Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Zlatá Koruna – klášter

Čechy | Jihočeský kraj | okres Český Krumlov | klášter | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Klášter Zlatá Koruna 160x108

Zlatokorunský klášter patří k nejlépe zachovalým gotickým klášterům v Čechách. Klášter Zlatá Koruna je dominantou obce téhož jména. Založen byl listinou Přemysla Otakara II. v roce 1263. Klášterních držav se ujal konvent cisterciáckého řádu. Po zrušení kláštera v roce 1785 jej odkoupili Schwarzenbergové.

Zakládací listinou Přemysla Otakara II. byl v roce 1263 zřízen klášter zvaný původně Sancta Corona spinea – Svatá trnová Koruna. Své jméno získal podle relikvie trnu z Kristovy koruny, kterou Přemysl Otakar II. obdržel od Ludvíka IX. Svatého a daroval ji nově založenému klášteru. Klášterních držav se ujal konvent cisterciáckého řádu z mateřského kláštera v Heiligenkreuzu v čele s opatem Jindřichem. Hojně obdarovávaný klášter však byl zničen již krátce po smrti Přemysla Otakara II. a musel být zakládán znovu. Roku 1354 klášter vyhořel a proto byl do opatství povolán kameník Michal, bratr Petra Parléře. Další pohroma postihla klášter v roce 1420, kdy ho husité dvakrát dobyli a zcela vypálili. Opuštěný klášter začali spravovat Rožmberkové a nově nabytý majetek se snažili udržet i falšováním listin. Teprve koncem 16. století za opata Jiřího Taxera se začaly klášterní budovy opravovat a klášter opět ožíval. Posledním opatem byl zvolen roku 1755 Bohumír Bylanský, který spravoval klášter až do jeho zrušení v roce 1785. Za vlády opata Bylanského byly klášterní kostel, opatství i velký konvent velkolepě vyzdobeny množstvím nástěnných maleb a štukatur. Byla také založena hvězdárna či proslulá zlatokorunská škola, kterou mohly navštěvovat rovněž dívky, a mimo jiné vznikla nová přádelna a sušárna.

Po zrušení kláštera odkoupili klášterní zboží Schwarzenbergové, kteří zřídili v konventu nejdříve bělidlo, pak kartonážní závod, továrnu na výrobu jemných textilií a kašmíru a od poloviny 19. století dokonce slévárnu. Průmyslové využívání klášterních budov pokračovalo až do roku 1909, kdy bylo započato na popud veřejnosti s opravami.

Prohlídkové trasy

  • Trasa A prochází přízemím Malého konventu s kostelem Andělů strážných, Velkým konventem, ambity, kapitulní síní a klášterním kostelem Nanebevzetí P. Marie. Fraterie s pracovnami mnichů, klášterní knihovnou a refektářem umožňuje nahlédnout do vnitřního života kláštera v době jeho největšího rozkvětu.V části prohlídkové trasy jsou prezentovány vyučovací obrazy zlatokorunské školy. Nově koncipovaná trasa je zaměřena na řád cisterciáků a jeho působení v rámci českých zemí.
  • Trasou B je stálá expozice Místa setkávání v literatuře z jižních Čech a Šumavy / Begegnungsstätten in der Literatur aus Böhmerwald und aus östlichen Südböhmen. Mapuje literární dění ve třech jazycích užívaných na tomto území (latina, čeština a němčina) od středověku až dodnes. V části věnované "literárnímu místopisu" si všímá spojitostí života tvůrců s konkrétními obcemi a mikroregiony, v deseti bývalých mnišských celách dává možnost hlouběji proniknout do literárních textů pomocí interaktivních trojrozměrných emblemat. Expozice je určena jak individuálním zájemcům o slovesné umění, tak skupinám učitelů a žáků především středních škol

Kontakt

Klášter Zlatá Koruna
Zlatá Kotuna 1
381 01 Český Krumlov
tel. +420 724 663 767
e-mail: zlatakoruna@npu.cz
www.klaster-zlatakoruna.eu

Informace o památce

Více informací


Historie

Zakládací listinou Přemysla Otakara II. byl v roce 1263 zřízen klášter Sancta Corona (podle relikvie trnu z Kristovy koruny, kterou Přemysl Otakar II. obdržel od Ludvíka IX. Svatého a daroval ji nově založenému klášteru). Klášterních držav se ujal cisterciácký řád z mateřského kláštera v Heiligenkreuzu v čele s opatem Jindřichem. Klášter však byl krátce po smrti Přemysla Otakara II. zničen a musel být zakládán znovu. Roku 1354 vyhořel a do opatství byl povolán kameník Michal, bratr Petra Parléře. Další pohroma postihla klášter v roce 1420, kdy ho husité dvakrát dobyli a vypálili. Mniši uprchli před husity na své pozemky v Rakousku a do Zlaté Koruny se vrátili po sedmnácti letech. Opuštěný klášter začali spravovat Rožmberkové a nově nabytý majetek se snažili udržet i za cenu falšováním listin. Ačkoli se řád bránil proti omezování svých pravomocí i soudní cestou, zůstal podřízen Rožmberkům a situace se nezlepšila ani poté, co rod vymřel a patronát nad klášterem převzali Eggenbergové. Teprve koncem 16. století za opata Jiřího Taxera se začaly klášterní budovy opravovat a klášter opět ožil. Roku 1665 se přistoupilo k opravě vypáleného a pustého kostela. Práce na kostele dokončil opat Matěj Ungar koncem 17. století, za jehož vlády byl areál kláštera barokizován. Posledním opatem byl zvolen roku 1755 Bohumír Bylanský, který spravoval klášter do jeho zrušení v roce 1785. Klášterní zboží poté odkoupili Schwarzenbergové, kteří zřídili v konventu nejdříve bělidlo, pak kartonážní závod, továrnu na výrobu jemných textilií a kašmíru a od poloviny 19. století slévárnu. Průmyslové využívání klášterních budov pokračovalo až do roku 1909, kdy se na popud veřejnosti začal klášter opravovat.


Metadata ke zprávě

Adresa
Správa kláštera Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 1, 382 02 Zlatá Koruna
Telefon
+420 380 743 126
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
174
Galerie fotografií

Zlatá Koruna - klášter

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 13. 8. 2011

Refektář

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Knihovna

dne: 13. 8. 2011

Exteriér

dne: 13. 8. 2011

Exteriér

dne: 13. 8. 2011

Exteriér

dne: 13. 8. 2011

Kaple Andělů strážných

dne: 13. 8. 2011

Exteriér

dne: 13. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit