ÚOP v Kroměříži
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Kroměříži

Souhrnné informace a historie

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži (NPÚ, ÚOP Kroměříž)

Národní památkový ústav je státní příspěvkovou organizací, která má celostátní působnost. Byl zřízen s účinností od 1. ledna 2003 na dobu neurčitou podle zákona, rozhodnutím ministerstva vydaným pod č. j. 11617/2002 o splynutí dosavadních státních organizací na úseku státní památkové péče. Pracoviště NPÚ vznikla z původních dvanácti samostatných ústavů.

Územní odborné pracoviště v Kroměříži působí na území Zlínského kraje, tj. okresů Vsetín, Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž, kde vykonává působnost odborné organizace památkové péče ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Úkolem územního odborného pracoviště je podle výše zmíněného zákona poskytovat odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek ve Zlínském kraji, dále se pracoviště jako odborná a vědeckovýzkumná organizace zabývá také ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací památkového fondu zejména na území Zlínského kraje.

V roce 2003 byla působnost památkové péče v okrese Vsetín v gesci územního odborného pracoviště v Brně, v jehož rámci vzniklo v témže roce detašované pracoviště pro Zlínský kraj v Kroměříži.

Rok 2006 byl prvním rokem existence územního odborného pracoviště v Kroměříži s působností pro území Zlínského kraje. Pracoviště vzniklo delimitací z územního odborného pracoviště v Brně k 6. únoru 2006. Nové pracoviště dostalo delimitací do správy také objekty zpřístupněných hradů a zámků na území Zlínského kraje, které jsou v majetku státu.

Šlo o čtyři objekty: Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, národní kulturní památku zapsanou v roce 1998 na Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, dále o státní zámek Vizovice, také národní kulturní památku, a o státní zámek Buchlovice a státní hrad Buchlov, oba objekty jsou rovněž prohlášeny za národní kulturní památku. Sídlo odborného pracoviště bylo vybudováno v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

K další reorganizaci NPÚ došlo 1. ledna 2013, kdy byly správy zpřístupněných hradů a zámků (objektů) převedeny do čtyř nově vytvořených organizačních jednotek – územních památkových správ (ÚPS) v Praze, Českých Budějovicích, na Sychrově a v Kroměříži.

V současné době tedy mají sídlo v Kroměříži dvě pracoviště Národního památkového ústavu: NPÚ, ÚOP v Kroměříži vykonává působnost odborné organizace památkové péče pro Zlínský kraj a NPÚ, ÚPS v Kroměříži vykonává správu objektů pro Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

V roce 2011 byla zahájena realizace projektu Národního centra zahradní kultury (viz www.nczk.cz) a v roce 2012 bylo ÚOP v Kroměříži rozšířeno o referát Národního centra zahradní kultury, které bylo v roce 2014 transformováno na Metodické centrum zahradní kultury při ÚOP v Kroměříži. Metodické centrum zahradní kultury pomocí edukační a osvětové činnosti usiluje o ucelenost a prohloubení znalostí historie a také o rozvoj zahradního umění nejen pro odbornou veřejnost. Metodické centrum funguje jako multioborové centrum pro oblast obnovy a následnou péči o historické zahrady a parky v České republice, vytváří speciální metodiky pro obnovu děl zahradního umění a následnou péči o ně, poskytuje odborné a profesionální služby vlastníkům památek a investorům v oblasti zahradního umění, nabízí široké portfolio vzdělávacích programů z oblasti zahradní kultury pro laickou i odbornou veřejnost.