ÚOP středních Čech
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP středních Čech

Památky středních Čech

Časopis NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze


Všechny uvedené tituly si až do vyprodání zásob můžete objednat na adrese:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze,
Sabinova 5, obvodní pošta: pošt. schr. 45, 130 11 Praha 3,
tel. 274 008 285, e-mail: roubickova.dita@npu.cz


Památky středních Čech č. 1 - VYPRODÁNO

Cena 15 Kč

 • M. Glosová: Vývoj, současné úkoly a perspektivy státní památkové péče ve Středočeském kraji
 • R. Turek: K problému ohlasu karolínské a otonské kultrury ve stavitelství středních Čech
 • J. Burget: Raně středověký kostel v Živohošti a jeho proměna v období vrcholné gotiky
 • D. Líbal: Význam Středočeského kraje v českém architektonickém vývoji od sklonku 9. až do 12. století
 • M. Brožovský: O opravě a stavební úpravě hradu Kokořína
 • M. Buben: Heraldika v kontextu památkové péče
 • S. Balík: Několik úvah a inforamcí o přispěvatelích základní řady Ottova slovníku naučného ve středních Čechách
 • K. Reichertová: Na okraji archeologického výzkumu v bývalém slovanském klášteře na Sázavě
 • P. Kocek: Vztahy Sázavy s Kyjevskou Rusí ve světle kultu ruských prvomučedníků
 • Kritika, zprávy, kronika


Památky středních Čech č. 2

Cena 15 Kč

 • M. Glosová: K problematice obnovy nemovitých kulturních památek
 • V. Bůžek: Ekonomické a politické pozice šlechty středních Čech v polovině 16. století
 • J. Varhaník: K interpretaci raně středověké stavební periody kostela sv. Mikuláše v Novém Kníně
 • P. Kroupa: Rostlinný ornament v Hradišti nad Jizerou, Kolíně a v Kouřimi ve 13. století
 • J. Sommer: Ke stavební historii kostela sv. Šimona a Judy ve Viticích
 • L. Bobková: Karel Čapek ve Strži
 • M. Kunštát: Schola artis Beuronensis
 • V. Razím: K stavební podobě městského opevnění v Rakovníku
 • L. Štěpánek: Skanzeny Středočeského kraje
 • Kritika, zprávy, kronika


Památky středních Čech č. 3 - VYPRODÁNO

Cena 15 Kč

 • A. Míšková: Ustanovení a počáteční činnost národních správ v středních Čechách - 1. č.
 • M. Ransdorf: Stručný katalog majetku pánů z Gutštejna r. 1509
 • J. Sommer, V. Razím: Poznámky k historii kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku
 • L. Ludvíková: Střední Čechy – centrum Únětické kultury
 • F. Kavka: K počátkům správní organizace na území dnešního Středočeského kraje (od třicátých let 13. stol.)
 • P. Macek: Fara v Hostivicích u Prahy – poznámky ke stavební činnosti Anny Marie Františky, velkovévodkyně toskánské
 • Kritika, zprávy, diskuse, kronika


Památky středních Čech č. 4

Cena 15 Kč

 • A. Míšková: Ustavování a počáteční činnost národních správ ve středních Čechách – 2. č.
 • F. Kavka: Vznik krajského zřízení na území středočeského regionu (polovina 13. století až 1419-20)
 • K. Křížová: K typologii zobrazení interiéru 19. století – soubor akvarelů z depozitáře voršilského kláštera v Kutné Hoře
 • P. Kroupa: O středočeské architektuře druhé poloviny 14. století (Matyáš z Arrasu a Petr Parléř)
 • J. Polišenský: Jan Jeník z Bratřic a problematika národního obrození
 • M. Glosová: Hradiště Stará Kouřim a jeho památková prezentace
 • Kritika, zprávy, kronika


