Přejít na: Obsah | Konec stránky

Přípravné práce, vč. předprojektové a projektové přípravy

Projektování obnovy památek je složitý proces s mnoha zpětnými vazbami. Sestává ze zjišťování informací o stavbě, jejich vyhodnocování a zapracovávání do projektové dokumentace, a vyžaduje také postupnou návaznost jednotlivých stupňů projektové dokumentace (architektonická studie, projekt k územnímu řízení, projekt ke stavebnímu povolení, projekt pro provedení stavby).

Při obnově památek se běžně zpracovává projektová dokumentace všech stupňů, nikoliv však v každém jednotlivém případě. Studie je zpracována zpravidla u celkových a rozsáhlých obnov, u obnov staveb silně nebo specificky poškozených, dále v případě
hodnotných stavebních objektů a u takových uvažovaných změn stavby, kdy je třeba prověřit záměr funkčního využití. Projektová dokumentace k územnímu řízení bývá zpracována zejména u nástaveb a přístaveb objektů a u dalších zásahů, které územní
řízení vyžadují.

Soubor odborných činností, které analyzují a hodnotí stav objektu a předcházejí základním koncepčním rozhodnutím a zpracování projektové dokumentace jakéhokoliv stupně, nazýváme předprojektovou přípravou. Bez kvalifikované předprojektové přípravy je ohroženo zachování hodnot stavby jako cíle obnovy, neboť mnohé hodnoty mohou být přehlédnuty, v projektu nezohledněny
či z neznalosti dokonce poškozeny nebo zničeny.

Sama kvalitně provedená předprojektová příprava přitom není pro zdařilý výsledek obnovy podmínkou dostatečnou. Zjištěné informace musí být pečlivě vyhodnoceny, zpracovány ve formě koncepce obnovy a zohledněny v kvalifikované projektové dokumentaci. V rámci stavebních prací potom musí být postupy práce stanovené projektem přesně prováděny a kontrolovány v rámci autorského, technického a památkového dozoru. Dozor představuje, zejména u složitějších historických staveb, náročnou činnost, vyžadující koordinovanou mezioborovou spolupráci.

Projektová dokumentace jakéhokoliv stupně, zpracovaná bez patřičné znalosti stavby a pochopení jejích vnitřních i vnějších souvislostí nejenže ohrožuje památku jako takovou, ale komplikuje, brzdí či dokonce blokuje celý proces jejího projednávání, zejména z hlediska nedodržování zásad památkové péče.

Proto je důležité, aby projektant přijal za své zásady a principy památkové péče a byl podrobně obeznámen s nezbytnými postupy při obnově památek. Důsledné respektování nároků na formální a obsahovou stránku přípravné i vlastní projektové dokumentace v procesu obnovy včetně dodržování nezbytných pracovních posloupností je základní podmínkou pro celkové zvýšení odbornosti projektantů a dalších zúčastněných účastníků obnovy objektů. Je tedy důležitým předpokladem pro kvalitativní posun v praktické péči o památky. Uplatňování vysokých nároků na předprojektovou přípravu i vlastní projektovou dokumentaci by mělo být trvalou součástí práce institucí památkové péče (odborné i výkonné složky), i automatickým profesním návykem projektanta, který se chce v oboru obnovy památek uplatnit.

Převzato z publikace Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky
(Václav GIRSA, Josef HOLEČEK, Pavel JERIE, Dagmar MICHOINOVÁ:Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ 2004, 112 s.)

Další informace k postupům v rámci přípravných prací obnovy památek najdete v levém menu.