 3 až § 6 vyhlášky č. 66/1988 Sb. k provedení zákona o státní památkové péči, v platném znění. ÚSKP je veden generálním ředitelstvím NPÚ (odbor evidence, dokumentace a informačních systémů), vedení seznamu se řídí pokynem hlavního konzervátora k vedení ÚSKP.

Viz též Prohlašujeme za kulturní památku, památkově chráněné území »

Části Ústředního seznamu kulturních památek České republiky

Do ÚSKP se zapisují kulturní památky prohlášené Ministerstvem kultury ČR podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Dále se do ÚSKP zapisují národní kulturní památky, památkově chráněná území (památkové rezervace a památkové zóny) podle jednotlivých druhů (městské, vesnické, archeologické, krajinné, aj.), památky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a památková ochranná pásma.

Do ÚSKP se podle § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. zapisují také kulturní památky zapsané do státních seznamů nemovitých a movitých kulturních památek podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách.

Vyrozumění vlastníka kulturní památky o jejím zápisu do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky

O provedení zápisu nově prohlášené kulturní památky do ÚSKP vyrozumí vlastníka kulturní památky generální ředitelství NPÚ a zároveň mu sdělí rejstříkové číslo, pod kterým je kulturní památka v ÚSKP evidována.

Sbírky dokumentace Ústředního seznamu kulturních památek České republiky

ÚSKP je tvořen kartotékou, která obsahuje evidenční karty se základními údaji o kulturní památce, rejstříkem, vedeným v elektronické podobě, a sbírkou příloh. Ve sbírce příloh jsou zejména stejnopisy právních aktů ke kulturní památce (prohlášení za kulturní památku, rozhodnutí o změnách, apod.), informace významné pro stav kulturní památky apod. Sbírku příloh dále tvoří dokumentační fondy.

Evidenční a dokumentační pracoviště NPÚ

Evidenční a dokumentační pracoviště NPÚ spravují kartotéku, generální ředitelství kartotéku ÚSKP, územní odborná pracoviště kopie kartotéky pro svá území. Zajišťují průběžně aktuálnost identifikačních údajů. Plošná úplná aktualizace údajů proběhla pro nemovité kulturní památky v letech 2000–2007 v projektu Obnova identifikace nemovitých kulturních památek České republiky a ještě probíhá pro movité kulturní památky.

Podle interních předpisů poskytují informace o památkové ochraně a evidenci vlastníkům kulturních památek, veřejnosti i úřadům a organizacím. NPÚ je poskytovatelem údajů pro územně analytické podklady podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Evidenční a dokumentační pracoviště plní povinnosti podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění, plní funkce vyplývající z nařízení vlády o Integrovaném systému ochrany movitého kulturního dědictví. Spolupracují úzce s Policií ČR, Celní správou ČR a Českou obchodní inspekcí. Poskytují součinnost ministerstvu kultury, krajským úřadů a obcím s rozšířenou působností.

Evidenční a dokumentační pracoviště pořizují podle kapacitních možností fotodokumentaci památkového fondu, provádějí stavebně historické průzkumy. Vedou a doplňují sbírku dokumentačních fondů – součást sbírky příloh ÚSKP.

Součástí evidenčních a dokumentačních pracovišť je vytváření informačních systémů vedených moderními technologiemi, včetně Geografického informačního systému NPÚ (dále jen GIS NPÚ).