Přejít na: Obsah | Konec stránky

Pečujeme o zeleň

Krajina, historické zahrady a parky

Na území České republiky pracujeme s kulturní krajinou, jejíž charakter byl utvářen činností člověka a vycházel z původní přírodní formy.

V oblasti státní památkové péče se setkáváme s přesahem respektive pokračováním historických areálů, parků do krajiny v podobě původních, zejména barokních alejí.

Dalšími rozsáhlými částmi krajiny jsou prohlášené památkové krajinné zóny (19 stávajících oblastí). Velmi cenným uměle komponovaným územím v krajině je jedna z KPZ – Lednicko-Valtický areál (prohlášeno v roce 1992).

Krajinnou památkovou zónou (KPZ) rozumíme více či méně rozsáhlé území zahrnující sídelní útvary a ucelené krajinné celky, jejichž dnešní podoba byla podstatnou měrou kultivována a formována historickou činností člověka. Krajinné památkové zóny reprezentují dochovanou kulturní krajinu v její neporušené podobě, tzn. bez výraznějších negativních zásahů do přírodního prostředí nebo urbanistické struktury sídel. Území krajinných památkových zón se zpravidla vyznačuje vyváženou skladbou přírodních a sídelních ploch s krajinnými nebo architektonickými dominantami (hrady, zámky, tvrze, kostely, panské dvory) odrážejícími se v četných panoramatických pohledech. V případě starých sídelních lokalit zahrnuje území krajinné památkové zóny i významné archeologické nálezy z pravěkého nebo raně feudálního období.