Památky středních Čech č. 5

Cena 15 Kč

 • F. Kavka: Vznik krajského zřízení na území středočeského regionu (pol. 13. stol. – 1419-20) Nástin vývoje II.
 • P. Kocek: Některé projevy zvířecí symboliky v heraldice středních Čech
 • M. a O. Radovi: Kaple při zámku v Radíči
 • L. Štěpánek: Lidový dům ve středních Čechách
 • J. Fiala: Bitva u Kolína 18. 6. 1757
 • M. O. Růžička: Základní těžené materiály v lomařství a tradiční zpracování kamene v okolí Prahy
 • M. Rykl: Stavební vývoj tvrze Velké Horky (okres Mladá Boleslav)
 • Kritika, zprávy, kronika


Památky středních Čech č. 6

Cena 15 Kč

 • Z. Hazlbauer: Gotické a renesanční kachle okresu Rakovník
 • P. Vácha: Anonymní zvony z 18. a 19. století
 • M. Tošnerová: Soupis poddaných komorního panství Králův Dvůr z roku 1651
 • L. Štěpánek: Staré středočeské stodoly, stavby typu střešního charakteru
 • V. a V. Smrčkovi: Nález olejny ve mlýně v Dražkově (okres Příbram)
 • Kritika, zprávy, kronika


Památky středních Čech č. 7/1   VYPRODÁNO!

 • J. Žižka: Hospodářské dvory na panství Konopiště a Smilkov
 • M. Rykl: Dvůr a tvrz Bílý Újezd – Šternberk u Slaného
 • V. Jandáček: Několik poznámek k problematice železných a ocelových mostů z hlediska jejich památkových hodnot
 • Z. Hazlbauer, P. Volf: Raně barokní hrnčířské formičky z Nového Strašecí a způsoby jejich použití
 • Zprávy, diskuse, kronika


Památky středních Čech č. 7/2

Cena 15 Kč

 • J. Kuthan: Katedrální chór v cisterciácké architektuře
 • Z. Chudárek: Nástin typologie cisterciáckých klášterů v českých zemích
 • H. Štroblová: Kutná Hora a sedlecký klášter
 • J. Valentová: Příspěvek k problematice založení sedleckého kláštera
 • K. Charvátová: Středověké dvory sedleckého kláštera
 • D. Stehlíková: Pečeti sedleckých cisterciáků z let 1277-1422
 • Zprávy, diskuse


Památky středních Čech č. 7/3

Cena Kč 15,-

 • J. Frolík, R. Šumberová, J. Valentová: Archeologický výzkum středověkého jádra Čáslavi 1991-1992
 • V. Razím: K počátkům města Rakovníka
 • Z. Hazlbauer: Pozůstatky gotických kachlových kamen z hradu Krakovce
 • P. Vácha: Zvony okresu Nymburk
 • J. Berková: Polygonální stodoly na Sedlecku a Voticku
 • Zprávy, kritika


Památky středních Čech č. 8/1

Cena 15 Kč

 • J. Žižka: Ke stavebnímu vývoji tzv. Templu v Mladé Boleslavi
 • A: Schubert: Stavební opravy některých významných hradů a zámků středních Čech v uplynulých patnácti letech
 • V. Jesenský: Nález srubové místnosti v domě čp. 174 v Kutné Hoře, její detaily i typologický význam
 • M. Kreuzzieger: K interpretaci fresky F. J. Luxe na Konopišti
 • J. Fajt: Reliéf Smrti P. Marie ze Zálezlic
 • Zprávy, kronika


Památky středních Čech č. 8/2

Cena 15 Kč

 • E. Volfová: Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela Narození Panny Marie v Novém Strašecí
 • Z. Hazlbauer: Gotický reiéfní kachel jako „domovní znamení“
 • A. Schubert: Stavební opravy některých významných hradů a zámků středních Čech v uplynulých patnácti letech (2. č.)
 • J. Stejskalová: Rekonstrukce historických zahrad ve středních Čechách
 • V. Jesenský: Dva příklady průzkumů průčelí kostelů na Benešovsku
 • Zprávy, diskuse, z literatury


Památky středních Čech č. 9/1

Cena 15 Kč

 • V. Razím, J. Varhaník: Příspěvek k typologii kostelů 13. století na Podblanicku
 • P. Macek, P. Zahradník: Plán kaple v Osečanech (okres Příbram)
 • J. Stejskalová: Studie obnovy zámeckého parku Konopiště
 • A. Schubert: Stavební opravy některých významných hradů a zámků středních Čech v uplynulých patnácti letech (3. č.)
 • Zprávy


