Přejít na: Obsah | Konec stránky

Chráníme nemovitou kulturní památku

Pro ochranu nemovitých kulturních památek stanoví stát zákonem č. 20/1987 Sb. povinnosti zejména vlastníkům kulturních památek, ale i všem občanům a obyvatelům České republiky a institucím, které svou činností ovlivňují ochranu nemovitých kulturních památek. Základními pravidly pro ochranu nemovité kulturní památky jsou ustanovení § 9, § 11 a zejména § 14 zákona č. 20/1987 Sb.

Každá nemovitá národní kulturní památka je zároveň nemovitou kulturní památkou. Ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, stanovující ochranu nemovitých kulturních památek se proto vztahují i na nemovité národní kulturní památky.

Oznamovací povinnost vlastníka nemovité kulturní památky

Významný vliv na ochranu nemovité kulturní památky mají zejména ustanovení oznamovacích povinností dané § 12 zákonem č. 20/1987 Sb. Shodné povinnosti se vztahují také na vlastníka nemovité národní kulturní památky.

Oznamovací povinnost vlastníka nemovité kulturní památky vůči Ústřednímu seznamu kulturních památek České republiky – změna vlastnictví (správy, užívání) a přemístění kulturní památky

Vlastník kulturní památky je podle § 7 zákona č. 20/1987 Sb. povinen oznámit NPÚ každou změnu vlastnictví (správy, užívání) kulturní památky nebo její přemístění, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Shodná povinnost se vztahuje také na vlastníka nemovité národní kulturní památky.

Ústřední seznam kulturních památek České republiky vede generální ředitelství NPÚ. Uvedené změny má proto vlastník dotčené kulturní památky nebo národní kulturní památky oznámit buď písemně na adresu generálního ředitelství NPÚ (Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1 – Malá Strana) nebo elektronicky (edis@up.npu.cz.

Přemístění nemovité kulturní památky

Ze závažných důvodů, které ohrožují památkové hodnoty nemovité kulturní památky, lze nemovitou kulturní památku nebo také její součást (příslušenství) přemístit. Přemístění kulturní památky upravuje ustanovení § 18 zákona č. 20/1987 Sb. Vlastník dotčené kulturní památky musí předem požádat o schválení přemístění územně příslušný krajský úřad, který si před vydáním svého rozhodnutí vyžádá vyjádření NPÚ. Shodná povinnost se vztahuje také na vlastníka nemovité národní kulturní památky.

Do třiceti dnů ode dne, kdy k přemístění nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky, případně jejich součásti (příslušenství) došlo, je jejich vlastník povinen tuto skutečnost oznámit generálnímu řediteltství NPÚ (viz kapitolu Oznamovací povinnost vlastníka nemovité kulturní památky vůči Ústřednímu seznamu kulturních památek České republiky – změna vlastnictví (správy, užívání) a přemístění kulturní památky).

Prodej nemovité kulturní památky

Při prodeji nemovité kulturní památky je její vlastník vázán dodatečnou oznamovací povinností vůči Ústřednímu seznamu kulturních památek České republiky.

Do třiceti dnů ode dne, kdy ke změně vlastnictví nemovité kulturní památky, případně její součásti (příslušenství) došlo, je vlastník povinen tuto skutečnost oznámit generálnímu ředitelství NPÚ (viz kapitolu Oznamovací povinnost vlastníka nemovité kulturní památky vůči Ústřednímu seznamu kulturních památek České republiky – změna vlastnictví (správy, užívání) a přemístění kulturní památky).

Prodej nemovité národní kulturní památky – předkupní právo státu

Zvláštním ochranným opatřením je předkupní právo státu pro nemovité národní kulturní památky (úplatné nabytí do státního vlastnictví)dané § 13 zákona č. 20/1987 Sb. V případě, že se nejedná o prodej mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky, je vlastník, který zamýšlí prodej nemovité národní kulturní památky, povinen ji nejprve nabídnout ke koupi Ministerstvu kultury ČR. Pro kladné vyjádření ministerstva kultury je stanovena lhůta šest měsíců, po jejím uplynutí předkupní právo státu pro daný prodej zaniká.

Ministerstvo kultury může uplatnit právo státu na přednostní koupi nemovité národní kulturní památky, která mu nebyla nabídnuta, do tří let od prodeje takové nemovitosti.

Do třiceti dnů ode dne, kdy ke změně vlastnictví nemovité kulturní památky, případně její součásti (příslušenství) došlo, je vlastník povinen tuto skutečnost oznámit generálnímu ředitelství NPÚ (viz kapitolu Oznamovací povinnost vlastníka nemovité kulturní památky vůči Ústřednímu seznamu kulturních památek České republiky – změna vlastnictví (správy, užívání) a přemístění kulturní památky).

Ochranné pásmo nemovité kulturní památky

Pro zvýšenou ochranu nemovité kulturní památky, resp. jejího širšího prostředí může být vyhlášeno památkové ochranné pásmo podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb.

Nemovité kulturní památky a územně analytické podklady

Ochrana nemovitých památek má být zajištěna také působností zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a to správným zpracováním územně analytických podkladů a jejich využitím při zpracování územní dokumentace. Poskytovatelem údajů pro územně analytické podklady je NPÚ.