ÚOP v Brně
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Brně

Staré stezky

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně zaštiťuje od roku 1995 pořádání semináře s názvem Staré stezky a od roku 1999 je i jeho organizátorem. Cílem semináře je poskytnout prostor pro výměnu názorů, poznatků a zkušeností na úrovni teoretické, metodologické a odborné praxe badatelům, zabývajících se z různých hledisek fenoménem pěšin, stezek, cest a tras a životem na nich. Semináři tak poskytuje platformu interdisciplinárnímu bádání, na němž se podílejí archeologové, archiváři, historikové, geografové, geologové, jazykovědci, architekti, etnografové, ekologové aj. Jsme si vědomi, že označení Staré stezky nevystihuje přesně celou šíři badatelského zájmu od prehistorických stezek až po současné komunikace, je však natolik spojeno se semináři brněnského pracoviště památkového ústavu, že změna pojmenování by mohla být matoucí.

Tištěným výstupem je sborník, který postupem let nabyl na objemu a změnil i svou grafickou podobu. První ročník (1995) semináře byl shrnut na jediné stránce A4 heslovitým uvedením hlavních bodů, o nichž se v jeho průběhu diskutovalo. Další dva ročníky (1996 a 1998) sborníku obsahovaly regesty z přednesených referátů formou rozmnožených autorských textů. Tuto podobu redigoval iniciátor semináře Ing. Radan Květ. Od čtvrtého ročníku (1999) začal sborník vycházet v tištěné podobě a jsou v něm publikovány přednesené studie a referáty v plném autorském znění. Texty neprocházejí redakční úpravou, což se projevuje např. rozdílným způsobem citování literatury. Vzhledem k tomu, že sborník je vydáván ke dni konání semináře, nejsou většinou z časových důvodů možné ani autorské korektury.