Památky středních Čech č. 9/2

Cena 15 Kč

 • V. Láska: K problematice stárnutí památek
 • A. Schubert: Stavební opravy některých významných hradů a zámků středních Čech v uplynulých patnácti letech (4. č.)
 • V. Jesenský: Praktická památková péče v Kutné Hoře
 • Zprávy, literatura


Památky středních Čech č. 10/1

Cena 25 Kč

 • J. Žižka: Kaple sv. Vojtěcha v Bubovicích a sv. Jana Nepomuckého v Čelině
 • V. Jesenský: Kostnice ve Všeradicích a barokní kostnice ve středních Čechách (I. část)
 • P. Skála: Minulost a budoucnost věžních hodinových strojů
 • Zprávy


Památky středních Čech č. 10/2

Cena 25 Kč

 • P. Vácha: Pomník krále Jiřího v Poděbradech
 • V. Jesenský: Barokní kostnice ve středních Čechách (II. část)
 • Zprávy


Památky středních Čech č. 11/1

Cena 25 Kč

 • J. Žižka: Hospodářské dvory na panství Dobrovice
 • Z. Hazlbauer: Náhodný nález raně novověkých kachlů v areálu hradu v Týnci nad Sázavou
 • Zprávy


Památky středních Čech č. 11/2 VYPRODÁNO

 • V. Láska: Analytická metoda - ano či ne?
 • J. Žižka: Hospodářské dvory na panství Měšice
 • V. Jesenský: Další středočeské barokní kostnice
 • Zprávy, recenze, z odborného tisku


Památky středních Čech č. 12/1 VYPRODÁNO

Cena 25 Kč

 • J. Žižka: K podobě hospodářských dvorů na bývalých lichtenštejnských panstvích ve středních Čechách
 • J. Pešta: Nové poznatky z průzkumu domu čp. 20 v Třebízi


Památky středních Čech č. 12/2 VYPRODÁNO

Cena 25 Kč

 • V. Razím, P. Zahradník: Památková péče v Nymburce na počátku století - minulost i přítomnost
 • J. Pešta: Dům čp. 80/III v Poděbradech a čp. 28/II v Sadské (K problematice maloměstské zástavby)
 • Zprávy, recenze, z odborného tisku


Památky středních Čech č. 13/1

Cena 40 Kč

 • J. Žižka: Hospodářské dvory na panství Zlonice
 • D. Martincová, J. Frídl: Konopiště - sídlo následníka trůnu (Reinstalace a expoziční záměry)
 • J. Berková: Saky, čp. 2 - nález jádra středověkého vesnického domu v obci Saky
 • P. Kroupa: Poznámky ke stavebnímu vývoji zámku v Brandýse nad Labem
 • E. a P. Volfovi: Zpráva o nálezu zbytku středověké hrnčířské pece
 • A. Schubert: K podobě kostela sv. Václava v Mníšku pod Brdy
 • J. Žižka: K opevnění zámku v Kostelci nad Černými lesy
 • J. Žižka: Ke krovovým konstrukcím
 • V. Jesenský: Recenze - skripta „Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek“


Památky středních Čech č. 13/2

Cena 40 Kč

 • E. Vyletová: Z opravy zámku v Benátkách nad Jizerou
 • J. Pešta: Rezidenční vilová čtvrť Brunšov v Dobřichovicích
 • J. Žižka: K podobě předbělohorských hospodářských budov
 • E. Volfová: Průzkum farního kostela sv. Štěpána ve Pcherách
 • M. Glosová: Kostel sv. Havla v Oldřichovci - nálezy při opravách
 • H. Hermanová: Z opravy fasád děkanství v Kostelci nad Černými lesy
 • A. Schubert: O kaplích zapomenuté poutní cesty
 • J. Žižka: K typologii stodol 19. století - stodola dvora Vyšatoly
 • J. Berková: Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny - několik poznámek k jeho praktickému uplatnění
 • Památky středních Čech v odborném tisku


