Přejít na: Obsah | Konec stránky

Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty

V jakých případech je třeba podat Žádost o vydání osvědčení?

Žádosti o vydání osvědčení je třeba podat při vývozu předmětů kulturní hodnoty a to trvalém či dočasném (§ 2, odst. 1. Zákona č. 71/1994 Sb.). Předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy musí být vybaveny osvědčením k trvalému vývozu již před jejich nabídkou k prodeji (§ 3, odst. 1. Zákona č. 71/1994 Sb.). Nabídkou k prodeji se rozumí i vystavení předmětu v dražbách, aukcích a sběratelských trzích.

Na jaké předměty kulturní hodnoty je třeba podat Žádost?

Seznam všech předmětů kulturní hodnoty je uveden v Příloze č. 1 Zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění.

Pro jaké předměty kulturní hodnoty vyřizuje žádosti Národní památkový ústav?

NPÚ vyřizuje agendu Zákona č. 71/1994 Sb. pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy a dále předměty z oboru architektury a exteriérové objekty (Příloha 2. odst. III. a  XVII.)

Na jaké předměty kulturní hodnoty se Zákon č. 71/1994 Sb. nevztahuje?

Zákon se nevztahuje na prodej a vývoz kulturních památek a národních kulturních památek. V těchto případech je nutno postupovat podle § 13 a § 20 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
Dále se Zákon nevztahuje na evidované sbírky muzejní povahy a sbírkových předmětů, které jsou jejich součástmi, archiválie, originály uměleckých děl žijících autorů a na předměty dovezené do České republiky, které byly propuštěny do režimu dočasného použití.

Jak se podává Žádost o vydání osvědčení?

Žádosti o vydání osvědčení pro trvalý vývoz se podávají na předepsaných tiskopisech (stáhnete zde: PDF). Formulář má celkem 4 paré značená A, B, C a D. K formuláři je třeba přiložit 4 fotografie předmětu z přední a 4 fotografie ze zadní strany. Formuláře se zpracovávají na tiskárně, proto prosíme fotografie pouze přiložte a nelepte na formuláře. Dále k žádosti (či žádostem) přiložte údaje o rozměrech předmětu a kontakt na žadatele = vlastníka. Odborný pracovník NPÚ je povinen předmět ohledat (§ 4, odst. 3. Zákona č. 71/1994 Sb.).

Je vyřízení Žádosti o vydání osvědčení zpoplatněno?

Žádost pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy a dále předměty z oboru architektury a exteriérové objekty (Příloha 2. odst. III. a  XVII.) podaná do NPÚ jsou vyřizovány bez poplatku (§ 6 odst. 2 Zákona č. 71/1994 Sb.)

Kam se Žádosti podávají?

Žádosti podávají vlastníci předmětů kulturní hodnoty místně příslušnému územnímu odbornému pracovišti NPÚ a to dle Přílohy č. 2 Zákona č. 71/1994 Sb.

pracoviště: územní příslušnost
NPÚ ústřední pracoviště Česká republika
hlavní město Praha
NPÚ ú.o.p. Středních Čech Středočeský kraj
NPÚ ú.o.p. v Českých Budějovicích Jihočeský kraj
NPÚ ú.o.p. v Plzni Západočeský kraj
Karlovarský kraj
NPÚ ú.o.p. v Ústí nad Labem Ústecký kraj
Liberecký kraj
NPÚ ú.o.p. v Pardubicích Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
NPÚ ú.o.p. v Brně Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
NPÚ ú.o.p. v Olomouci Olomoucký kraj
NPÚ ú.o.p. v Ostravě Moravskoslezský kraj

Lhůta pro vyřízení Žádosti

Odborné pracoviště NPÚ je povinno vyřídit Žádost nejdéle do 21 kalendářních dní od jejího doručení (§ 5, odst. 1 Zákona č. 71/1994 Sb.)

Je možné podat Žádost pouze pro dočasný vývoz?

Ano. Žádosti o vydání osvědčení pro dočasný vývoz se podávají na předepsaných tiskopisech (stáhnete zde: PDF). Další postup je totožný s žádostí pro trvalý vývoz. Podrobněji k dočasnému vývozu § 7  Zákona č. 71/1994 Sb.

Je na každou podanou Žádost vydáno osvědčení k vývozu?

Osvědčení k trvalému vývozu je vydáno pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů, nevykazuje znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu ani není uveden v bodě XVII Přílohy č. 1.


Případné další dotazy:

iso@up.npu.cz


Dokumenty

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění (PDF ke stažení)

Příloha č. 1 (PDF ke stažení)

Příloha č. 2 (PDF ke stažení)

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění

Formulář Žádosti o vydání osvědčení pro trvalý vývoz (PDF ke stažení)

Formulář Žádosti o vydání osvědčení pro dočasný vývoz (PDF ke stažení)