Přejít na: Obsah | Konec stránky

Pečujeme o střešní krajinu v památkově chráněných územích

Památkově chráněným územím rozumíme území prohlášená na základě § 5 a § 6 zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů za památkové zóny a památkové rezervace.

Co je to střešní krajina?

Charakteristická podoba střech, přispívající k vědomí vlastní identity, pozitivní a nenahraditelná hodnota z hlediska uchování celku a uchování krásy českých a moravských města i vesnic a v neposlední řadě i místo, které tradiční střechy zaujímají v obraze kulturní krajiny.

Jak postupovat v péči o střešní krajinu v památkově chráněném území?

Odbornou pomoc v péči o střešní krajinu v památkově chráněném území poskytnou garanti specialisté každého pracoviště Národního památkového ústavu podle své uzemní působnosti.

Čeho se mám vyvarovat?

  • Začít údržbové práce či obnovu střechy bez konzultace s odbornou organizací památkové péče.
  • Nechat zpracovat projektovou dokumentaci na úpravu střechy bez konzultace s odbornou organizací památkové péče.

Čemu se tak vyhnu, co tím získám?

  • Vyhnete se tak typické chybě řady žadatelů, kteří se obrátí na Národní památkový ústav již s hotovou  projektovou dokumentací, ve které ale nejsou dostatečně zohledněny zájmy památkové péče. Taková dokumentace se musí zpravidla částečně či celá přepracovat.

  • Pokud budete komunikovat s odbornou organizací (NPÚ) již od začátku Vašeho záměru, ušetříte čas sobě, projektantovi i odborné organizaci, která bude mít dostatek prostoru na konzultaci Vašeho záměru. Dále ušetříte finanční prostředky (dokumentaci nebudete muset výrazně upravovat).

Odkazy:

  • Příloha časopisu Zprávy památkové péče, ročník 60 – Principy památkového urbanismu, K. Kuča, V. Kučová, Státní ústav památkové péče, Praha 2000.
  • Odborná a metodická publikace – Péče o střechy historických budov, 2. doplněné vydání – příloha časopisu Zprávy památkové péče, ročník 63, Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha 2003.

Klíčová slova:

  • Památková rezervace
  • Památková zóna
  • Střešní krajina