NPÚ logo
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Rejstřík informací o výsledcích (RIV)

RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Údaje do RIV předávají poskytovatelé účelové a institucionální podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.
Obsah RIV, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů jsou stanoveny zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaV.Přímé vyhledávání v RIV umožňuje uživatelská aplikace.

Co mám udělat, aby výsledek vytvořený v Národním památkovém ústavu byl zařazen do RIV? Plánovat, publikovat, organizovat, být aktivní!
Pokaždé, když realizuji nějaký záměr, na jehož konci je výsledek, mám zájem na tom být v RIV – rejstříku informací o výsledku.


Výsledek chci uplatnit, když:

... organizuji W, E, M

 • W – workshop – seminář – VV
 • E – výstavu, která splňuje specifické podmínky podle zdroje financování –AV
 • M – konferenci – VV

... zpracovávám nebo publikuji J, C, B, D, A, N

 • J – článek v recenzovaném periodiku – VV
 • C – kapitolu v knize – VV
 • B – knihu – VV
 • D – článek ve sborníku jako výsledek eventu (konference) – VV
 • A – audiovizuální tvorbu – VV
 • N – metodiku, pam. postup, spec. mapu – AV

... vyvíjím R, Z, P, G, F

 • software – AV
 • poloprovoz, ověřená technologie – AV
 • patent – AV
 • prototyp, funkční vzorek – AV
 • užitný vzor, průmyslový vzor – AV

... zpracovávám H

 • výsledky promítnuté do právních předpisů a norem – AV

(Zkratky: AV – aplikovaný výsledek u NAKI; VV – vedlejší výsledek u NAKI)


Na co myslím, když plánuji výsledek:

 • na organizaci, instituci
 • na obsah a provázání s financováním
 • na médium
 • na prezentaci výsledku
 • na dobu doručení výsledku
 • na certifikační proces
 • na schvalovací proces
 • na odevzdání výsledku
 • na RIV databázi – s potřebnými anotacemi v AJ a ČJ

Výsledek je charakterizován:

 • definicí podle metodiky
 • názvem v AJ a původním jazyce
 • anotací v AJ a původním jazyce
 • médiem – je nutné znát kód ISSN, ISBN
 • vydavatelem
 • aktivitou provázanou – konference, workshop, výstava
 • dobou trvání, termínem vydání
 • objemem – stránkováním

Výsledky řadíme podle zdrojů financování:

 • NAKI
 • DKRVO – dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
 • jiné zdroje
 • výzkumné záměry
 • GAČR
 • ostatní: ministerstvo vnitra, TAČR …
 • ze soukromých zdrojů

Výsledek musí:

 • splňovat definici podle metodiky platné pro léta 2013–2015; podle aktualizované metodiky pro léta 2016 a dále; PDF
 • mít „připsání – dedikaci“, z jakého zdroje je financován – projekt NAKI, cíl DKRVO, NPÚ (pro zaměstnance), soukromé zdroje
 • mít domácího tvůrce

Pokud je výsledek dílem zaměstnance NPÚ, vždy jej uplatňuje tato instituce; autor odpovídá za jeho uplatnění v RIV.

Jsem zaměstnanec NPÚ:

 • na základě smlouvy
 • na základě dohody
 • výsledky se uplatňují pod vědeckou organizací
 • NPÚ je státní příspěvková organizace
 • NPÚ je výzkumná organizace

NEJJEDNODUŠŠÍ CESTA K RIV

Mám publikovaný výsledek, který odpovídá definici: B, C, D, J, N, E, W... (PDF)

 • kontaktuji referát vědeckého tajemníka NPÚ:
  • Ing. arch. Kateřina Kašpar Goryczka, tel. 725 548 244; 257 010 128
  • Mgr. Hana Knoppová, tel. 725 896 868; 257 010 121
 • odevzdám výsledek ve 2 kopiích: první se předává ministerstvu kultury (MK), druhou archivuje referát vědeckého tajemníka (VT) pro případné prověření při rozporu, anebo pro případnou kontrolu správnosti ve VKLAP aplikaci

Pokud výsledek skenuji nebo tisknu, separát nesmím zapomenout odevzdat vždy s titulní stránkou, obsahem a tiráží k výsledku; pokud jde o výsledek typu B, C, D, J, N podle aktualizované metodiky. Tyto podklady dokladují správnost a existenci ISSN, ISBN.

