ÚOP v hl. městě Praze
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v hl. městě Praze

Souhrnné informace a historie

Vznik Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Praze souvisí s přijetím zákona  č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách a zákonem č. 60/1960 Sb. o národních výborech. V roce 1960 bylo konstituováno Středisko památkové péče a ochrany přírody hl. m. Prahy a schválen organizační řád. Roku 1965 byl zřízen samostatný útvar pro archeologické výzkumy. Název organizace byl několikrát změněn (Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody, Pražský ústav památkové péče, Státní památkový ústav v hl. m. Praze), v roce 1991 se oddělila ochrana přírody. Rokem 2000 končí zřizovatelskou funkci Magistrát hl. m. Prahy a zřizovatelem se stává, tak jako u ostatních památkových ústavů, Ministerstvo kultury ČR. Od 1. 1. 2003 dochází ke splynutí všech památkových ústavů v Národní památkový ústav.

NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze

 • je státní výzkumnou institucí provádějící odborné a metodické činnosti usměrňující péči o památky, památkově chráněná území a kulturní dědictví v prostoru hlavního města Prahy
 • zabezpečuje odbornou a metodickou činnost, týkající se péče o nemovité i movité kulturní památky, jejich soubory, dochovaná historická prostředí, památkové rezervace, zóny, ochranná pásma a území s archeologickými nálezy
 • při zajišťování péče o kulturní památky a památkově chráněná území v hl. m. Praze poskytuje odborný servis, poradenské služby a metodickou pomoc vlastníkům a správcům chráněných objektů a samosprávám dotčených obcí a vydává odborná vyjádření k obnově těchto objektů jako podklad pro závazná stanoviska příslušných orgánů státní správy
 • sleduje provádění komplexní péče o památkový fond na území hl. m. Prahy a dává návrhy na odstranění zjištěných závad majitelům i orgánům státní správy; vykonává odborný dohled při realizaci oprav, úprav, údržby, konzervace nemovitých památek
 • realizuje záchranné archeologické výzkumy a investiční záchranné výzkumy pro další vybrané akce; provádí odborné zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů
 • provádí operativní i standardní stavebněhistorické průzkumy, operativní dokumentace, urbanistické průzkumy, archivní průzkumy, přitom se prioritně zaměřuje na průzkum a dokumentaci záchranného charakteru na památkách, kterým hrozí buď zánik nebo výrazné snížení architektonických a historických hodnot
 • podílí se na metodických, koordinačních, organizačních a hodnotících činnostech při přípravě a realizaci grantových programů
 • zjištěnými údaji doplňuje Ústřední seznam kulturních památek a podílí se na zkvalitňování dat v něm obsažených jak vlastními výzkumy, tak koordinací výzkumu památek a převodem jeho výsledků do příslušné evidence
 • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Praze v plném rozsahu daném zákonem

Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze má působnost v celém rozsahu hlavního města. Na jeho území se k 31. 8. 2015 nacházelo 2110 nemovitých kulturních památek, z toho 37 národních kulturních památek nemovitých a 8 movitých, 3 památkové rezervace (Pražská památková rezervace, Stodůlky a Ruzyně) a 18 památkových zón. Pražská památková rezervace v historickém jádru hlavního města představuje svou výměrou 895 hektarů nejen největší městskou památkovou rezervaci v České republice, ale i jednu z největších na světě. Celosvětový význam pražského historického jádra podtrhl zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 1992.

Pracoviště vykonává v rámci hlavního města odborný dohled a dokumentaci památkového fondu a spolupracuje při realizaci obnovy památek v souladu se závaznými stanovisky. Vzhledem k rozloze příslušného území, bohatství pražského památkového fondu a mimořádně rozsáhlé stavební a developerské aktivitě náleží agenda pracoviště dlouhodobě k nejrozsáhlejším v rámci celého NPÚ (v roce 2014 bezmála 21 tisíc písemných vyjádření k navrženým stavebním činnostem, obnově a restaurování kulturních památek aj., přibližně 7 tisíc odborných konzultací jak na půdě ústavu, tak v terénu).

ÚOP je zapojeno do přípravy Management Planu Prahy, má zástupce v Radě světové památky (poradní orgán pro Prahu), jeho pracovníci se podílejí na výuce na vysokých školách, pořádají přednášky pro odborníky i pro širokou veřejnost, publikují odborné práce a participují na zpracovávání výzkumných úkolů.

Profil územního odborného pracoviště v Praze výrazným způsobem spoluvytváří samostatný archeologický odbor. K jeho hlavním úkolům náleží vedle výkonu a koordinace archeologické činnosti ve smyslu státní památkové péče také provádění záchranných archeologických výzkumů na území hlavního města, především v historické části. Činnost celého odboru je úspěšně prezentována na webu www.archeopraha.cz.

 

Územní odborné pracoviště v Praze pracuje v těchto sekcích a odborech:

Kancelář ředitele
Sekce provozně ekonomická

Sekretariát

 

Odbor péče o památkový fond

 • Oddělení garantů území I
 • Oddělení garantů území II
 • Oddělení specialistů
 • Referát památek s mezinárodním statusem

Odbor evidence, dokumentace a IS

 • Oddělení evidence, dokumentace a informací
 • Referát GIS a MIS
 • Referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • Oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Odbor archeologie

 • Oddělení péče o archeologické dědictví
 • Oddělení archeologických výzkumů
 • Oddělení péče o archeologické nálezy