Památky středních Čech č. 14/1

Cena 40 Kč

 • V. Razím: Znovu k otázce tzv. Havelské brány na Starém Městě pražském
 • J. Žižka: K podobě dvorů na mnichovohradišťském a bělském panství
 • V. Vaněk: Památky středních Čech zachycené vizitačními zprávami pražského arcibiskupství
 • J. Berková: Mašov čp. 10, okr. Příbram - příspěvek k poznání vývoje vesnického domu na Petrovicku
 • J. Pešta: Usedlost čp. 407 v Brandýse nad Labem
 • M. Krucký: Předběžný průzkum tvrze v Neprobylicích
 • K. Cirglová: Sousoší sv Rodiny v Českém Brodě
 • J. Žižka: Stavba odvětrávacích kanálů - zdroj nových informací ke stavebním dějinám historických staveb. Nová zjištění ke stavebním dějinám kostela Nanebevzetí P. Marie v Klecanech a zámku v Mnichově Hradišti
 • Recenze, Výroční zpráva Památkového ústavu středních Čech v Praze za rok 1999 - samostatná příloha časopisu


Památky středních Čech č. 14/2

Cena 40 Kč

 • V. Láska: Hodnota, autenticita a integrita stavebního díla minulosti - teorie a praxe
 • D. Martincová: Znovuotevření Kaple sv. Kříže
 • J. Frídl: Vývoj názorů na řešení mikroklimatu v Kapli sv. Kříže na Karlštejně
 • N. Kubů: Nové otevření hradu Karlštejna v roce 2000
 • J. Žižka: Z oprav fasád čtyř zámků na Příbramsku - Drahenice, Rožmitál pod Třemšínem, Vysoký Chlumec, Čelina
 • P. Kroupa: Z průzkumu domu čp. 213 v Brandýse nad Labem
 • E. Volfová: Dostavba chlebové pece Hamouzova statku ve Zbečně
 • Z. Dragoun, H. Martinková: Památky středních Čech v odborném tisku (za rok 1999)


Památky středních Čech č. 15/1

Cena 60 Kč

 • J. Žižka: Dvory bývalých císařských soukromých statků ve středních Čechách
 • J. Pešta: Vybrané památkově hodnotné železniční mosty ve středních Čechách
 • J. Velfl: Záchrana a prezentace historických hornických staveb v Příbrami
 • E. Vyletová: Příspěvek k datování kostela v Kounicích
 • P. Kroupa: Ke stavebnímu vývoji zvonice ve Svémyslicích
 • J. Petrů: Významné aspekty pro pochopení smyslu hradu Karlštejna


Památky středních Čech č. 15/2

Cena 60 Kč

 • J. Žižka: K podobě a stavebním dějinám hradu Vysokého Chlumce
 • Z. Hazlbauer: Poznámky k metodice stavebních rekonstrukcí replik gotických a renesančních kachlových kamen pro účely historických expozic v ČR
 • J. Pešta: Kalingerův mlýn u Středokluk
 • V. Nejedlý: Restaurování loveckého pomníku císaře Karla VI. v obci Hlavenec
 • P. Kroupa: Z průzkumů staveb na okrese Praha-východ
 • M. Bojarová: Skupina historizujících kostelů na Kolínsku
 • Z odborného tisku


Památky středních Čech č. 16/1

Cena 60 Kč

 • E. Vyletová: Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Bartoloměje v Sezemicích
 • K. Kibic ml.: Z oprav kostelů na Čáslavsku
 • J. Pešta: Zámek v Ostředku
 • J. Úlovec: Zámeček Sansouci u Luštěnic
 • J. Žižka: K podobě hospodářských dvorů v 19. století
 • F. Laval: Archeologie na nádvoří zámku v Mníšku pod Brdy


Památky středních Čech č. 16/2

Cena 60 Kč

 • P. Kroupa: Ke stavebnímu vývoji kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích
 • K. Kibic ml.: Z průzkumů kostelů na Čáslavsku. Kostel sv. Gotharda v Potěhách a kostel sv. Václava v Bílém Podolí
 • J. Žižka: Drobnosti z oprav kostelů na Berounsku
 • M. Bojarová: Novogotický zámek v Býchorách, sídlo Františka Horského a rodiny Kubelíků. Kulturní historie a autorské určení objektu
 • P. Skála: Ciferníky věžních hodin
 • J. Pešta: O velkých kamenných mostech 19. století ve středních Čechách
 • J. Žižka: Několik poznámek k dokumentaci kostela sv. Josefa v Obořišti. Polemika
 • Kronika, z odborného tisku


Památky středních Čech č. 17/1

Cena 60 Kč

 • J. Žižka: O barokních hospodářských dvorech ve středních Čechách
 • J. Kypta, J. Šulc: Poznámky ke stavební podobě vesnic středního Polabí v předbělohorském období (Usedlost s renesanční bránou v Podolance)
 • J. Pešta: Zámecké sídlo v Tvoršovicích
 • P. Vácha: Zaniklý zámeček ve Šternově
 • A. Schubert: Ochrana památek na stránkách místních novin a časopisů
 • Kronika


Památky středních Čech č. 17/2

Cena 60 Kč

 • J. Petrů: Interpretace Vrtbovské barokní zahrady
 • K. Kibic ml.: Kostely v Přibyslavicích a v Kozohlodech u Čáslavi (K tématu šířky středověkého zdiva)
 • V. Razím: K základním otázkám stavebního vývoje hradu v Kolíně nad Labem
 • J. Žižka: Některé poznatky o dolním hradě na Vysokém Chlumci
 • P. Načeradská, A. Schubert: O staré vodní cestě ke kutnohorským dolům
 • Š. Jiroušková: Věžové vodojemy ve středních Čechách (Ukázky z první třetiny 20. století)
 • P. Kroupa: Nová zjištění z oprav památek na Brandýsku a Říčansku
 • V. Jesenský: Kurs „Ochrana kulturního dědictví v trvale udržitelné společnosti“ a několik památkářských poznámek
 • J. Berková, P. Dostál: Inventarizační průzkum lidové architektury středních Čech dokončen
 • Zprávy, z odborné literatury


Památky středních Čech č. 18/1

Cena 60 Kč

 • J. Žižka: O podobě nových hospodářských budov na konci 19. a počátku 20. století
 • J. Kypta, J. Šulc: K formám pronikání slohových výtvarných prvků do prostředí venkovské usedlosti (Pozdně gotické brány v Jenštejně a Dřevčicích)
 • J. Úlovec: Zámek ve Vidovicích u Kunic
 • J. Nusek: „Capella incognita“ bývalá kaple Panny Marie Pomocné v Divišově
 • P. Kroupa: Nejnovější průzkumy zámků ve Škvorci, v Brandýse nad Labem a ve Štiříně
 • J. Mařík: Podpovrchová těžba písku v Praze 14 - Hloubětíně
 • V. Jesenský: Mezinárodní studentská konference „Conservation and preservation of cultural heritage“
 • Recenze, kronika


Památky středních Čech č. 18/2

Cena 60 Kč

 • D. Martincová: Svatojiřská sbírka Františka Ferdinanda d´Este na zámku Konopišti
 • M. Bojarová: Hrobka rodu Daubků v Litni na Berounsku od Antonína Wiehla
 • J. Žižka: O dvojici hospodářských budov renesančního původu
 • K. Kibic: Objekt z dusané hlíny v Bylanech a další nálezy z Kutnohorska
 • S. Matoušová: Zvedání zvonu sv. Václava v Sázavě
 • A. Schubert: Vítání Jezulátka v kolínské Prachovně
 • Recenze, kronika, z odborné literatury

 


 

Památky středních Čech č. 19/1

Cena 60 Kč

 • P. Pešková: Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti
 • J. Žižka, Několik poznámek k zámeckém sálu a stavebním dějinám zámku v Mnichově Hradišti
 • J. Pešta: Zámek Čechtice
 • J. Úlovec: Tvrz v Tehově u Říčan
 • J. Kypta, J. Šulc: Pozdně gotické slohové prvky v architektuře venkovských usedlostí v Záluží u Čelákovic
 • H. Hanzlíková, D. Linhartová: Výsledky průzkumu kostela Narození Panny Marie ve Vepřku
 • J. Nusek: K identifikaci náhrobníků na sakristii kostela sv. Bartoloměje v Divišově
 • Š. Koukalová: Löwitova vila v Nymburce - skvost moderní architektury