NAKI a RIV:

 • výsledky jsou hodnoceny interní komisí MK
 • do VKLAP formuláře jsou vyplněny na základě hodnotícího protokolu, který uvádí výsledky uplatnitelné a neuznané
 • každý řešitel si musí prověřit, který výsledek uplatňuje za NPÚ – podle domácích tvůrců a také podle smlouvy o spolupráci
 • VKLAP s NAKI výsledky se dodává souběžně s dodávkou za DKRVO ke konci března následujícího roku
 • úspěšnost projektu se hodnotí podle výsledků aplikovaného výzkumu – 85 % výsledků musí být splněno pro úspěšný projekt

DKRVO a RIV:

 • výsledky jsou hodnoceny interní komisí, která zasedá před konečným termínem dodávky VKLAP, obvykle 28. března následujícího roku
 • výsledky jsou nejdříve kontrolovány odborem výzkumu a vývoje MK, poté jsou předloženy komisi; formální pochybení znamená, že komisi nebudou doručeny a neuplatní se v RIV

GAČR a RIV:

 • VKLAP formulář zasíláme GAČR datovou schránkou a e-mailem do 30. dubna 2015

Ostatní a RIV:

 • sledujeme data podle určených termínů v komunikaci s předkladatelem v RIV
 • výzkumné záměry se nejdříve hodnotí na odboru památkové péče MK ČR
 • oznámení o tom, které výsledky byly schváleny komisí OPP MK ČR, se poté předá odboru výzkumu a vývoje MK ČR a obvykle NPÚ
 • schválené výsledky se zanesou do databáze RIV
 • GAČR obdrží v daném termínu námi vyplněný VKLAP
 • jiné granty (MV ČR…) sledují předané instrukce

CHYBY V PŘEDÁNÍ

 • byl předložen rukopis
 • byl předložen předtiskový formát
 • číslování stránek neodpovídá realitě
 • rok uplatnění neodpovídá roku vydání článku – musí korespondovat s datem v tiráži
 • není předložen kompletní dokument s titulní stranou, obsahem a tiráží
 • byla použita špatná verze VKLAP, takže výsledek není zařazen do databáze
 • špatné určení financování
 • špatné druhové určení
 • nedokončená certifikace podle příkazu ministra 25/2014
 • výsledek nebyl dodán ve dvou vyhotoveních (případně v originále plus kopii zhotovené z originálu) se všemi náležitostmi

JAK PROBÍHÁ UPLATŇOVÁNÍ

 • Výsledek se zkontroluje a určí se jeho druhové zařazení. Někdy jsou pochybnosti o správném zařazení, především se to týká článku ve sborníku (D), kde je nutné uvést akci, konferenci či podobnou referenci k publikovanému článku. Pokud takový odkaz neexistuje, vždy jde o kapitolu v knize (C).
 • Informace o výsledku se zanesou do seznamu, který se odevzdává s fyzickými výsledky v termínu v průběhu prosince (NAKI, DKRVO) a k druhému dodatečnému termínu v polovině ledna (DKRVO, jiné zdroje) – je to upřesněno v rozhodnutích a jiných dokumentech týkajících se projektů.
 • Výsledky je třeba odevzdávat průběžně po celý rok.
 • Fyzický výsledek se předloží k posouzení interní komisi MK ČR.
 • Zanese se do VKLAP aplikace, která je sběrnicí pro informace do RIV databáze.
 • Databáze pro RIV se odevzdá MK ČR.
 • Výsledky, které jsou uplatňovány více organizacemi současně, mohou být rozporovány – je v zájmu všech vyhnout se rozporům a uplatňovat výsledek u výzkumné organizace, které jsme výsledek přislíbili.

VKLAP

 • VKLAP je aplikace primárně určená ke sběru dat pro databázi RIV.
 • Jejím předpokladem je nainstalovaná aktuální verze prostředí JAVA – http://java.com/en/ – vždy před novým otevřením VKLAP aplikace si zkontroluji aktuálnost.
 • Jednotlivé ročníky aktualizovaných VKLAP aplikací nejsou kompatibilní! Proto vždy počkejte na výzvu na www.vyzkum.cz nebo na výzvu referátu vědeckého tajemníka ke sběru dat, kde se uvádějí jednotlivé nové verze, abyste vyplnili správný formulář.