Přejít na: Obsah | Konec stránky

Metodické centrum průmyslového dědictví

Metodické centrum technických památek a průmyslového dědictví bylo vytvořeno v rámci územního odborného pracoviště NPÚ v Ostravě s cílem zlepšit poznání, dokumentaci a ochranu technických a průmyslových památek (památky výroby, těžby, dopravy, spojů a skladování), které mají svůj specifický hodnotový systém (typologická významnost, kontinuita technologie) a k jejichž ochraně existují specifické přístupy. Téma průmyslového dědictví je v památkové péči poměrně krátce reflektované, památkáři se na industriální památky intenzivněji zaměřují v posledních patnácti, dvaceti letech v návaznosti na ukončování výroby a uzavírání či proměnu průmyslových areálů. Na rozdíl od starších památek, u kterých společnost poměrně jednoznačně sdílí názor, že by se měly chránit, nejsou hodnoty technických památek často dostatečně rozpoznávány a oceňovány. I tyto důvody vedly k založení metodického pracoviště.

Cílem ostravského metodického centra není zastoupit specialisty na jednotlivých územních pracovištích NPÚ, ale naopak ve spolupráci s nimi pokrýt formou systematických průzkumů (rešerše literatury, terénní a archivní průzkum) významné a dosud opomíjené velké průmyslové areály, dopravní tahy a energetické systémy, které měly klíčový význam v procesu industrializace. Důraz je kladen na komplexní výstupy a jejich prezentaci. Základními typy výstupů výzkumu jsou přednášky a publikace přibližující získané poznatky, podávání návrhů na památkovou ochranu a konzultace při památkové obnově. Vedle toho se centrum také zabývá sjednocením terminologie v oblasti technických památek.

Letecké záběry Dolní oblasti Vítkovice