Památky středních Čech č. 19/2

Cena 60 Kč

 • V. Razím, A. Nachtmannová: Hrad Michalovice
 • J. Veselý: Exkurz 1 - Poznámky k práci s měřičskými podklady při přípravě grafických příloh stavebněhistorického průzkumu hradu Michalovic
 • F. Laval, Z. Neústupný: Exkurz 2 - Nález středověké keramiky z věže "Putny" hradu Michalovic
 • P. Skála: Ciferníky věžních hodin na památkově chráněné architektuře
 • P. Panoch: Architekt Antonín Balšánek a Podlipanské muzeum - Kapitola ze stavební historie Českého Brodu

Památky středních Čech č. 20/1

Cena 60 Kč

 • D. Foltýn, M. Kovář: Ke stavebním dějinám proboštství sv. Martina v Kouřimi v období rané gotiky
 • K. Kibic ml.: K historii kostela sv. Jiří v Pertolticích
 • J. Kypta, Z. Neústupný: Průzkum okolí hradu Zvěřince
 • J. Žižka: Gloriet v zámeckém parku v Průhonicích
 • A. Schubert: Dřevěné zárubně oken středočeských zděných staveb
 • V. Vavřinová: Historický fotografický materiál v depozitářích hradů a zámků spravovaných NPÚ - ÚOPSČ v Praze
 • E. Stará: K autorství křtitelnice ve Slaném

Památky středních Čech č. 20/2

Cena 60 Kč

 • J. Kypta, J. Šulc: Kachle ze dvora Votelež u Kouřimi (Ke kultuře bydlení v hospodářském dvoře na přelomu středověku a raného novověku)
 • J. Nusek: Ukřižování v kostele sv. Bartoloměje v Divišově. Příspěvek k trevisaniovské ikonografii.
 • P. Skála: Restaurování strojů starých věžních hodin, součástí památkově chráněné architektury
 • J. Pešta: Inventarizace historických mostů na území okresu Kolín
 • J. Pejša, J. Pešta, J. Velfl: Hornický vláček v Příbrami - Březových Horách
 • D. Martincová: Soubor středověkých deskových maleb mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně získal ocenění Evropské unie
 • Památky středních Čech v odborném tisku (za rok 2005)
 • Bibliografie časopisu Památky středních Čech r. 1 - 20 (1985 - 2006)

Památky středních Čech č. 21/1

Cena 60 Kč

 • J. Žižka: O historických ovčínech z 18. a 19. století
 • E. Vyletová: Dlažby v obraze měst - příklady z mladoboleslavského okresu
 • K. Blažková, J. Kypta, J. Lomecká: Pozdně gotické kachle z Rakovníka (nálezový soubor z parcely domu čp. 110)
 • K. Kibic ml.: Nález středověkých srubových konstrukcí v Čáslavi
 • J. Starý: Průzkum čáslavského podzemí
 • M. Kudláčová: Sepulkrální sochařství konce 19. století na Kolínsku

Památky středních Čech č. 21/2

Cena 60 Kč

 • J. Úlovec: Zaniklá tvrz a zámek v Krchlebech u Čáslavi
 • V. Korčáková: Restaurování nástěnných maleb v loretánské Svaté chýši v Hájku u Červeného Újezda a jejich ikonografie (exkurz do Santy Casy v Loretu)
 • I. Houska: Barokní antependium z loretánské kaple Hájek u Červeného Újezda z pohledu restaurátora
 • R. Biegel: Kaple sv. Anny v Pannenských Břežanech a její barokní urbanistická kompozice
 • J. Žižka: Dvě podoby fasád zámku ve Zduchovicích
 • J. Psota ml., M. Bednář, J. Jindřich: Kamenný most přes Výmolu u Škvorecké obory
 • V. Vavřinová: Odborné vědecké zpracování druhových skupin předmětů v mobiliárních fondů hradů a zmáků spravovaných NPÚ ÚOPSČ v Praze
 • Z odborného tisku (za rok 2006)

Památky středních Čech č. 22/1

Cena 60 Kč

 • Pavel Kroupa, Jaroslava Kroupová: Nově odkrytá nástěnná malba Adorace Krista na zámku v Brandýse nad Labem
 • Jana Stojanovová: Kostel sv. Jana Křtitele v Plaňanech
 • Eliška Nová, Jan Pešta: Stará radnice ve Vlašimi
 • Vojtěch Adamec, Kateřina Adamcová: Restaurování a zhotovení kopie keramické sochy sv. Jana Nepomuckého v Řevnicích
 • Vojtěch Adamec, Kateřina Adamcová: Poznámka k restaurování sochy sv. Vojtěcha u lorety v Pyšelích
 • Jindřich Nusek: Sv. Jan na Patmu ze Šlapánova. K ohrožené škrétovské kopii
 • Kronika

Památky středních Čech č. 22/2

Cena 60 Kč

 • Macek Petr: Zámek v Mníšku pod Brdy
 • Žižka Jan: K obnově fasád v Mníšku pod Brdy
 • Biegel Richard: Malované stropy zámku v Mníšku pod Brdy a jejich význam v kontextu historie stavby
 • Martincová Dagmar: Zpřístupnění expozic státního zámku Mníšek pod Brdy
 • Volfová Eva, Žižka Jan: Budova č.p. 115 v Mníšku pod Brdy - zahradní dům pana Serváce Engla z Engelflussu
 • Kroupa Pavel: Z průzkumů památek na Brandýsku a Říčansku
 • Vavřinová Valburga: Fotografické portréty Vetserových a Baltazziových na zámku Mnichovo Hradiště

Památky středních Čech č. 23

Cena 60 Kč

 • Kroupa Pavel, Kroupová Jaroslava: Nově odkrytý soubor nástěnných maleb v kostele sv. Václava v Libouni, s. 1-7. Popis a stav výmalby s figurální výzdobou provedenou technikou secco na vápenném nátěru.
 • Kadavý Milan: Exkurz: Restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Václava v Libouni, s. 8-10. Postup prací při restaurování.
 • Kibic Kare ml., Zemková Michaela: Ke stavební historii kostela sv. Martina v Rostoklatech, s. 11-23. Výsledky stavebněhistorického průzkumu.
 • Korčáková Veronika, Pešta Jan: Renesanční most v Brandýse nad Labem, s. 24-40. Umístění mostu, užitý materiál, stavitel a význam stavby z hlediska její dimenze a stáří.
 • Kroupa Pavel: Průzkum jižní a západní fasády zámku v Brandýse nad Labem, s. 41-47. Upřesnění stavebního vývoje.
 • Kovář Miroslav: Materiálie k sakrální architektuře 13. století ve středních Čechách, s. 48-54. Kaple u kostela P. Marie pod řetězem v Praze, klášter Hradiště nad Jizerou.
 • Stará Eva: Křtitelnice z kostela sv. Václava v Horních Krutech. Příspěvek ke kutnohorskému cínařství, s. 55-58. Popis, význam dosud nepoznané nejstarší kutnohorské konvářské značky.

Památky středních Čech č. 26/1 (2012)

 • Jan ŽIŽKA:
  Myslivna čp. 19 v Horušicích – nedokončený dvůr sedleckého kláštera, s. 1-11.
 • Petra NAČERADSKÁ:
  K historii bývalé myslivny v Horušicích, s. 12-17.
 • Vratislav RYŠAVÝ:
  Další možná interpretace stavebního vývoje tzv. Nového zámku v Hořovicích, s. 18-29.
 • Jiří ADAMOVIČ, Alfréd SCHUBERT:
  Historie zapsaná do skal – cesty zasekané do pískovcových skal v oblasti mezi Mšenem a Vidimí, s. 29-38.
 • Alexandra BUREŠOVÁ:
  Obnovy fasád měšťanských domů severovýchodní strany náměstí Míru v Mělníku, s. 39-46.
 • Jindřich NUSEK:
  K architektonickým fragmentům z Vlašimi a Chotýšan, s. 47-49.
 • Vladislav RAZÍM:
  Zničené kostely severních Čech 1945-1989 aneb memento a dlouhé stíny minulosti, s. 50-59.
 • Pavel KROUPA:
  Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 1/2011 (rec.), s. 60.